Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012, 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím článku vám přiblížíme ty nejvýraznější a nejdůležitější změny a novinky, které se objevili v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP"), po velké novele účinné od 1. 1. 2012. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 365/2001 Sb. (dále jen „novela"). Tato novela přinesla změny napříč celým spektrem pracovněprávních vztahů a dotýká se tak praxe všech zaměstnanců i zaměstnavatelů. Pro lepší přehlednost jsme tedy článek rozdělili na jednotlivé oblasti pracovněprávních vztahů a doufáme tedy, že vám pomůže se mezi veškerými změnami lépe zorientovat.

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012 - I. část
Ondřej
Chlada
Nataša
Randlová
 
Základní principy pracovněprávních vztahů
 
Definice závislé práce
Předmětem veškerých pracovněprávních vztahů je v první řadě výkon závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z tohoto důvodu pochopitelně již před novelou ZP obsahoval zákonnou definici, co se závislou prací vlastně rozumí. Byly zde však sloučeny dohromady znaky a důsledky závislé práce, a bylo tak velmi problematické v daném případě s určitostí stanovit, zda se v konkrétním případě o výkon závislé práce jedná, či nikoliv.
Novela nejenže přinesla úpravu definice závislé práce ale i zároveň jednoznačně oddělila její znaky od jejích důsledků.
Definičními znaky závislé práce
tedy jsou následující skutečnosti: 1)
práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
jménem zaměstnavatele,
podle pokynů zaměstnavatele a
zaměstnanec ji pro něj vykonává osobně.
Pro vyhodnocení, zda se jedná či nejedná o závislou práci, svou roli hrají i důsledky závislé práce. 2) Těmi se rozumí, že práce je:
prováděna za mzdu, plat či odměnu;
vykonávána na náklady zaměstnavatele;
vykonávána na odpovědnost zaměstnavatele;
konaná v pracovní době;
konaná na pracovišti zaměstnavatele, či jiném dohodnutém místě.
Pokud dojde ke splnění výše uvedených definičních znaků (musí být splněny kumulativně, tedy všechny dohromady), uplatní se další pravidlo ZP, kdy
je s