Svazek obcí - účtování členských příspěvků v r. 2012

Vydáno: 2 minuty čtení

Svazek obcí - účtování členských příspěvků v r. 2012
Blažena
Petrlíková
Na jaké účty správně zaúčtovat předpis členských příspěvků obcí svazku na rok 2012. V roce 2011 bylo účtováno MD 315/D 672, letos však je účet č. 672 přejmenován a nejsem si jista na jaký výnosový účet tedy účtovat.
Odpověď:
České účetní standardy pro účtovou třídu 5 - Náklady a účtovou třídu 6 - Výnosy dosud nebyly vydány.
V minulosti se členské příspěvky přijaté dobrovolným svazkem obcí zahrnovaly pod položku rozpočtové skladby 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Položka zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní dary přijímané od jiných obcí [např. v souvislosti s živelní pohromou].) Přijaté neinvestiční transfery jsou ve výkazu zisku a ztráty vykazovány v položce "B. IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů". Této položce odpovídá účet 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.
Pokud použijete k zaúčtování přijatých členských příspěvků účet 672, doporučujeme použít analytický účet k tomuto účtu zejména proto, aby byla dodržena zásada odděleného účtování o transferech podle jejich zdrojů.
S přihlédnutím k ustanovení § 79 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění, protože dosud účetní jednotky nemají dostatek informací pro účetní případy týkající se účtování členských příspěvků v dobrovolných svazcích obcí, by bylo pravděpodobně možné použít též účet 649-Ostatní výnosy z činnosti. Také v tomto případě doporučujeme analytické členění tohoto účtu.