Účetnictví a účetní závěrka obcí k 31. 12. 2012

Vydáno: 13 minut čtení

Rok se s rokem sešel a obce opět čeká velmi náročné období, kterým je nejenom provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků, včetně jiných aktiv a jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech, ale i sestavení řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2012. Cílem tohoto příspěvku je proto snaha upozornit na nejdůležitější oblasti týkající se inventarizace, vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, kterou zahrnuje rozvaha k 31. prosinci 2012, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a příloha této účetní závěrky.

Účetnictví a účetní závěrka obcí k 31. 12. 2012
Mgr.
Martina
Smetanová
Deloitte Audit s.r.o.
 
Inventarizace
Legislativa
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o účetnictví");
*
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů ("prováděcí právní předpis").
Jednou z hlavních podmínek pro zabezpečení průkaznosti účetnictví je provedení řádné inventarizace. Tato povinnost je zakotvena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace, včetně bližších podmínek inventarizace položek jiných aktiv a jiných pasiv jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.
 
Rozhodný den
Novela zákona o účetnictví (uveřejněno ve sbírce zákonů dne 14. června 2012 pod č. 239/2012) přinesla v oblasti inventarizace jednu významnou změnu, kterou je stanovení tzv. rozhodného dne, tj. dne, ke kterému se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků. Pokud se obec rozhodne tento den stanovit, musí být stanoven na den, který předchází rozvahovému dni, kterým je u obcí 31. prosinec, a to nejdříve 4 měsíce před tímto datem. Mezi rozhodným a rozvahovým dnem provede obec rozdílovou inventuru, která zohlední přírůstky a úbytky.
Pravidlo o rozhodném dni lze použít obdobným způsobem i pro průběžnou inventarizaci.
Ustanovení § 30 z