Novela zákona o veřejných zakázkách, 5. část

Vydáno: 24 minut čtení

Pokračujeme posledním – pátým – díle seriálu o veřejných zakázkách (dále jen „VZ"). Dokončíme výklad povinností zadavatele a zmapujeme všechny další prováděcí předpisy navazující na vykládanou novelu zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách1, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").

Novela zákona o veřejných zakázkách – závěrečná část
Mgr.
Pavel
Bláha
Účinnost pro odůvodňování VZ – veřejní zadavatelé
Obecné požadavky na odůvodnění VZ upravuje
§ 156 Odůvodnění VZ. Oblast odůvodnění je účinná u nadlimitních a podlimitních
(opět s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení)
zakázek od 1. 4. 2012.
U významných VZ
(nad 300 mil Kč ČR a její organizace, nad 50 mil Kč obce, města a ÚSC)
pak povinnost odůvodnění nabývá účinnosti od 1. 1. 2014.
Povinnost odůvodňovat VZ se vztahuje na veřejné zadavatele. Dle Doporučení MMR se postupuje takto:
*
Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní VZ
uveřejní
na profilu zadavatele
odůvodnění
a)
účelnosti VZ,
b)
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c)
vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
d)
stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.
Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění
do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
nebo od
odeslání výzvy
o zahájení zadávacího řízení.
Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti VZ
*
Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění ZVZ. K datu účinnost této novely nebyly a ještě počátkem června 2012 nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Prováděcí předpisy bohužel nebylo možné vydat s ohledem na velmi významný rozsah připomínek v rámci legislativního procesu při přijetí těchto prováděcích předpisů.
*
Skutečnost, že k 1. 4. 2012 nejsou vydány prováděcí předpisy ZVZ nemá vliv na zákonnou povinnost zadavatelů zpracovat odůvodnění VZ a veřejným zadavatelům ještě odůvodnění účelnosti VZ pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele, protože tyto povinnosti, včetně jednotlivých údajů, které se mají odůvodňovat, jsou stanoveny přímo ZVZ a prováděcí předpisy mají upravit pouze obsahové náležitosti těchto odůvodnění.
*
Z výše uvedených důvodů pro posílení principu právní jistoty a v rámci předcházení možných komplikací při potenciálních následných kontrolách doporučujeme zadavatelům, aby pro VZ zadávané od 1. 4. 2012 zpracovali odůvodnění účelnosti VZ v níže uvedeném rozsahu. Vzorové formuláře pro zpracování odůvodnění účelnosti VZ, přiměřenosti technických kvalifikačních předpokladů, obchodních podmínek, technických podmínek, hodnotících kritérií a předpokládané hodnoty VZ, jsou uvedeny níže.
*
Odůvodnění účelnosti VZ zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele
podle § 156 odst. 1 ZVZ do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení
a toto odůvodnění obsahuje alespoň:
-
plánovaný cíl, kterého má být prostřednictvím VZ dosaženo, přičemž veřejný zadavatel k cíli uvede také předpokládaný nebo plánovaný termín dosažení tohoto cíle a ukazatele prostřednictvím kterých se plnění cíle bude měřit,
-
popis vzájemného vztahu mezi realizovanou VZ a plánovaným cílem,
-
popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle, tj. jak velký bude mít VZ dopad na plnění cíle.
Poznámka:
V příspěvku jsou využity příklady formulářů pro odůvodnění VZ na služby. Doporučení MMR však pro obchodní a technické podmínky předmětu VZ specifikuje dále i formuláře odůvodnění pro VZ na dodávky i na stavební práce.
Nutno konstatovat, že již existuje návrh prováděcí vyhlášky k podrobnostem odůvodňování VZ a jejích parametrů. Znění návrhu vyhlášky se však poněkud liší od Doporučení vydaného MMR.
Pro názornost jsou pro část odůvodnění účelnosti VZ v textu použity obě varianty. Jde o verze:
*
„vyhláškovou“ - viz příslušný návrh vyhlášky (bude účinná datem uvedeným při uveřejnění ve Sbírce zákonů).
*
verze z Doporučení MMR - tuto je třeba do data účinnosti vyhlášky využívat jako vodítko pro zadavatele.
Příklad „Vyhláškové" verze
odůvodnění VZ –
bude se používat od data účinnosti viz Sbírka zákonů:
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění účelnosti VZ podle § 2                                          | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Veřejný zadavatel popíše změny                                      |      | | a) v popisu potřeb, které mají být splněním VZ naplněny,                         |      | | b) v popisu předmětu VZ,                                         |      | | c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele,                          |      | | d) v předpokládaném termín splnění VZ,                                  |      | | oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.                                 |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.   |      | | Jde zejména o rizika nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, snížené kvality plnění, vynaložení dalších  |      | | finančních nákladů.                                           |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy VZ.     |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle.             |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ.                      |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
Příklad
Odůvodnění VZ dle Doporučení MMR - současně platná do data účinnosti příslušné vyhlášky:
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění VZ dle Doporučení MMR - současně platná do data účinnosti příslušné vyhlášky:               | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+     | Odůvodnění účelnosti VZ                                         |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Plánovaný cíl VZ                                             |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou VZ a plánovaným cílem.                     |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy VZ.             |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle.                       |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Další informace odůvodňující účelnost VZ (nepovinný údaj).                        |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ 
Dále pokračuje verze odůvodňovacích formulářů z Doporučení MMR, protože vyhláška není prozatím vydána. Verzi dokumentů z Doporučení MMR lze považovat za metodický a uznatelný základ pro postup veřejných zadavatelů.
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění VZ na služby           | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.                      |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.         |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných    |      | | dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.  |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných    |      | | dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.  |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo   |      | | jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti     |      | | a výzkumu.                                                |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění VZ na služby           | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci        |      | | dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob          |      | | odpovědných za poskytování příslušných služeb.                              |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců      |      | | dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích    |      | | zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.                          |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických  |      | | zařízení, které bude mít dodavatel při plnění VZ k dispozici.                      |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
Dle Doporučení MMR
zadavatel odůvodní:
*
vymezení obchodních podmínek VZ ve vztahu k potřebám zadavatele,
*
vymezení technických podmínek VZ ve vztahu k plánovanému cíli VZ,
*
stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k plánovanému cíli VZ, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky,
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a VZ na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele    | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur.                    |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu       |      | | způsobenou dodavatelem třetím.                                      |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky.                |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu.                      |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele.          |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+ | Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek.                             |      | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele           | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Technická podmínka                 | Odůvodnění technické podmínky            | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Hodnotící kritérium                 | Odůvodnění                     | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+     |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele              | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Způsob hodnocení                  | Odůvodnění                     | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Odůvodnění předpokládané hodnoty                                     | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ | Hodnota                       | Odůvodnění                     | +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+ |                           |                           |  +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
Odůvodnění významné VZ (stát a státní organizace nad 300 mil; obce, města a ÚSC nad 50 mil Kč)
V tomto případě je dle § 156 účinnost posunuta od 1. 1. 2014. Zároveň se
dotčeným veřejným zadavatelům ukládá, aby tyto zakázky dopředu projednali v příslušných sborech
(vládě, zastupitelstvu) a zjistili si jejich schválení.
Bez této podmínky nesmí být výběrové řízení zahájeno.
Specifikujme, jaké podmínky musí veřejný zadavatel dodržet.
*
Veřejný zadavatel
podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) --
(ČR a SPO2)
předloží odůvodnění VZ podle odst. 1
u významné VZ společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty VZ ke schválení vládě.
Podmínkou projednání odůvodnění vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo.
Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
*
Veřejný zadavatel podle
§ 2 odst. 2 písm. c) -
(ÚSC) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné VZ ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
*
Veřejný zadavatel
podle § 2 odst. 2 písm. d) - (je financován převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládán)
předloží odůvodnění
podle odst. 1 u významné VZ
ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření
podle zvláštního právního předpisu.
Výjimky z povinnosti odůvodňovat VZ:
I ustanovení o odůvodňování VZ mají své výjimky. Odpovídají logice použitého výběrového řízení dle ZVZ. Následují případy VZ, které veřejný zadavatel odůvodňovat nemusí:
*
na VZ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
*
na VZ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a
*
na VZ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c), § 23 odst. 11.
Veřejný zadavatel, pokud postupuje při použití soutěže o návrh, však VZ odůvodňovat musí, obdobně jako v jiných druzích výběrových řízení.
Vypsáním nových požadavků na zveřejňování nebo odůvodňování VZ před začátkem výběrového řízení (resp. v zákonné lhůtě po učinění prvního kroku - Oznámení nebo Výzvy) však nejsou nikterak dotčeny další povinnosti související s uveřejňováním dle ZVZ, upravené v § 146 a násl. ZVZ. Chápejme je jako posílení důležitého principu transparentnosti VZ.
Jen shrňme, povinnost zadavatele zveřejnit příslušné údaje k VZ dle limitu a druhu řízení souvisejících se zahájením a průběhem výběrového řízení:
*
také formou (řádného) Oznámení ve Věstníku VZ,
*
u zjednodušeného podlimitního řízení odesláním Výzvy a jejím zveřejněním na profilu zadavatele,
*
případně v Úředním věstníku EU (nadlimitní zakázky ...),
*
zveřejňování všech dodatečných informací stejným způsobem, jako byla vyhlášena samotná VZ.
Tímto sumářem jsme zakončili
popis požadavků na zveřejnění a odůvodňování VZ
, které souvisí se zahájením a průběhem zadávání zakázky.
Pojďme se podívat na novelu rovněž z pohledu změn, které pro veřejné zadavatele přinesla po ukončení výběrového řízení. Tímto okamžikem se dle ZVZ míní zrušení zadávacího řízení nebo uzavření smlouvy.
 
1. Zveřejňování a povinnosti veřejného zadavatele po skončení zadávacího řízení
Dle § 85 musí zadavatel o každé nadlimitní (to se nezměnilo), ale i podlimitní veřejné zakázce (to je nové) zpracovat
Písemnou zprávu zadavatele. Zpráva musí obsahovat minimálně:
*
identifikační údaje zadavatele, předmět VZ a cenu sjednanou ve smlouvě, zvolený druh zadávacího řízení,
*
identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část VZ má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
*
identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu. (V tomto případě se jedná o požadavek vnesený novelou zákona.)
Pouhé zpracování zprávy, byť by byla rozšířena o údaje o všech uchazečích a jejich nabídkové ceně, by žádnou revolucí nebyla, byť by se týkala nově i podlimitních VZ. Za výrazné novum lze považovat, že
písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
. Tedy od data uzavření smlouvy. Dále uvidíme, že do stejného data musí být také zveřejněna i samotná smlouva.
Tyto povinnosti zadavatele již upravuje nový
§ 147a ZVZ. Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů.
Opět jde o praktické naplnění principu transparentnosti VZ. Veřejnému zadavateli však současně přinese nemalou administrativní zátěž spojenou s hlídáním termínů vztahujících se ke konkrétním zakázkám. Zátěž se bude násobit počtem uzavřených smluv na základě provedených výběrových řízení.
Veřejný zadavatel uveřejní (znamená to povinnost uveřejnit) na profilu zadavatele následující doklady a údaje:
a)
Smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků
. Týká se to
smluv na VZ, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH
. Tzn.
i smlouvy k zakázkám malého rozsahu nad 500 tis. Kč
bez DPH
musí být zveřejněny včetně případných dodatků!!!
Smlouvy na VZ, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) =
výjimky ze zákona zveřejňovat nemusí
. Veřejný zadavatel uveřejní
celé znění smlouvy
nebo rámcové smlouvy
do 15 dnů od jejího uzavření
. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.
b)
Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ.
Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy.
U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok
, uveřejní
veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku
cenu uhrazenou za plnění VZ v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši
skutečně
uhrazené ceny
za plnění VZ
se nevztahuje opět na zakázky
, na které se vztahují
výjimky ze zákona
. A dále se tato povinnost
nevztahuje na všechny zakázky malého rozsahu
. Tedy ani na ty, ke kterým se váže povinnost zveřejnit smlouvu a její dodatky (nad 500 tis. Kč bez DPH). Zde asi měl být přijat stejný princip, jako v předchozím bodě. Samozřejmě, že by to znamenalo další nárůst administrativy pro veřejné zadavatele. Ale na druhé straně by pro stejný okruh zakázek byl zachován stejný přístup a zadavatel by nemusel pořád zkoumat, jaká varianta nastala a co má dělat.
c)
Seznam subdodavatelů dodavatele VZ.
Pro tento případ ZVZ ukládá povinnosti i dodavateli. Ten
předloží (= je povinen předložit)
. A nesplnění uvedené povinnosti je v zákoně stiženo pokutou za správní delikt dodavatele)
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů
, ve kterém uvede subdodavatele,
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %
nebo
v případě významné VZ více než 5 %
z celkové ceny VZ. Opět platí, že pokud plnění zakázky přesahuje příslušný rok, vztahuje se povinnost dodavatele na část ceny VZ uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce.
Dodavatel předloží seznam subdodavatelů
[Pokud by si dodavatel nesplnil svoji povinnost, může být stižen pokutou za spáchání správního deliktu dle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ] podle odst. 1 písm. c) nejpozději do:
*
60 dnů od splnění smlouvy
*
28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Pokud má subdodavatel formu akciové společnosti
, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Veřejný zadavatel uveřejní
seznam subdodavatelů podle odst. 1 písm. c) nejpozději do:
*
90 dnů od splnění smlouvy, nebo
*
31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Ani povinnost zveřejňovat seznam subdodavatelů
se nevztahuje na VZ malého rozsahu a na VZ, které byly zadány s využitím výjimek v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).
Prováděcí právní předpis
Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny
za plnění VZ
a podrobnosti uveřejnění smlouvy
uzavřené na VZ a uveřejnění seznamu subdodavatelů
stanoví prováděcí právní předpis.
Doporučení MMR ČR k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012, stanoví, že:
*
Od 1. 4. 2012 je veřejný zadavatel povinen
na profilu zadavatele uveřejnit:
-
smlouvu na VZ včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uzavřené ceny za plnění VZ a seznam subdodavatelů dodavatele VZ.
*
Dále Doporučení s
odkazem na pojem Zadávání VZ
(postup směřující k zadání VZ, tedy k výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
končí uzavřením smlouvy
...) stanoví že:
-
Přechodné ustanovení
novely
se vztahuje pouze na zadávání VZ
, nikoli na postup zadavatele po zadání VZ, tedy se přechodné ustanovení nevztahuje
ani na povinnosti uvedené v § 147a.
*
Povinnost uveřejnit smlouvu
novela spojuje s
okamžikem uzavření smlouvy!!!!
Proto,
pokud
tento okamžik (
uzavření smlouvy
)
nastane až po nabytí účinnosti novely
(po 1. 4. 2012)
je veřejný zadavatel povinen smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků uveřejnit
v souladu ustanovením § 147a odst. 2 novely. Týká se to i zakázek, jejichž zadávání započalo před 1. 4. 2012. Tedy na povinnost uveřejnit smlouvu, její změnu či dodatek nebude mít okamžik zahájení zadávacího řízení vliv. Pokud někteří z veřejných zadavatelů se uspíšením zadávání VZ chtěli novele vyhnout, pak zadávání dokončí dle postupů platných před novelou, smlouvu (pokud byla uzavřena po 1. 4. 2012) však zveřejnit musí. Což pro některé z veřejných zadavatelů mohl být problém, protože třeba ještě neměli zřízen profil zadavatele, ani jeho adresu oznámenu ve Věstníku VZ. A první okamžik pro povinnost zveřejnit smlouvu mohl nastat 16. 3. 2012. To v případě, že smlouva byla uzavřena 1. 4. 2012.
*
Pro uveřejnění skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů je rozhodným okamžikem
, od kterého počíná běžet lhůta k uveřejnění daných informací,
okamžik splnění smlouvy
. Pokud tedy bude smlouva na VZ
splněna až po 1. 4. 2012
, bez ohledu na to kdy bylo zadávací řízení zahájeno a kdy byla uzavřena smlouva,
je zadavatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů v souladu s ustanovením § 147a odst. 3 a 6 novely.
Pro veřejné zadavatele to znamená prakticky totéž, co je uvedeno v závěru předchozí odrážky. Ani dřívějším započetím zadávání zakázky před účinností novely se nezbaví povinnosti zveřejnit skutečnou zaplacenou cenu plnění zakázky. Obojí je s ohledem na zachování principu transparentnosti správné.
Uveřejňování (§ 146)
*
Systém pro nadlimitní a podlimitní zakázky zůstává zachován,
nově je upravena povinnost zadavatele uveřejňovat všechny informace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele.
Výjimku tvoří povinnost uveřejňovat výsledek zadávacího řízení nebo jeho zrušení ve Věstníku VZ.
*
Na povinnost uveřejňování si veřejný zadavatel musí dát výrazný pozor. Neplnění je stiženo značnou pokutou. Dle Správní delikty zadavatelů
se zadavatel se dopustí správního deliktu
tím, že dle odst. 1 písm. b)
nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147 nedodrží způsob uveřejnění stanovený zákonem.
Za správní delikt se uloží pokuta 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. b).
V § 159 novely jsou vyjmenována ustanovení zákona, ke kterým budou vydány prováděcí právní předpisy. Uveďme je jen v přehledu.
*
Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. q) a § 18 odst. 4 písm. i) písm. h) - oprava zbraní a zbraňových systémů.
*
Ministerstvo (MMR) vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 1 písm. x) - náležitosti profilu zadavatele.
Dále budou vydány prováděcí právní předpisy k:
*
- dokumentace VZ na stavební práce + soupis stavebních prací
*
- zvláštní technické podmínky - vozidla
*
- obchodní podmínky stavebních prací
*
- vedení seznamu hodnotitelů - významné VZ
*
- odůvodnění účelnosti VZ
*
- seznam zboží pro elektronickou aukci
*
- pravidla pro postup v soutěži o návrh
*
- formulář oznámení o zrušení soutěže o návrh
*
- stanovení částky pro náklady řízení u ÚOHS
*
- formuláře pro ohlášení a zrušení profilu zadavatele
*
- struktura údajů o uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny - vydána vyhláška pro uveřejňování č. 133/2012 Sb. a náležitostech profilu zadavatele dle § 17 písm. x)
*
- podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky
*
- podrobnosti odůvodnění VZ
 
Závěr
Novela ZVZ zákonem č. 55/2012 Sb. přináší pro veřejné zadavatele podstatné změny, s nimiž jsme se seznamovali v jednotlivých příspěvcích. Mnohé z nich zadavatelům přidělají vrásky a problémy. Ať již jde o faktické prodloužení zadávacích řízení nadlimitních nebo podlimitních (s výjimkou té zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení) minimálně o jeden měsíc předběžného oznámení. Vítané asi nebude ani snížení horní hranice zakázek malého rozsahu a u stavebních zakázek i horní hranice, do které je možné zadat zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení. Za částečně kontroverzní je možno považovat ustanovení o náhradě ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení o schopnosti zrealizovat VZ. Mnoho zadavatelům nepomůže možnost odstoupit od smlouvy, pokud by zadavatel nebyl v průběhu realizace schopen zakázku realizovat, ale v nepravdivém čestném prohlášení o své ekonomické způsobilosti uvedl opak. Radost zadavatelům asi nebude činit zdůvodňování nadlimitních a podlimitních (s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení) zakázek, stejně jako zveřejňování uzavřených smluv, jejich dodatků, výše uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů. Toto vše jistě přidělá mnoho práce a bude klást důraz na dodržování příslušných lhůt. V mnohých případech jistě veřejným zadavatelům u nadlimitních a podlimitních zakázek nadělá vrásky i povinnost zrušit výběrové řízení, do kterého se přihlásí pouze jeden dodavatel, nebo ve kterém k hodnocení zůstane pouze jeden z uchazečů. Ne o všechny VZ je tak velký zájem a povinnost prvoinstanční řízení zrušit minimálně veřejnému zadavateli prodlouží dobu na zadávání zakázky, pokud bude muset pokračovat některým z druhů jednacích řízení.
Milá asi není také povinnost zřídit, provozovat profil zadavatele a po 5 let na něm udržovat všechny dokumenty k veřejné zakázce požadované zákonem nebo prováděcími pokyny. Problémy budou nejspíš mít malí veřejní zadavatelé, kteří nedisponují dostatečným počtem specializovaných zaměstnanců, ale zákonné povinnosti si budou muset plnit.
Na druhé straně musíme objektivně přiznat, že zákon veřejným zadavatelům přinesl mnohá zjednodušení u zjednodušeného podlimitního řízení. Jednodušší bude i otevírání obálek.
Nemá však cenu si stýskat nad nepoměrem plusů a minusů. Novela si do vínku vetkla název protikorupční a nutno přiznat, že se jí to v mnohém povedlo. Že to s sebou přináší problémy a povinnosti zadavatelům je nezbytnou daní.
1 zákonem č. 55/2012 Sb.
2 státní příspěvková organizace