Účetní výkazy vybraných organizací a jejich využití pro řízení a kontrolu

Vydáno: 22 minut čtení

Vznik účetnictví státu a navazující účetní reforma klade nekompromisní požadavek na princip věrnosti a úplnosti zobrazované informace a stanoví pravidla pro sběr informací se zvláštním zřetelem k principu včasnosti. Trend účtování a vykazování spočívá v přechodu od peněžního principu k akruálnímu, tj. k vyjádření pohledávek a závazků ve věcné a časové souvislosti s daným obdobím. Účelem tohoto postupu je poskytovat pravdivý obraz vládních a územních výdajů. Konečným cílem je vyšší transparentnost za účelem utužení finanční disciplíny, odpovědnosti za přijatá rozhodnutí a řadu dalších dovozených potřeb.

Účetní výkazy vybraných organizací a jejich využití pro řízení a kontrolu
Ing.
Danuše
Prokůpková
 
Úvod
S účelem, cíli a probíhající reformou účetnictví jsou již víceméně seznámeny všechny dotčené subjekty, kterých se reforma účtování a vykazování týká. Celkový smysl a následné využití nově zpracovávaných dat a výstupů pro finanční řízení v samotných vládních či územních jednotkách zůstává však nadále stranou vážnějšího zájmu o způsobu využití. Stále je preferován přístup krátkodobého pohledu, a tedy i řízení podle známého principu rozpočtového hospodaření podle příjmů a výdajů běžného roku, tj. podle výkazu o plnění rozpočtu. Přitom již nejméně dva roky je zde k dispozici značně rozsáhlé penzum dat a informací v novém rozsahu a struktuře.
Množství nově zpracovaných dat v nově konstruovaných výstupech nejsou využívány k potřebám finančního řízení hlavně v dlouhodobějším horizontu. K dosud nízké poptávce po nově zpracovávaných datech se přidává i nadále vnímaný nedostatek důvěryhodných finančních informací a skutečnost, že se stále hledá optimální model způsobu účtování a tudíž i vykazování zpracovávaných dat. O těchto některých aspektech jsme čtenáře informovali v našem časopise v řadě článků, napfi. článku Ing. Jaromíry Steidlové nazvaném „Vypovídací schopnost některých informací v účetní závěrce organizačních složek státu" ze závěru roku a řadě dalších. Z těchto postřehů vysvítá, že spolu s odpovídající smysluplnou interpretací je metodika stále zatížena významným dluhem.
Nicméně jak již bylo několikrát zdůrazněno, cesta zpět nevede, a tak nezbývá než ruku v ruce s vývojem zapřáhnout všechny možné dostupné myslitelné mechanismy a spolupracovat na postupech, jejichž smysluplnou potřebu prověří čas.
Cílem článku je obrátit pozornost čtenáře na vybrané aspekty týkající se hlavně účetních dat obsažených v účetních výkazech, stručně informovat o obsahu a využití pro řídící a kontrolní činnosti i s vědomím výše uvedených omezení.
 
Funkce účetních výkazů - zásady
Hlavní funkcí účetních výkazů je
poskytnout informace
vnitřním a vnějším uživatelům o majetku, dluzích, vlastním jmění, nákladech a výnosech, tvorbě výsledku hospodaření na základě nově zavedeného systému.
Aby účetní výkazy mohly plnit svoji hlavní funkci, musí být konstruovány tak, aby jim odborná veřejnost rozuměla, a byla schopna, bez významných obtíží, údajů v nich zobrazených využívat. Musí být proto sestaveny na základě užitečných zásad. To znamená na základě zásady
srozumitelnosti, významnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti
.
Uplatnění těchto zásad se uskutečňuje s cílem poskytnout různě orientovaným uživatelům informaci z účetních výkazů věrný obraz o majetkové, dluhové, výnosové, nákladové a kapitálové situaci účetní jednotky.
Účetní výkazy poskytují srozumitelné informace tehdy, pokud uspořádání a obsahové vymezení údajů odpovídá
zvolenému modelu
účetních výkazů. Ten je stanoven vybraným účetním jednotkám obecně závazným právním předpisem (zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ZU"], a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb."]). Protože údaje do účetních výkazů vstupují z údajů z účetnictví, srozumitelnost informací by měla být zabezpečena i dodržováním ověřených účetních zásad a metod pro vedení účetnictví.
Zásada významnosti je zabezpečena tím, že účetní výkazy obsahují všechny údaje potřebné k
ekonomickému rozhodování
uživatelů, jejichž neuvedení ve výkazech by naopak vedlo uživatele k chybným závěrům.
Zásada spolehlivosti účetních výkazů požaduje, aby neobsahovaly chyby či
jednostranně ovlivněné údaje
, které by vedly k chybným rozhodnutím různě orientovaných uživatelů.
Zásada srovnatelnosti pak umožňuje časové a prostorové porovnání údajů z účetních výkazů v čase a mezi účetními jednotkami a tato zásada je základem pro využitelnost dat k posouzení ekonomické situace, majetkové a zdrojové struktury a ke sledování
vývojových tendencí
.
 
Předpoklady a povinnosti
Aby bylo možné výše uvedené zásady uplatňovat v praxi, je nutné k tomu vytvořit určité předpoklady a vybraným účetním jednotkám stanovit zcela jednoznačně určité povinnosti, bez jejichž splnění nelze hlavní funkce účetních výkazů zajistit.
Proto je závazným způsobem stanovena:
a)
struktura údajů účetních výkazů, kterou se stanoví jednotný
přístup k členění
majetku, závazků, vlastního jmění, nákladů a výnosů;
b)
základní míra podrobnosti
těchto údajů v účetních výkazech;
c)
obsahové vymezení údajů
v účetních výkazech, s čímž souvisí i jednotné stanovení způsobů oceňování jednotlivých položek majetku a závazků;
d)
způsob
zjišťování výsledku hospodaření
(okamžik realizace);
e)
princip, že výnosy a k nim vztahující se náklady musejí být zachyceny v účetních výkazech za to účetní období, s kterým
věcně a časově souvisejí
bez ohledu na to, zda byly peněžně vypořádány.
V současné účetní legislativě je závazný model účetní závěrky vybraných organizací stanoven jednak ZU a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Podle tohoto platného modelu účetních výkazů tento soubor tvoří složky, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha.
 
Co představují účetní výkazy?
Účetní výkazy jsou v podstatě
systematicky setříděné přehledy informací
a na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky, bez rozdílu organizačně právního uspořádání. Výše uvedená hlediska podtrhují uživatelské a ekonomické pojetí účetnictví a účetních výkazů. Mají sloužit různě strukturovaným uživatelům k dalším
ekonomickým analýzám a rozhodnutím
. Podtrhují skutečnost, že nejde „jen" o plnění centrální metodiky, ale zejména o potřebný (jedinečný) nástroj finančního řízení a dalších potřeb organizace a veřejných rozpočtů vůbec.
V zájmu hlubšího pochopení následujících řádek je třeba poznamenat, že účetní disciplína, stejně jako jiné odborné disciplíny, má specializovaný slovník, a tak základním předpokladem je
osvojit si řadu technických termínů
(např. je třeba rozlišovat i názvy výkazů spolu se strukturou a obsahem).
 
Základní struktura Rozvahy (Bilance)
Rozvaha (Bilance) obecně představuje finanční situaci k určitému dni a zahrnuje běžný a předchozí rok. Dělí se na dvě strany: nalevo jsou aktiva (resp. majetková struktura), napravo pasiva a vlastní
kapitál
(resp. zdrojová struktura). Obě strany se sobě vždy rovnají.
Zjednodušená struktura Rozvahy
 +------------------------------+---------------------------------------------+ |      AKTIVA       |          PASIVA          | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Stálá aktiva         | Vlastní 
kapitál
| +------------------------------+---------------------------------------------+ | Dlouhodobý nehmotný majetek | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | Dlouhodobý hmotný majetek |
Dotace
na pořízení DM | | Dlouhodobý finanční majetek | Agregované příjmy a výdaje minulých let | | Dlouhodobé pohledávky | Kursové rozdíly | | | Oceňovací rozdíly | | | Opravy chyb minulých let | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Oběžná aktiva | Fondy ÚJ | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Zásoby | FKSP | | | Rezervní fond | | | Fond odměn | | | Fond reprodukce majetku | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Krátkodobé pohledávky | Výsledek hospodaření | | Přechodné účty aktiv | Cizí zdroje | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Krátkodobý finanční majetek | Dlouhodobé závazky | | Bankovní účty | | +------------------------------+---------------------------------------------+ | Cenné papíry | Krátkodobé závazky | | Ceniny | Přechodné účty pasiv | | Pokladna | | +------------------------------+---------------------------------------------+
Rozvaha (Bilance) je jedním z nejvýznamnějších účetních výkazů. Zachycuje majetek organizace ze
dvou hledisek
. Na straně aktiv je uvedeno, z jakých položek se celkový majetek organizace skládá, tj. hledisko konkrétních forem majetku (napfi. software, stavby, pozemky, nedokončené investice, zásoby, pohledávky, peníze a účty v bankách atd.). Na straně pasiv je uvedeno, jak byly konkrétní formy majetku pořízeny, zda z vlastních nebo cizích zdrojů. To je tzv. hledisko zdrojů financování majetku.
Rozvaha tedy podává rychlé a přehledné informace z oblasti
aktiv
o:
konkrétních druzích majetku (setříděném podle stanovených hledisek),
ocenění majetku (historické ceny, reálná hodnota),
spotřebě a opotřebení majetku (odpisy),
případném dočasném snížení hodnoty majetku (opravné položky).
Při posuzování zdrojů -
pasiv
organizace lze určit zejména:
výši zdrojů a jejich strukturu vzhledem k vlastnictví (vlastní a cizí zdroje),
časové omezení zdrojů (dlouhodobé či krátkodobé závazky, včetně úvěrů),
akceptování zásady opatrnosti (tvorba rezerv).
Co chápeme pod pojmem „Majetková struktura"?
Majetkovou strukturou rozumíme složení majetku. S majetkovou strukturou se permanentně setkáváme u všech účetních jednotek, bez ohledu na organizačněprávní uspořádání, bez ohledu na druh činnosti, čas, ekonomické a jiné podmínky, způsoby hospodaření, právní formu podnikání, vlastnický charakter apod. Ovšem, tyto okolnosti charakter majetkové struktury utváří, silně podmiňují a ovlivňují. Z toho důvodu se majetková struktura jednotlivých organizací bude v detailu lišit. Navzdory odlišnostem je ji třeba chápat jako
ekonomický jev
, nikoli jako pouhou technickou, administrativní a účetní záležitost.
Majetek (státní i komunální) je vyjádřen a oceněn v rozvaze (bilanci) a je obsahem struktury, kterou nazýváme účetním jazykem „AKTIVA". Zdůrazňuje se tím právní i účetní pojetí.
V širším pojetí lze aktiva vymezit jako položky ekonomických zdrojů, které představují:
budoucí ekonomický prospěch (užitek),
tento prospěch má organizace plně pod kontrolou (patří výhradně organizaci),
tento prospěch je výsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti.
Z tohoto pohledu je základním definičním znakem pojmu aktiv schopnost dané položky
přinést organizaci v budoucnu ekonomický prospěch
; pokud daná položka tomuto znaku nevyhovuje, neměla by se do aktiv vůbec zahrnovat. Současně platí, že aktiva představují majetkovou strukturu účetní jednotky, a ta je tak vyjádřením stavu majetku (stavová veličina) k určitému datu.
Proč „řídit" majetkovou strukturu?
Jak je shora uvedeno, s majetkovou strukturou se setkáváme u všech typů organizací (tedy i vládních, neziskových apod.) a ocenit postavení a úlohu majetkové struktury znamená v podstatě odpovědět na otázky:
co se z ní lze dovědět,
jaký mají tyto informace význam,
kdy je majetková struktura příznivá či nepříznivá,
jaké jsou důsledky jejího příznivého či nepříznivého stavu a vývoje pro ekonomiku daného subjektu, za jakých ekonomických a jiných podmínek,
jakým způsobem a jakými nástroji ji lze ovlivňovat, které faktory ji ovlivňují apod.
Výše uvedené otázky a jejich zodpovězení jsou podkladem k jejímu řízení, jsou součástí finančního řízení a spadají do oblasti
řízení rizik
, uložené dalším zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Řízením majetkové struktury rozumíme subjektivní činnost organizace (státu, obce) směřující k soustavnému zajišťování
nejvhodnější
struktury majetku, resp. efektivního umísťování peněžních prostředků, odpovídající nejlépe záměrům, cílům činnosti a finanční stabilitě.
Při řízení majetkové a zdrojové struktury, při zachování pravidla 3E (Ekonomy, Efficiency, Effectiveness, tzn. efektivita, hospodárnost a účelnost) je třeba průběžně sledovat (monitorovat) a hodnotit vazby mezi peněžními toky, majetkovou a zdrojovou strukturou, včetně pohledávkových a závazkových vztahů a včetně tvorby výsledku hospodaření ve věcné a časové souvislosti.
Pravidla pro optimalizaci
Řízení samotné majetkové struktury znamená její optimalizaci a tato činnost zahrnuje mj.:
průběžné hodnocení majetkové struktury (z hlediska existence, ocenění, ochrany a evidence majetku, tj. aktiva),
poznání nástrojů pro její ovlivňování (optimalizaci majetkové struktury do budoucna,
alokace
zdrojů přednostně do aktiv přinášející prospěch),
řízení z hlediska likvidity, výnosnosti a bezpečnosti majetku.
Řízení majetkové struktury tedy znamená hledat odpovědi na otázky spojené s
optimalizací
majetkové struktury. Jsou to otázky spojené s příznivou či nepříznivou skladbou majetkové struktury a jejími důsledky. Je to hledání a nalézání volby, způsobů a nástrojů k ovlivňování skladby majetku a odhalování faktorů vnitřních vnějších, které na ni působí v průběžné řídící práci zaměřené na řízení rizik.
Ve shrnutí je třeba zdůraznit, že majetková struktura a její optimální složení je následně výrazem
finanční stability
.
Zdrojová struktura - Vlastní jmění a závazky
Druhá strana rozvahy je tvořena vlastním jměním a dluhy. V účetní řeči je souhrnně vyjadřujeme „PASIVA". Pasiva - finanční struktura, jsou v účetním jazyku chápána jako struktura zdrojů financování přírůstku majetku účetní jednotky buď ve statickém nebo dynamickém pojetí, obě pojetí nelze zaměňovat. Vlastní jmění a závazky je třeba přesně definovat podle svého obsahu.
Závazky (dluhy)
lze vymezit následovně: jde o pravděpodobný
budoucí úbytek
ekonomického prospěchu, který vyplývá z jeho současného závazku a kdy současný závazek je výsledkem operací, k nimž došlo v minulosti. Zároveň jeho výši lze s vysokým stupněm jistoty určit a vyjádřit v penězích a je s dostatečnou spolehlivostí známa doba splatnosti závazku i věřitel, vůči němuž závazek existuje. Jestliže podle uvedených znaků posuzujeme různé položky závazků, je zřejmé, že u některých z nich nevznikají zvláštní problémy, pokud jde o uznávání, oceňování, účtování a vykazování závazků z nich vyplývajících. Různé potíže však vznikají u položek označovaných jako podmíněné závazky, dále u rezerv a některých dalších jako je účtování vykazování dluhů z vydaných dluhopisů anebo z leasingových a podobných neobvyklých transakcí.
Pokud jde o „Vlastní
kapitál
", jde o třetí základní složku, která spoluurčuje finanční situaci organizace a
obecně ji lze vymezit
jako nárok (podíl) vlastníků (státu, území) na celkových aktivech. Vyjadřuje se v závislosti na právní formě a vykazuje se různě. U námi sledovaných vybraných organizací se zobrazuje jako
„Jmění účetní jednotky"
. Zvláštnost téhle koncepce se odráží v dalších specifických „upravujících" položkách tohoto segmentu pasiv. U této položky by si pozornost zasloužila otázka hlubšího vysvětlení obsahové charakteristiky ze strany tvůrců reformy. Problém souvisí s platnými vlastnickými právy obsaženými v dalších obecně závazných předpisech daného právního rámce pro veřejné finance. Dá se předpokládat, že
interpretace
zřejmě bude doznávat v průběhu dané reformy značných změn a podrobnější diskuse na toto téma by byla nad rámec článku.
Z toho důvodu se zaměříme na zásadní skutečnosti, které mohou ovlivnit podstatným způsobem vykazování a interpretaci tohoto jmění účetní jednotky. Tím je způsob účtování o dotacích na pořízení dlouhodobého majetku a nově nastolený způsob oceňování v podobě reálné hodnoty včetně dalších postupů, které se provádí v rámci upravujících položek jmění účetní jednotky včetně opravy chyb minulých období. Tyto všechny způsoby a postupy účtování budou do budoucna ovlivňovat vykázané stavy na příslušných účtech.
Přes výše uvedená omezení lze v zájmu přehlednosti učinit závěr, týkající se řízení finanční struktury.
Řízením finanční struktury
rozumíme subjektivní činnost účetní jednotky směřující k systematickému zajišťování
nejvhodnější struktury zdrojů
podle zvolených kriterií, odpovídající nejlépe záměrům a cílům činnosti účetní jednotky a směřující k
finanční stabilitě
.
Platí, že řízení finanční struktury je složitější a náročnější a v rámci veřejných financí je spojeno s daným právním rámcem financování a finančního hospodaření. S jistým zjednodušením lze říci, že vždy půjde o rozhodování mezi použitím krátkodobých a dlouhodobých zdrojů financování a jejich vzájemné vyváženosti.
Závěrem k rozvaze
Finanční stabilitou lze chápat schopnost organizace (obce) vytvářet a trvale udržovat i přes případné změny v činnosti správný, účelný, optimální (dlouhodobý) vztah mezi majetkem a jeho strukturou a používanými zdroji a jejich strukturou.
Z toho, co bylo řečeno, lze dospět k závěru, že finanční stabilita zahrnuje zejména:
utváření majetku a jeho struktury (aktiva),
utváření zdrojů a jejich struktury (pasiva),
a průběžné udržování optimálního nejvhodnějšího vztahu mezi strukturou majetku a zdroji, a to z hlediska věcného vývoje v čase.
Za účelem splnění daného úkolu je třeba se dokonale seznámit s ekonomickým obsahem
jednotlivých rozvahových položek
. Podrobnou definici obsahu jednotlivých položek výkazu (aktiv a pasiv) obsahuje zmiňovaná prováděcí vyhláška pro vybrané organizace č. 410/2009 Sb.
V zajištění finanční stability má své místo jak majetková tak zdrojová struktura obcí. Nejen z těchto důvodů je nezbytné věnovat informacím ve výše uvedeném účetním výkaze - Rozvaze -
soustředěnou pozornost
.
 
Výkaz zisku a ztráty
Dalším významným informačním zdrojem je „Výkaz zisku a ztráty". I tento výkaz je definován ZU a vyhláškou č. 410/2009 Sb. jako součást účetní závěrky. Je rozvedením jedné z rozvahových položek - výsledku hospodaření běžného roku. Vztahuje se k určitému časovému intervalu, je sestavován za účetní období - kalendářní rok. K tomuto výkazu jen stručně, neboť v rámci pokračující reformy bude zaznamenávat ještě obsahové změny, i když ekonomická podstata je již založena.
 +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ |         NÁKLADY          |         VÝNOSY         | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | I. Náklady z činnosti           | I. Výnosy z činnosti          | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Spotřeba služeb a materiálu        | Výnosy z prodeje výrobků a služeb    | | Mzdové náklady              | Výnosy z poplatků            | | Daně                   | Aktivace majetku            | | Manka a škody               | Změna stavu               | | Náklady na OP, R, Odpisy,         | Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku  | | Náklady na vyřazení majetku        |                     | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | II. Finanční náklady           | II. Finanční výnosy           | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Prodané cenné papíry           | Výnosy z prodeje cenných papírů     | | Úroky                   | Úroky                  | | Kursové ztráty              | Kursové zisky              | | Náklady na přecenění RH          | Výnosy z přecenění RH          | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | III. Náklady na transfery         | III. Výnosy z daní a poplatků      | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Náklady ústředních rozpočtů na transfery | IV. Výnosy z transferů         | | Náklady územních rozpočtů na transfery  | Výnosy ústředních rozpočtů z transferů | |                      | Výnosy územních rozpočtů z transferů  | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+ | IV. Náklady ze sdílených daní       | V. Výnosy ze sdílených daní       | |                      | VI. Výsledek hospodaření        | +-------------------------------------------+-----------------------------------------+
Používá se (převážně)
druhové
členění nákladů a výnosů. Výkaz se sestavuje v podobě vertikální.
Podstatou výkazu je
porovnání
nákladů a výnosů, jehož výsledkem je zisk nebo ztráta ve struktuře hlavní a hospodářské činnosti ve srovnání za běžné a minulé období. Obě části tvoří dohromady jeden výsledek hospodaření, který je následně
uvedený v rozvaze
.
Náklady
Náklady (vstupy)
jsou snížením ekonomického prospěchu během účetního období. Náklady obcí vyjadřují vždy konečnou spotřebu hospodářských prostředků v určitém období, bez ohledu na to, kdy byly skutečně čerpány peněžní prostředky z bankovních účtů. Náklady považujeme (tradičně) za základní
ukazatel provozu
. Představují snížení (úbytek, spotřeba) aktiv v peněžním i nepeněžním vyjádření, zároveň vznik závazků (zvýšení dluhů).
Výnosy (výstupy)
Výnosy jsou evidované
výkony
organizace. Jsou zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období. Představují zvýšení (přírůstek) aktiv v peněžním i nepeněžním vyjádření, zvýšení či vznik pohledávky. Přesněji řečeno výnosem rozumíme výkon účetní jednotky oceněný penězi. Výkonem jsou provedené služby, prodané nebo již vyrobené výrobky apod. Výnosy se tak dříve nebo později stávají příjmem. Platí, že se příjmem mohou stát i ne vždy realizované výnosy a i vrácené výdaje.
Samostatným strukturovaným nákladem a výnosem v rámci vybraných účetních jednotek jsou poskytnuté a přijaté
dotace
, což činí z tohoto výkazu výkaz s ojedinělou strukturou s nároky na odpovídající vhodnou interpretaci (ve srovnání napfi. s podnikatelskými subjekty).
Zavedením tohoto výkazu v rámci účetní reformy se sleduje zejména upevnění funkce účetnictví pro vnitřní řízení, do kterého náleží průběžné zjišťování nákladovosti procesů uvnitř organizace na jednotlivé činnosti.
Prozatím je tato stránka procesu v rámci vnitřního řízení zcela opomíjena.
 
Přehled o peněžních tocích
Posledním z účetních výkazů, kterému budeme věnovat v tomto článku pozornost je „Přehled o peněžních tocích". Tento nově zavedený výkaz zpodrobňuje položky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů obsažených v rozvaze a podává bližší informace o peněžních tocích v průběhu období.
Hlavní informace, které lze z uvedeného výkazu zjistit, jsou tyto:
stav peněžních prostředků účetní jednotky na počátku účetního období,
stav peněžních prostředků účetní jednotky na konci období,
hlavní zdroje, z nichž byly finanční prostředky během období získány, a podíl těchto jednotlivých zdrojů, tj. vztah mezi interními peněžními zdroji a externími peněžními zdroji,
kolik peněžních prostředků účetní jednotka vytvořila a kolik užila v průběhu účetního období,
kde se tyto prostředky vytvořily, kdo je vytvořil a jak byly užity,
informace o změnách finanční pozice a především o změnách likvidity,
hlavní postupy řídících pracovníků a hlavní zásady podnikových strategií v oblasti financování,
celkový trend ve finanční situaci účetní jednotky - tendence k jejímu upevňování nebo naopak zeslabování.
Pro pracovníky veřejných rozpočtů to bude obtížně uchopitelný výkaz, ale je třeba se s ním naučit pracovat. Již z toho důvodu, že má přímou vazbu na oba předešlé účetní výkazy a patří zcela bezpochybně do instrumentária finančního řízení a řízení rizik u významově větších organizačních celků.
Účetní výkazy slouží, mimo jiné, pro provádění finanční analýzy a pomocí vhodně konstruovaných výkazových a mezivýkazových ukazatelů poslouží jako spolehlivý nástroj pro další řídící a kontrolní činnosti.
 
Shrnutí, závěr
Všechny výše uvedené předepsané a zpracované účetní výkazy tvoří jeden vzájemně propojený celek a jen tento celek
ve svém komplexu
je schopen uspokojit požadavky uživatelů na kvalitu údajů pro prováděné analýzy a správnou interpretaci zde obsažených dat. Všechny výše uvedené předepsané účetní výkazy
obsahově zvládnuté
mohou složit jako účinný nástroj k výše popsaným a i dalším různorodým účelům.
Poslání účetních výkazů
 +------------------------------------------+-------------------------------------------+ | Rozvaha (Bilance)         -----> | Informace o finanční           | | Fotografie majetkové situace       | a majetkové struktuře           | | (majetkové struktury)          |                      | | v určitém okamžiku            |                      | +------------------------------------------+-------------------------------------------+ | Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka) -----> | Informace o nákladovosti procesů     | | Film rekapitulující akce podniknuté   | ve srovnání s výkony           | | během provozního období, který      |                      | | vysvětluje změny ve stavu rozvahy    |                      | | mezi dvěma účetními obdobími       |                      | +------------------------------------------+-------------------------------------------+ | Přehled o peněžních tocích    -----> | Informace o změně finanční pozice     | | Výkaz cash-flow             | (přítoky a 
alokace
peněžních prostředků) | +------------------------------------------+-------------------------------------------+ | Příloha -----> | Doplňující informace k rozvaze | | | a výsledovce, informace o podmíněných | | | pohledávkách a závazcích a další | +------------------------------------------+-------------------------------------------+
Cílem článku je ve stručnosti upozornit čtenáře na vybrané aspekty týkající se hlavně účetních dat obsažených v účetních výkazech a informovat o mechanismech řízení. Především v účetních výkazech (v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, včetně přílohy k účetním výkazům) jsou obsaženy nezbytné informace, které se nabízejí k využití pro zachování „finančního zdraví" daného subjektu, zejména v dlouhodobějším horizontu. Důležitost podrobného seznámení se s obsahem účetních výkazů podtrhuje skutečnost, že v připravovaných změnách obecně závazných předpisů, které tvoří právní rámec veřejných financí, bude napříště uloženo „schvalovat účetní závěrku", tzn. formu i obsah předkládaných účetních výkazů, což je zcela nový fenomén.