Dar občanskému sdružení/nezisková organizace

Vydáno: 3 minuty čtení

Dar občanskému sdružení/nezisková organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nezisková organizace, občanské sdružení, obdržela dar v nepeněžní formě. Darem byla hodnota dopravy, kterou pro účel námi pořádané kulturní akce nám dopravní firma poskytla zdarma. Jak tento dar zaúčtovat v účetnictví? Na které účty? Je nutné tuto hodnotu daru zohlednit při posuzování tzv. ziskovosti pro účely zdanění daně z příjmů? Dar je v souladu s posláním organizace dle stanov. Musíme podat přiznání k dani darovací?
 
Odpověď
Začněme nejdříve daňovými aspekty. Toto bezúplatné nabytí majetku bude předmětem darovací daně, ale pravděpodobně bude od daně darovací osvobozeno na základě ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDDDPN“). Povinnost podat daňové přiznání je potom upravena v § 21 ZDDDPN, přičemž v z úpravy § 21 odst. 1 písm. d) vyplývá, že poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 4 ZDDDPN; přiznání k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání podle § 21 odst. 5 ZDDDPN nepodává, ale tato úprava se na tento případ pravděpodobně vztahovat nebude. Z toho potom vyplývá, že daňové přiznání k dani darovací bude podáno do 30. 1. 2012 a bude v něm uveden veškerý majetek nabytý za rok 2011, pokud se jedná o majetek osvobozený od darovací daně podle § 20 odst. 4 ZDDDPN.
Z pohledu daně z příjmů bude potom rozhodující, že tento příjem není v souladu s § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), předmětem daně z příjmů, právě proto, že je předmětem daně darovací. Tento dar je sice součástí hlavní činnosti občanského sdružení, ale protože se na něj vztahuje úprava § 18 odst. 2 ZDP, domnívám se, že se již nebude posuzovat podle § 18 odst. 4 ZDP. Ale i kdyby tomu tak bylo, nebude to mít na posouzení ziskovosti hlavní činnosti žádný dopad, protože ve stejné výši, v jaké budou zahrnuty výnosy, budou zahrnuty i náklady, takže dopad na ziskovost hlavní činnosti bude neutrální. A co se týká samotného účtování, je nutné předeslat, že účetní předpisy takovýto případ konkrétně neřeší. Přepokládám, že občanské sdružení vede účetnictví a postupuje tak podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 až 414. Jak vyplývá z § 27 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 504/2002 Sb., položka „B. VI.27. Přijaté příspěvky (dary)“ obsahuje přijaté dary na provozní činnost účetní jednotky. Tomu by odpovídalo, že přijatý dar bude zaúčtovaný do výnosů na příslušný účet účtové skupiny 68 - Přijaté příspěvky. Naproti tomu hodnota dopravy pořízená tímto darem by měla být zaúčtována v nákladech na příslušném účtu účtové skupiny 51 -Služby. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nemá přijatý dar podobu peněžního příspěvku, jak předpokládá např. bod 5.6.2. Českého účetního standardu č. 412, doporučoval bych účetní předpis MD 51x/D 68x.