Návštěva lékaře (dotaz odborové organizace)

Vydáno: 5 minut čtení

Návštěva lékaře (dotaz odborové organizace)
JUDr.
Jitka
Kocianová
Zaměstnavatel nám určil, že při návštěvě lékaře můžeme čerpat pracovní volno jen v jím stanoveném rozsahu a jen za tuto dobu nám poskytuje náhradu mzdy. Je to správné?
 
Odpověď
Není. Musí se postupovat případ od případu a v souladu s právními předpisy. Vyšetření nebo ošetření u lékaře patří mezi jiné důležité osobní překážky v práci, které upravuje dále citované nařízení vlády ve své příloze takto:
"Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Příloha
Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
1.
Vyšetření nebo ošetření
a)
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b)
Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a)."
Vysvětlení
Zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, při splnění těchto podmínek:
a)
vyšetření nebo ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení (například pedagogickopsychologická poradna není zdravotnickým zařízením),
b)
zdravotnické zařízení je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil,
c)
zdravotnické zařízení je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance,
d)
zdravotnické zařízení je potřebnou péči schopno poskytnout,
e)
vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu (důležité při opakujícím se vyšetření nebo ošetření).
Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si jako ošetřujícího lékaře zvolil tzv. závodního lékaře a není oprávněn zaměstnanci určovat, zda se bude jednat o lékaře nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti. Volbu lékaře, který je nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti, provádí zaměstnanec.
Příklad
Zaměstnanec má trvalé bydliště v Hulíně, zaměstnán je v Kroměříži. Zaměstnanec si zvolí lékaře v Hulíně a splní i další výše uvedené podmínky. V důsledku onemocnění navštíví ošetřujícího lékaře a prokáže, že v důsledku této překážky v práci zameškal pět hodin. Zaměstnavatel je povinen mu za tuto dobu poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. V rozporu s právními předpisy by byl postup zaměstnavatele, který by zaměstnanci poskytl placené volno pouze například za dvě hodiny s tím, že pokud by se nechal vyšetřit u závodního lékaře, který je v sídle zaměstnavatele v Kroměříži, tato překážka by trvala pouze dvě hodiny. Přitom je nutné upozornit, že do doby trvání této překážky v práci se započítává doba cesty do zdravotnického zařízení, vlastní ošetření a cesta zpět.
Jestliže ošetření nebo vyšetření je provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, zaměstnanci rovněž náleží pracovní volno, ovšem náhrada mzdy nenáleží za celou dobu trvání této překážky, ale pouze za dobu, kterou by tato překážka trvala, pokud by ošetření bylo poskytnuto ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti zaměstnance. V tomto případě si zaměstnavatel sám určí, zda se bude jednat o zdravotnické zařízení, které je nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti. Nesprávné je však tvrzení, že v tomto případě nárok na placené volno nenáleží vůbec.
Příklad
Zaměstnanec má trvalé bydliště v Hulíně, zaměstnavatele v Kroměříži, ale ošetřujícího lékaře má v Holešově. Zaměstnanec v důsledku ošetření zamešká celou směnu a požaduje za ni náhradu mzdy. Zaměstnavatel mu náhradu mzdy poskytne, ale ne za celou směnu. Poskytne mu náhradu mzdy za dobu, po kterou by tato překážka v práci trvala, pokud by ošetření bylo poskytnuto například v místě trvalého bydliště zaměstnance (v našem příkladě v Hulíně).
Pokud je zaměstnanec na doporučení ošetřujícího lékaře vyšetřen u specialisty, náleží mu placené volno za celou dobu trvání této překážky, i kdyby se jednalo o zdravotnické zařízení, které nesplňuje podmínku uvedenou pod bodem c) - viz shora.
Ne ve všech případech vyšetření či ošetření však náleží pracovní volno s náhradou mzdy. Například nenáleží při vyšetření zaměstnance na základě požadavku pojišťovny, při vyšetření, které zaměstnanec potřebuje pro povolení výkonu určitého sportu nebo pro získání řidičského průkazu. V těchto případech je možné vyšetření provést mimo pracovní dobu.
Na dotazy odpovídala JUDr. Jitka Kocianová