Pomocný analytický přehled, 5. část - Doplnění informací

Vydáno: 5 minut čtení

Článek upřesňuje některé informace k pomocnému analytickému přehledu (dále jen „PAP") uvedené v seriálu k PAP v předchozích číslech časopisu.

Pomocný analytický přehled - V. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
1. Odložení povinnosti pro obce s počtem obyvatel 1 500-3 000 a PO s aktivy 20-100 mil. Kč
MFČR zveřejnilo v pátek 14. 9. 2012 informaci, podle které se rozhodlo v oblasti územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a příspěvkových organizací (dále jen „PO“) zřizovaných ÚSC nerozšiřovat pro rok 2013 okruh subjektů sestavujících PAP. K tomuto by měla být vydána novela vyhlášky č. 383/2009 Sb.
Celé znění najdete na webových stránkách MFČR:
Výňatek z informace:
Vybrané účetní jednotky, které budou předávat Pomocný analytický přehled v roce 2013
PAP-2013 Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu a že
nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013
. Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace.
V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována.
Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.
 
2. Vnitroorganizační přesuny od června 2012
Změny Metodiky MF k PAP od června 2012:
V roce 2012 se přechodně v obratech na straně MD a D nevykáží vnitroorganizační přesuny uvnitř účetní jednotky. (9)
Dochází-li uvnitř účetní jednotky k vnitroorganizačním převodům navyšujícím obraty na straně MDa D, pak tyto se v roce 2012 přechodně nevykáží ve sloupcích (2) a (3) tabulky Část I, a tedy tento typ změny se ani v tabulce Část IV nebude vyskytovat. (9)
Příklad na kontrolní vazby
Pro daný řádek, resp. aktivum, se součet hodnot ve sloupcích (402) až (405), (408) až (413), (419) a (420) rovná hodnotě uvedené u tohoto aktiva v Tabulce Část I sloupci (2) a součet hodnot ve sloupcích (451), (458) až (461), (467), (469) a (470) se rovná hodnotě uvedené v Tabulce Část I sloupci (3).
Ke změnám vnitroorganizačních převodů bylo dodatečně vysvětleno, že se neoznačují typem změny jen případy, kdy dochází ke změně na jednom syntetickém účtu. Např.: MD 021 + org A/-MD 021 + org B apod. Jedná se o případy přesunů majetku mezi organizačními jednotkami, zásob mezi středisky apod.
Pokud dochází k vnitroorganizačním převodům mezi syntetickými účty, např. -D 374/D 472, MD 315/-D 311, tak se nadále i vnitroorganizační převody účtů značí příslušným typem změny. Ve výsledku to znamená, že při striktním dodržování „neobratového účtování“ (tj. vždy „plus“ a zároveň „minus“ na stejné straně jednoho syntetického účtu) nebude základní výkazová vazba narušena a nadále by typy změn pro str. MD příslušného účtu měly dát v součtu obrat MD na celé syntetice (analogicky i pro str. D), a součty obratů analytik příslušeného účtu by se měly rovnat na hodnotu syntetického účtu vykázanou v rozvaze. Jedná se prý o součty syntetických účtů, pokud dojde k vnitřním převodům na analytice danou PAP, tak lze rovněž nevolit typ změny. Kontrolní vazba by se měla týkat syntetického účtu celkem.
Od roku 2013 je v úmyslu rozšířit typy změn na případy vnitroorganizačních převodů i mezi syntetickými účty, navíc včetně převodů mezi vlastními bankovními účty (převody ze ZBÚ na jiný ZBÚ, na fondové účty, na účty VHČ a cizích prostředků) a převody mezi pokladnami a bankou. Pro rok 2012 ve výkazu PAP vnitřní převody mezi syntetickými účty řešeny nejsou.
 
3. Aktivace zásob, typ změny 511
Záměrem předkladatele metodiky bylo evidovat na typu změny veškeré změny zásob na straně MD vlivem nejen aktivace, ale i vlivem změny stavu zásob vlastní výroby, tj. přes účet 508. Případné souvztažné zápisy snížení zásoby vlivem změny stavu zásob na str. D se mají evidovat přes typ změny 551. U tohoto systému byly zjištěny nesprávné kumulace typu změny 511. Systém bude používán v tomto nastavení jen do konce roku 2012. Předpokládá se zavedení dalšího typu změny na str. D „změna stavu zásob vlastní výroby“.