Změna zákona o účetnictví od 1. 9. 2012

Vydáno: 14 minut čtení

O návrhu novely zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU"), jsme vás informovali se značným předstihem v čísle 2 našeho časopisu UNES na počátku letošního roku. V pojednání o aktuálních změnách v regulaci účetnictví jsme uváděli obsah navrhovaných změn ve stručném přehledu. Takže věrní čtenáři nebudou schváleným zněním již nijak překvapeni. Návrh novely procházel dlouhým legislativním procesem, z toho důvodu byla platnost a účinnost z původně zamýšleného lednového termínu letošního roku odložena až na září tohoto roku.

Změna zákona o účetnictví od 1. 9. 2012
Ing.
Danuše
Prokůpková
auditorka, č. osvč. KAČR 0712
 
Obecně o změnách
Poslední schválená změna ZU byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 239, ze dne 14. června 2012. Účinnost je uvedena v části sedmnácté s tím, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tzn. od
1. 9. 2012, s výjimkou
ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013. Tato odložená účinnost je ve vztahu k zákonům, kterými jsou zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a znamená odklad účinnosti ve smyslu oprávněného výběru dat a informací z Centrálního systému účetních informací státu pro kontrolní účely.
V závislosti na této změně zákona se zavádí možnost využití zpracovaných dat v Centrálním systému účetních informací státu (dále také „CSÚIS“) i pro další oprávněné uživatele. Znamená to, že i kontrolní orgány si mohou napříště vyžádat od kontrolované vybrané účetní jednotky účetní záznamy též prostřednictvím Centrálního systému účetních informací státu, respektive si mohou vyžádat účetní záznamy od správce Centrálního systému účetních informací státu za podmínek stanovených ZU. Tím byl naplněn jeden ze záměrů novely ZU související s využitím Centrálního systému účetních informací státu pro
monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnosti
, a to nejen vnitřních, ale zejména vnějších oprávněných uživatelů. Změna je vyjádřením a podporou myšlenky, že je to právě účetnictví a v něm zpracovaná data, včetně sestavených účetních výkazů, které je „páteří“ řídících a kontrolních systémů.
Novela byla schválena v podstatě ve znění návrhu po připomínkovém řízení a v konečné podobě obsahuje celkem 22 novelizačních bodů včetně nových přechodných ustanovení. Hlavní důvody pro předložení novely byly již ve vzpomínaném článku uvedeny.
Tyto důvody vedly k uvedeným změnám, které takto schváleny umožní:
a)
provázat ustanovení zákona týkající se povinnosti ministerstva
spravovat
Centrální systém účetních informací státu s faktickými činnostmi spojenými s touto správou a s využitím tohoto systému a stanovení povinnosti v
poskytování metodické podpory
ze strany příslušných odborů MF a předávání a přebírání účetních záznamů v elektronické podobě;
b)
zpřesnit některá ustanovení zákona v souvislosti s reálným vývojem, v souvislosti s potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností a využití dat a informací pro
efektivní finanční řízení v samotných účetních jednotkách
;
c)
snížit riziko zkreslení
ocenění
majetku získaného bezúplatným nabytím v okruhu účetních jednotek veřejné sféry;
d)
zpřesnit ustanovení o
inventarizaci
, tzn. návaznost na ustanovení nově vydané vyhlášky o inventarizaci;
e)
zajistit
schvalování účetních závěrek
v případě vybraných účetních jednotek; tato podmínka je spojena s nově nastaveným principem spojeným s chápáním institutu a využitím výstupů účetnictví k finančnímu řízení na novém základě, než jak tomu bylo dosud.
Dotčenými subjekty jsou:
a)
Ministerstvo financí,
b)
vybrané účetní jednotky podle ZU a
c)
také
ostatní účetní jednotky
v případě změny ustanovení
o inventarizaci
majetku a závazků.
K jednotlivým bodům novely podrobněji:
 
K bodu 1 až 2
Úpravy jsou nejenom legislativně-technické povahy. Úvodní odst. 1 v § 1 nebude již například stanovovat povinnosti jen pro rozsah a způsob vedení účetnictví, a požadavky na jeho průkaznost, ale i
podmínky předávání
účetních záznamů pro potřeby státu. To je důležitá změna právního charakteru a nejen ona souvisí pak s dalšími ustanoveními, která jsou spojena mimo jiné i s vymahatelností práva.
 
K bodu 3
Zákon stanovil podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a definoval, co se touto činností rozumí a od koho budou záznamy vyžadovány. Doplněním daných ustanovení, která směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek se
rozšiřují možnosti
zejména do budoucna i na další účetní jednotky. Budou to ty, o kterých tak stanoví tento nebo
zvláštní
právní předpis. Vybrané účetní jednotky zůstaly vyjmenovány beze změny a jsou jimi i nadále organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Jak vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), tak vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „technická vyhláška“), pracují právě u těchto vybraných organizacích s odlišnými názvy. Organizačním složkám a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, státním fondům a Pozemkovému fondu České republiky přiřazuje název - vybrané
ústřední vládní instituce
. Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované příspěvkové organizace, regionální rady přiřazuje název - vybrané
místní vládní instituce
, zatímco zdravotní pojišťovny nejsou do této rodiny vládních institucí prováděcí vyhláškou zahrnuty. ZU s těmito termíny nepracuje.
 
K bodu 4
Obsahové úpravy jsou zpřesněním některých pravomocí, které vyplývají z povinností uložených ministerstvu stávajícími ust. § 1 odst. 3 a 4 ZU. V Centrálním systému účetních informací státu jsou shromažďovány nejen účetní záznamy ve formě účetních závěrek, operativních účetních záznamů a finančních údajů. Prostřednictvím tohoto systému je možné si vyžádat též účetní záznam
ad hoc
. Tyto účetní záznamy jsou vymezeny jako „jiné účetní záznamy“. Úprava zajišťuje jejich využívání v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona, například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je zdůrazněno zajištění metodické podpory vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Jistě není rozváděno, v čem tato metodická podpora spočívá. V ZU od samého počátku chybí definice používaných (odborných) výrazů a dalších pojmů, které předpis používá.
 
K bodu 5 a 6
Mimo legislativně technickou úpravu věcná úprava stanoví použití technické vyhlášky též pro odlišné činnosti. Změna uvozovací věty v § 4 odst. 8 legislativně zpřesňuje rozsah povinností, jejichž podmínky jsou upraveny technickou vyhláškou, a to v souvislosti s předáváním účetních záznamů do CSÚIS (včetně jiných účetních záznamů). Funkcionalita systému znamená, že je možné si prostřednictvím Centrálního systému účetních informací státu vyžádat „jiný účetní záznam“ a vybraná účetní jednotka, respektive konsolidovaná účetní jednotka v rámci konsolidačního celku státu, zašle takto vyžádaný „jiný účetní záznam“ ve formátu, struktuře a způsobem stanoveným technickou vyhláškou. V rámci bodu jsou zpřísněny požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů,
včetně požadavků
na jejich průkaznost, přenos a úschovu, a zřejmě dojde k úpravě v uvedeném slova smyslu i v podzákonných předpisech.
 
K bodu 7
Nově se v § 4 na konci odst. 8 ZU stanoví požadavky na
organizaci schvalování
účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. To je jistě významná změna, která již v tomto okamžiku navozuje řadu otázek. Použité slovo „organizace“ směřuje ke „způsobu“, nikoli k obsahu. Přechodná ustanovení v závěru novely zákona učiněná upřesňují, „kým“ bude toto schvalování prováděno, což spadá pod organizační opatření. Zákonem není řešen cíl, pravomoci a celkový obsah. To bude zřejmě předmětem avizované prováděcí vyhlášky, jejíž teze lze nalézt na webu Poslanecké sněmovny. Počítejme s tím, že tento nově zavedený institut vyvolá zpočátku především
potřebu změn v technickém, organizačním a následně i profesním zázemí
jednotlivých vybraných organizací.
 
K bodu 8
Novým odst. 5 v § 6 zákona se upřesňuje pro vybrané účetní jednotky z hlediska jejich povinností spojených s předáváním do CSÚIS, a naopak s přebíráním účetních záznamů z CSÚIS podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek. Další nový odst. 5 v § 6 stanoví
povinnost součinnosti
v případě schvalování vlastní účetní závěrky. Je to myšleno pro případ, že podle zvláštního zákona schvaluje zřizovatel nebo jiná účetní jednotka účetní závěrku vybrané účetní jednotky. Tento bod může být jedním z obtížně obsahově řešitelných, a to navzdory tomu, že praxe schvalování mezi zřizovatelem a zřízenou organizací je svým způsobem zaběhlá.
 
K bodu 9 až 13
Doplňuje se podmínka pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel. Uvedené příspěvkové organizace dále mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle ZU.
Zároveň dochází k posílení právní jistoty účetních jednotek v odkazovacích ustanoveních výslovně uvést použití ustanovení o schvalování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem též pro konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy. Současně je zpřesněn rozsah ověřování výroční zprávy auditorem. Tento zpřesněný rozsah se použije též pro konsolidované výroční zprávy.
 
K bodu 14
Úprava zajišťuje snížení rizika zkreslení ocenění majetku použitím reprodukční pořizovací ceny v případě ve změně uvedených skutečností. I když v praxi se uplatňoval postup předávání majetku v účetní hodnotě, dikce zákona to neumožňovala. Ve stanovených případech se nepoužije ocenění reprodukční pořizovací cenou, ale vybraná účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví vybrané účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. Účetní jednotka, která nabývá majetek jedním z uvedených způsobů, je povinna zjistit si informaci o ocenění daného majetku u vybrané účetní jednotky, která tento majetek pozbývá. V těchto případech bude pravděpodobně nezbytné navázat i na výši případných oprávek, avšak přesné pravidlo bude předmětem až příslušného nového Českého účetního standardu o dlouhodobém majetku.
 
K bodu 15 až 20
Další změny souvisejí se
zavedením pojmu rozhodný den
. Stanovení rozhodného dne je důležité, aby bylo zřejmé, od jakého okamžiku se vychází z přírůstků a úbytků majetku a závazků. Dále se zohledňují specifika průběžné inventarizace. Dochází k upřesnění postupu pro naplnění cílů inventarizace.
Upřesňuje se vztah mezi inventarizací a inventurami.
Účetní jednotky při periodické inventarizaci mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Prodloužení doby ukončení inventur zohledňuje potřeby a možnosti účetních jednotek. Počet inventur není omezen v rámci inventarizace. Zohledňují se reálné možnosti a potřeby účetních jednotek při provádění fyzické inventury. Upřesňuje se, že dokladové inventury se týkají skutečností, které nelze zjišťovat a ověřovat na základě jejich fyzické existence. Upřesnění se také týká způsobu oceňování a využívání účetních záznamů, způsobu naplnění povinností podle ustanovení § 26 ZU a zohlednění specifik průběžné inventarizace.
 
K bodu 21a 22
Dochází ke zpřísnění úpravy a následného postihu při neplnění povinnosti vůči CSÚIS, tak jak to vyžaduje zákon sám a prováděcí předpis.
 
K čl. II - Přechodné ustanovení
Stanovuje účinnost a platnost. Ustanovení stanoví, že se ustanovení použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, v souvislosti s výše uvedenými výjimkami.
 
Obecně k části druhé až třinácté
Obecně je v těchto částech stanovena povinnost schvalování účetní závěrky vyjmenovaných dotčených účetních jednotek, a to zpravidla nejvyšším kolektivním orgánem nebo nejvyšším kontrolním orgánem. Současně je v upravovaných ustanoveních prováděno zpřesnění v souvislosti s aktuálními legislativními pravidly vlády ve věci odkazovacích právních norem (odkazy na právní úpravu stanovenou ZU).
V případě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, se zpřesňují ustanovení o vedení účetnictví.
 
Shrnutí, závěr
Cílem schválené novely je
zajištění vymahatelnosti, validity informací a dalších povinností spojených s oceňováním a inventarizacemi
stanovenými ZU a účinnější zajištění dobré správy v oblasti účetnictví, včetně přenosu účetních záznamů mezi účetními jednotkami a Centrálním systémem účetních informací státu. Dalším významným záměrem je již výše uvedené využití informací agregovaných v Centrálním systému účetních informací státu dalšími oprávněnými subjekty. Zpracovatelé byli vedeni snahou poskytnout prostřednictvím úprav větší právní jistotu vybraným organizacím a zároveň uvést znění zákona do souladu s nižšími podzákonnými předpisy (například vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků).
Významným počinem je schvalování účetních závěrek.
Prakticky do současné doby účetní jednotky veřejného sektoru v ČR předkládají nepřesvědčivé výkazy, neověřené certifikovanými (externími) nezávislými stranami.
V potřebné komplexnosti to neřeší ale ani úpravy zákona. Způsoby a postupy schvalování budou upraveny schvalovací vyhláškou. Dá se očekávat, že k tématu schvalování účetních závěrek se budeme opakovaně vracet.