Olga Holubová

 • Článek
Dne 27. 3. 2019 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V rámci tohoto zákona byla novelizována i mnohá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), o nichž jsme informovali v časopisu UNES č. 12/2018 na s. 3. Účinnost těchto změn je 1. 4. 2019, mnohdy je však pro konkrétní ustanovení upravena individuálně, tj. před nebo častěji po uvedeném datu. K datu 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021 byla posunuta účinnost tří ustanovení zákona o DPH , o nichž jsme dosud neinformovali, a na která upozorňujeme v dalším textu.
Vydáno: 04. 04. 2019
 • Článek
Začátkem roku 2019 by mělo být schváleno několik novel zákona o DPH 1). Vzhledem k neustálému zpožďování legislativního procesu nelze dopředu odhadnout datum jejich účinnosti. Přesto považuji za potřebné upozornit plátce z neziskového sektoru, že i oni budou plánovanými změnami2) zasaženi, a s těmi nejdůležitějšími je seznámit v předstihu.
Vydáno: 10. 12. 2018
 • Článek
Jedna z nejčastějších otázek, na něž při seminářích odpovídám, se týká daňových dokladů. I když nejde o klíčová ustanovení zákona, jsou § 26 až 35a ZDPH 1) důležité, a to zejména pro prokazování nároku na odpočet daně na vstupu. U přeshraničních transakcí však lze nárok na odpočet prokazovat i jinak než daňovým dokladem, proto (až na výjimky) nejsou požadavky na jeho úplnost a správnost tak přísné jako u lokálních transakcí. A právě daňové doklady vystavované či přijímané plátci při přeshraničních transakcích jsou tématem tohoto textu.
Vydáno: 08. 07. 2015
 • Článek
Během diskuze okolo legislativních změn, které vyvolal rozsudek Kordárna1), se mi neodbytně vtírají do myšlenek vzpomínky na Bohouše z Bratrstva kočičí pracky. Pamatuji si, jak uměl slibovat a škemrat, ale jen co pominulo nebezpečí, měnil podle rétoriku: „Rychlé šípy, prosím vás, vezměte mě do klubu - jóó? U vás budu bezpečný.“ A chvilku poté: „To jste mně toho udělali -to jste mně toho udělali - hlupáci -Šípáci...“ Česká republika sice v klubu je, přesto se chová tak trochu jako Bohouš. Úmyslně a účelově porušuje pravidla, k jejichž dodržování se zavázala, což nešikovně kamufluje doufajíc, že nebude přistižena. Vůči klubu je to nefér, vůči vlastním občanům, jejichž práva klub v daném případě střeží, je takové konání arogancí státní moci.
Vydáno: 26. 05. 2015
 • Článek
Neziskové subjekty sice provádějí nákupy zboží či služeb z jiných států v mnohem menším rozsahu, než je tomu u běžných osob, avšak vzhledem k jejich dvojímu statusu (tzn., že mohou mít v konkrétní transakci jak postavení osoby povinné k dani, tak postavení osoby nepovinné k dani), musejí věnovat každému nákupu mnohem více pozornosti při rozhodování o případné registraci a zdanění. V následujícím textu se pokouším o zmapování pravidel souvisejících s transakcemi, které jsou prováděny výše uvedenými osobami v postavení osob nepovinných k dani (tj. pro neekonomickou činnost) a vytipování těch, která by si případně zasloužila úpravu. Zároveň jsem požádala paní Novákovou, která je „z druhé strany barikády“ a s níž občas konzultuji, o její (soukromý) právní názor a případné protiargumenty. Obě určitě uvítáme, nastartuje-li níže uvedený text širší diskuzi nebo dokonce úvahy o zpřesnění příslušných zákonných ustanovení.
Vydáno: 07. 10. 2014
 • Článek
Následujícím textem bych ráda objasnila podstatu nejvýznamnějších změn v oblasti DPH v roce 2014. Většinou souvisejí s rekodifikací soukromého práva. Mění se pojmy a zavádějí se daňová pravidla pro aplikaci nových institutů zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále také „NOZ “, nebo „nový občanský zákoník “). Ačkoli novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. , obsahuje přes tři sta bodů, věcných změn není mnoho. Nejzásadnější změny jsou v oblasti nemovitostí.
Vydáno: 15. 01. 2014
 • Článek
Tentokrát se zaměřím na rozsah činností uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což jsou kvalifikační mantinely, jimiž může členský stát omezit osvobození od DPH (také) v souvislosti s lázeňskou léčbou. Podle § 58 odst. 1 zákona o DPH 1) je od daně osvobozena zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související. Otázka, kterou se chci zabývat, spočívá v omezení osvobozených zdravotních služeb pouze na ty, jež jsou uvedeny v oprávnění poskytovatele a na uplatňování tohoto ustanovení v lázeňské praxi.
Vydáno: 16. 10. 2013
 • Článek
Na mnohých seminářích zaměřených na neziskovou sféru bývá nastolena otázka správného uplatňování DPH u nejrůznějších výjezdů žáků a učitelů mimo školu, ať už na návštěvu kina nebo divadla, na výlety nebo na školu v přírodě. Vím, že jsou příslušná ustanovení vykládána plátci nejednotně a i přístup správců daně je různý. Málokdy však bývají jednotlivé výkladové varianty podloženy relevantními argumenty. Cílem následujícího textu je nabídnout výklad, který je, domnívám se, v souladu se zákonem i evropským právem.
Vydáno: 24. 07. 2013
 • Článek
I když režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví1 funguje už od začátku roku 2012, mezi plátci stále přetrvávají nejasnosti, které mohou pramenit jak z elementární neznalosti, tak ze složitosti celého systému. V následujícím textu se pokusím odpovědět na dotazy, které dostávám nejčastěji, a v rámci odpovědí vysvětlit i základní principy a odkázat na příslušná zákonná ustanovení tak, aby byl plátce schopen si sám odpovědět na obdobné otázky, které bude nucen v budoucnu řešit.
Vydáno: 22. 10. 2012
 • Článek
S nastupujícím létem, které přineslo více volného času, jsem měla příležitost prohlédnout si starší čísla některých odborných periodik. Moji pozornost přitáhly dva články týkající se aplikace DPH u skladování druhově určeného zboží v prvním a druhém letošním čísle časopisu Daně a finance od autorů A. J. Bělohlávka a V. Šmejkala1. Předmětné texty se týkají hlavně spotřební daně, a pokud je v nich řeč o DPH, pak právě jen v souvislosti se spotřební daní. Nemohu se oběma autorům vyrovnat v popisu a rozboru právních pojmů a necítím se být kompetentní ani v oblasti spotřební daně. Zaujal mne nicméně jejich právní názor na uplatňování DPH v souvislosti s nepravidelnou úschovou a pouze na ten bych ráda reagovala, ostatní pomíjím. Podle tohoto názoru poskytnutí nepravidelné úschovy zboží není pro účely DPH poskytnutím služby, ale dodáním zboží. I když jsou autoři renomovaní právní odborníci, nemohu s jejich závěry v tomto bodu souhlasit a v následujícím textu se pokusím najít ke svým tvrzením argumentaci. To nebude jednoduché zejména proto, že aplikace DPH se kromě psaných pravidel, řídí ve výjimečně vysoké míře i principy, jež formuloval a neustále v nových rozhodnutích formuluje SDEU2 a které je třeba vykládat ve vzájemné souvislosti a s dobrou znalostí celého systému.
Vydáno: 09. 09. 2012
 • Článek
Dne 1. dubna 2012 vešel v účinnost zákon č. 375/2011 Sb. , který změnil § 58 zákona o DPH1. I když měl být, podle mého názoru, správný výklad předmětného ustanovení v důsledku nepřímého účinku evropského práva v principu shodný s judikaturou SDEU2 i před zmíněnou novelou, většina zdravotnických zařízení postupovala po svém: osvobozovala od DPH téměř všechny své činnosti, a to s tichým souhlasem daňové správy. Po dubnové novele však je takový postup už vyloučen. Osvobozeny od daně jsou pouze ty zdravotní služby, jejichž cílem je ochrana lidského zdraví, a případné související služby. Které služby to jsou, lze (většinou) dohledat v judikatuře SDEU. V této souvislosti probíhá na úrovni odborné veřejnosti intenzivní diskuze o osvobození tzv. nadstandardů. Jedná se o služby, které sice zpravidla splňují zákonné požadavky na osvobození (jejich cílem je léčba), avšak za příplatek jsou poskytovány v lepší kvalitě nebo způsobem, který si pacient vybere. Může jít o lepší ubytování (pacient je např. ubytován na jednolůžkovém pokoji) a stravování, o lepší materiál použitý při zdravotní službě (např. lehká sádra), o možnost vybrat si operatéra či přijetí pacienta bez čekání. Spor je o daňový režim onoho příplatku. Nechť čtenáři považují níže uvedený text za příspěvek do této diskuze.
Vydáno: 27. 07. 2012
 • Článek
K 1. dubnu 2011 vešla v účinnost novela zákona o DPH,1 jež v ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) zavedla do zákona nový institut, který spočívá ve speciálně stanoveném postupu při krácení nároku na odpočet u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Zákon sice pracoval s podobným pravidlem už i před uvedeným datem, avšak to se vztahovalo na poněkud odlišné případy a v praxi se, ač bylo povinné, příliš nevyužívalo (sic!). Cílem následujícího textu je zahájit diskuzi o tomto novém ustanovení, a to jak z pohledu jeho souladu s evropským právem, tak z pohledu jeho správné aplikace a (ne)jednoznačnosti.
Vydáno: 29. 07. 2011
 • Článek
Novela ZDPH1) účinná od 1. dubna 2011 zavádí nový postup při uplatňování nároku na odpočet u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jestliže je majetek určen pro použití jak k činnostem, u nichž ZDPH nárok na odpočet daně na vstupu přiznává, tak k činnostem bez nároku na odpočet daně. Jde o institut po všech stránkách komplikovaný, jehož výklad není jednoznačný, a jehož praktické uplatnění může být v některých případech daňově velmi nevýhodné. Předmětem tohoto textu není detailní právní analýza příslušných paragrafů, ale spíše návod na jejich praktické použití.
Vydáno: 27. 06. 2011