Rušení příspěvkové organizace zřizované krajem

Vydáno: 3 minuty čtení

Rušení příspěvkové organizace zřizované krajem
PaedDr.
Jan
Mikáč
K 31. 12. 2011 ruší kraj ZUŠ (příspěvková organizace) a usnesením zastupitelstva kraje bylo schváleno (s účinností od 1. ledna 2012) převzetí činnosti této ZUŠ Základní školou, kterou zřizuje obec. Veškerou účetní dokumentaci rušené PO převezme k archivaci kraj jako zřizovatel. Jaký postup má být u pracovně právní dokumentace (mzdové listy, osobní spisy)? Zaměstnanci ZUŠ budou přecházet na ZŠ (nové IČ). Musí pracovně právní agendu archivovat zřizovatel, nebo bude protokolárně předána na ZŠ, která převezme činnost zrušené ZUŠ? Existuje právní předpis, který postup blíže specifikuje?
 
Odpověď:
V případě převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli přecházejí práva a povinnosti vždy na nabyvatele. Přechod práv a povinností nastává ze zákona bez jakýchkoli dalších právních úkonů. Ustanovení § 338 a § 339 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli rozhodl nadřízený orgán, v tomto případě krajský úřad (§ 347 odst. 2 ZP).
Nový zaměstnavatel má evidenční povinnost, která se týká osobních údajů a písemností týkajících se prováděných srážek ze mzdy (§ 150 ZP). Je například povinen uchovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let. Tato povinnost je právními předpisy ukládána výslovně zaměstnavateli. Z uvedeného vyplývá, že pracovně právní agendu nemůže archivovat zřizovatel, ale musí být předána novému zaměstnavateli.
Uvedené závěry doložit i ustanovením dalších právních předpisů, např. § 7 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění: "Výběr archiválií ve skartačním řízení provádí příslušný archiv z dokumentů veřejnoprávního původce, z dokumentů jeho právního předchůdce a z dokumentů soukromoprávního původce, má-li zřízen soukromý archiv." nebo § 7 odst. 1 tohoto zákona: "Za řádné provedení skartačního řízení odpovídá původce nebo jeho právní nástupce." Dalším příkladem může být zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, který ukládá povinnost po dobu 10 let uschovávat záznamy spojené s výplatou dávek nemocenského pojištění, doklady o příjmech zaměstnanců, záznamy o odpracované době atd.
I pokud by škola zanikla bez právního nástupce, o dokumentaci této zaniklé školy (archiválie) by nepečoval zřizovatel, ale příslušný státní oblastní archiv [§ 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví spisové službě, ve znění pozdějších předpisů].
Všechny předávané spisy a dokumenty se zapíší do předávacího seznamu, o převzetí se vyhotoví úřední záznam. Formální náležitosti převzetí ani úředního záznamu nejsou žádným právním předpisem stanoveny. Je ponecháno na předávajícím, jak podrobnou formu zvolí z důvodů prokazatelnosti.