Nejčastěji kladené dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Vydáno: 12 minut čtení

I když režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví1 funguje už od začátku roku 2012, mezi plátci stále přetrvávají nejasnosti, které mohou pramenit jak z elementární neznalosti, tak ze složitosti celého systému. V následujícím textu se pokusím odpovědět na dotazy, které dostávám nejčastěji, a v rámci odpovědí vysvětlit i základní principy a odkázat na příslušná zákonná ustanovení tak, aby byl plátce schopen si sám odpovědět na obdobné otázky, které bude nucen v budoucnu řešit.

Nejčastěji kladené dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví
Olga
Holubová
1.
Status
příjemce služby
Vydláždění chodníku
Obec, plátce DPH, si objednala službu vydláždění chodníku na návsi. Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti?
Podle § 92a zákona o DPH2 se režim přenesení daňové povinnosti (dále také "zvláštní režim") uplatní v případě, je-li odběratel plátcem DPH. Zmíněné ustanovení nijak dále nerozlišuje mezi plátci – příjemci – těchto služeb a žádné výjimky z povinnosti uplatnit zvláštní režim neuvádí. Podle Informace GFŘ a MF k přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví ze dne 9. 11. 2011, která je uveřejněna na webových stránkách české daňové správy (dále také jen "Informace"), se však zvláštní režim neuplatní, jestliže odběratel – plátce DPH –
– přijímá službu v postavení osoby nepovinné k dani. Tím jsou myšleny případy, kdy je služba použita
výhradně
pro jinou než ekonomickou činnost. I když jde Informace spolu s tímto svým doporučením, domnívám se nad rámec zákona, že většina plátců a správců daně je respektuje. Pro plátce, a to jak dodavatele, tak odběratele, to znamená potřebu rozhodnout se, zda činnost, pro niž bude služba použita, je, či není činností ekonomickou, což není mnohdy snadné. Je nicméně jisté, že bezúplatná činnost ekonomickou činností není. Jestliže tedy obec objednává službu pro svoji bezúplatnou činnost (například oprava chodníku, z něhož nemá žádné výnosy), zvláštní režim se neuplatní.
Oprava budovy obecního úřadu
Obec, plátce DPH, si nechala od stavební firmy opravit budovu obecního úřadu. Oznámila dodavateli, že službu přijímá v postavení osoby nepovinné k dani, a vyžaduje daňový doklad vystavený ve standardním režimu (tj. s DPH na výstupu). Je její postup správný?
Její postup je nesprávný. Příslušný pracovník, který takto rozhodl, si pravděpodobně neuvědomil, že budova obecního úřadu, v níž se soustře?uje veškerá administrativa, slouží jak k ekonomické, tak k neekonomické činnosti. Například účtárna, která je v budově umístěna, zpracovává účetnictví celé obce (například včetně nájmů, které jsou nepochybně ekonomickou činností) a pan starosta, jehož kancelář je v budově, rovněž zastřešuje a koordinuje veškeré obecní aktivity. V daném případě je třeba uplatnit režim přenesení daňové povinnosti. V opačném případě lze oprávněně předpokládat, že správce daně obci daň na výstupu doměří. A vzhledem k tomu, že nárok na odpočet obce je krácen, bude doměrek provázen sankcemi. Skutečnost, že stavební firma daň odvedla, není v tomto ohledu významná.
Práce na svěřeném majetku
Jsme obec, plátce DPH, a své příspěvkové organizaci jsme svěřili budovu školy k hospodaření. V současné době bylo rozhodnuto o zateplení této budovy. Stavební firma bude tyto práce fakturovat obci, která je vlastníkem objektu. Uplatní se zvláštní režim?
Klíčovou otázkou, na kterou je třeba nejprve odpovědět, je způsob/účel užívání budovy příjemcem služby (tj. obcí). Jestliže budovu svěřila k užívání své příspěvkové organizaci bezúplatně, používá ji k neekonomické činnosti a při aplikaci DPH u stavebních prací se uplatní standardní režim. Kdyby budovu obci pronajala, jednalo by se o ekonomickou činnost, k níž by byla stavební služba použita, a postupovalo by se podle § 92e.
Opravy pronajímaných obecních bytů
Jsme plátci DPH (obec) a pronajímáme své byty občanům. Předpokládám, že se při opravách těchto bytů či budov, v nichž se byty nacházejí, režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, protože nájem je osvobozený od daně a odpočet neuplatňujeme.
Tato úvaha je chybná. Rozsah nároku na odpočet daně na vstupu nehraje při rozhodování, zda uplatnit zvláštní režim, či nikoli, vůbec žádnou roli. Kritéria jsou následující:
(i) příjemce je/není plátcem a
(ii) službu použije/nepoužije k ekonomické činnosti.
Jestliže obec pronajímá byty, uskutečňuje ekonomickou činnost, protože podle § 5 odst. 2 zákona o DPH je ekonomickou činností i využívání majetku (tj. nájem). Při přijímání služeb oprav tohoto majetku tak obec jedná v postavení osoby povinné k dani a je povinna režim přenesení daňové povinnosti uplatnit, tj. přiznat daň na výstupu (bez možnosti uplatnění odpočtu na vstupu).
Drobné úkony na svěřeném majetku
Jsme základní škola, příspěvková organizace obce a plátce DPH. I když je budova, s níž hospodaříme, ve vlastnictví zřizovatele, některé drobné opravy a údržbu si zajišťujeme a hradíme sami. Jsme povinni uplatňovat při tom režim přenesení daňové povinnosti?
Rozhodnout, zda základní škola, jež je příspěvkovou organizací, uskutečňuje ekonomickou činnost, není jednoduché a právní názory se mohou rozcházet. Podle mého názoru (a z praxe vím, že tento názor je nejrozšířenější) není základní výuka ekonomickou činností, protože je poskytována na rozdíl od výuky ve škole soukromé bezúplatně.
Dotace
od MŠMT není, domnívám se, úplatou za vyučování, protože její vazba na konkrétní službu není dost pevná. Znamená to, že při opravách využitých v souvislosti s výukou (například oprava podlahy ve třídě) se zvláštní režim nepoužije. Kdyby však byla dotčená třída po vyučování využívána pro placené kroužky nebo k nájmu (tj. k ekonomické činnosti), zvláštní režim by bylo nutno uplatnit stejně jako ve školní jídelně. V případě pochybností je vždy výhodnější režim přenesení daňové povinnosti uplatnit, neboť se tak eliminuje riziko příjemce služby. Dodavatel v riziku není, neb odběratel je plátcem a pro účely předmětné služby mu sdělil, že je v postavení osoby povinné k dani.
 
2. Zatřídění do statistické klasifikace
Revize a opravy výtahů
Stejnou službu nám fakturuje jeden dodavatel s DPH, druhý v režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se o revize a opravy výtahů. Co je správně a čím se máme v takovém případě řídit? Nikdo z účetních nemá se statistickou klasifikací zkušenosti a bojíme se v tomto ohledu rozhodovat.
Zatřídění do klasifikace CZ-CPA je, zdá se, tou nejobtížnější kapitolou režimu přenesení daňové povinnosti. Práce s klasifikací vyžaduje značnou odbornost, a navíc zcela jinou, než jakou obvykle disponují pracovníci účtáren. Podle informace Českého statistického úřadu neposkytuje tento úřad plátcům metodické vedení pro daňové účely, neb k tomu není kompetentní. Podle sdělení GFŘ, které lze nalézt v každé odpovědi na dotaz k zatřídění, není k takové činnosti kompetentní ani GFŘ. Pak nezbývá než se obrátit na komerční organizace a za zatřídění zaplatit. Může se však stát, že dvě organizace zatřídí jednu činnost různě. Pro účely statistiky totiž není zcela přesného zatřídění mnohdy třeba, statistika má jiné cíle a jiný účel. Přesné zatřídění pro účely daňové však je rozhodující pro stanovení osoby povinné přiznat a zaplatit daň a v takovém případě je každá nejistota či pochybnost ohledně správnosti kódu CZ-CPA naprosto nežádoucí. Novela zákona o DPH, s jejíž účinností se počítá k datu 1. ledna 2013, už pro podobné případy poskytuje řešení (pokud dodavatel i odběratel uplatní režim přenesení daňové povinnosti, bude tento postup považován za správný i v případě, že by se později ukázalo, že předmětná služba do kódu 41 až 43 nespadá, je-li zatřídění nejednoznačné). Právní jistota dodavatele i odběratele se tak ve sporných případech o něco zvýší.
Do té doby si musí plátci nějak poradit. I když GFŘ tvrdí, že není kompetentní k zatři?ování, lze na jeho webových stránkách3 najít vodítka pro velkou množinu služeb. Pro poskytovatele služeb je též vhodné nechat si službu zatřídit na komerční bázi a odběratelům k fakturám přikládat kopie zatřídění. Zabrání to dohadům mezi smluvními stranami na poslední chvíli. Může nicméně dojít i k patové situaci, kdy obě strany odmítají ustoupit ze svých pozic (obvykle trvá dodavatel na standardním a odběratel na zvláštním režimu), aby eliminovaly svá daňová rizika. V takových případech je každá rada drahá. Jestliže však mají obě strany zatřídění, které podporuje jejich postoj, je asi vcelku jedno, jaký režim zvolí, i když se již ustálil výklad, že by se měl v podobných případech uplatnit režim zvláštní. Podle mého názoru nemůže žádný plátce nést odpovědnost za nedokonalost zákona, který odkazuje na nejednoznačnou klasifikaci, a kdy se všechny státní orgány zaštiťují svou nepříslušností k rozhodování a dvě komerční odborná pracoviště zatřídí jednu a tutéž službu do dvou různých kódů. Plátce, který si v dobré víře za tohoto stavu nakoupil službu zatřídění, podle níž postupuje, nemůže být, jsme-li v právním státě, sankcionován.
 
3. Hlavní a vedlejší plnění
Rekonstrukce budovy
Jsme nemocnice – příspěvková organizace a plátce DPH. Máme smlouvu se stavební firmou na rekonstrukci jednoho pavilonu. Plnění podle smlouvy o dílo spadá jednoznačně do sekce F klasifikace CZ-CPA, proto jsme očekávali, že jako plátci DPH budeme přiznávat daň v režimu přenesení daňové povinnosti. Dodavatel nám fakturuje měsíčně a na každé faktuře jsou uvedeny položkově práce, které za daný měsíc provedl a které jsou předmětem fakturace. Te? jsme na rozpacích, neboť některé dílčí práce uvedené na faktuře do režimu přenesení daňové povinnosti nepatří, například odvoz suti na skládku. Jak tyto případy řešit?
V daném případě nelze postupovat jinak než podle smlouvy. Je-li předmětem smlouvy rekonstrukce budovy, pak se každé dílčí plnění poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou musí posuzovat jako "rekonstrukce budovy – dílčí plnění" a položky uvedené na faktuře se již dále z pohledu § 92e jednotlivě nehodnotí. Předmětem smlouvy totiž není odvoz suti na skládku, ale právě jen a jen rekonstrukce budovy.
Rozvody elektřiny
Jsme obec, plátce DPH. Elektrikář nám v přízemí budovy udělal nové rozvody elektřiny. Fakturu vystavil bez daně, i když její součástí je i revize, která nespadá do kódu 41 až 43 CZ-CPA. Je to tak správně?
Postup dodavatele je správný, pokud bylo sjednáno, že budou provedeny nové rozvody a předány po revizi s příslušnou dokumentací. V daném případě lze revizi posoudit jako vedlejší plnění k plnění hlavnímu, jímž je provedení elektrických rozvodů. Vedlejší plnění má následující znaky:
*
není cílem samo o sobě,
*
slouží lepšímu využití plnění hlavního
*
a i jeho hodnota tomu odpovídá – ve srovnání s hodnotou hlavního plnění je nevýznamná.
Daňový režim vedlejšího plnění (například sazba, místo plnění, způsob zdanění) je stejný, jako režim plnění hlavního, a to bez ohledu na to, jaký daňový režim by se použil, kdyby bylo vedlejší plnění poskytnuto samostatně. Tato pravidla, která vycházejí z judikatury SDEU4 (například C-349/96, Card Protection Plan), jsou běžně akceptována jak plátci, tak daňovou správou. Uplatní se i v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti5.
 
4. Dobropisy, vrubopisy
Rok 2011 vs. rok 2012
V roce 2011 nám stavební firma dle smlouvy o dílo předala provedenou rekonstrukci budovy a proběhla
kolaudace
. Dodavatel nám vystavil fakturu, která byla vystavena s daní na výstupu a kterou jsme proplatili. V lednu roku 2012 byl mezi námi a dodavatelem odsouhlasen rozsah víceprací a vystaven vrubopis. Opravný daňový doklad (vrubopis), který dodavatel vystavil, byl rovněž ve standardním režimu, i když v roce 2012 měl být už uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Vrátili jsme jej a vyžadovali doklad bez DPH, dodavatel nám však nevyhověl. Kdo měl v daném případě pravdu?
Zákon speciálně neřeší opravy základu a výše daně ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, tedy ani neposkytuje odpově? na otázku, zda vrubopis vystavený v roce 2012 k plnění, k němuž došlo v roce 2011, má být vystaven v režimu původního plnění nebo v režimu aktuálně platném, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. Na jednání Koordinačního výboru byl proto navržen a potvrzen výklad, podle něhož se při opravě základu a výše daně podle § 42 uplatní takový daňový režim, který byl použit při původním plnění. Postupuje se tedy analogicky podle § 42 odst. 4 zákona o DPH. Důvodem jsou technické problémy, které by nastaly při snížení základu daně, kdyby byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, zatímco původní plnění bylo zdaněno v režimu standardním. Ve světle těchto závěrů je postup dodavatele, který tazatel zpochybňuje, správný.
1 § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty