Pomocný analytický přehled, 2. část - Vysvětlení analytik a typů změn

Vydáno: 37 minut čtení

Předkládám druhou část vysvětlení výkazu s názvem Pomocný analytický přehled (dále jen „PAP"). První část vyšla v čísle UNES 6/2012 a byla soustředěna na vysvětlení partnerů. V tomto článku se budu věnovat požadovaným analytikám výkazů a dále tabulkám č. IV až IX pro sledování typů změn (obraty MD a D vybraných účtů).

Pomocný analytický přehled - 2. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
1. Upřesnění k 1. části
Protože dochází k postupnému vyjasňování některých cílů PAP, tak bych se úvodem vrátila k poznámce v první části článku:
Poznámka:
V tomto případě je diskutabilní u běžného dodavatelskoodběratelského vztahu použití účtu 348, který je určen „zejména" pro transfery. Pro potřeby výkazu PAP však je potřeba zvolit účet, u kterého se uvádí partner pro potřebu vyloučení vzájemných vztahů uvnitř vládních subsektorů, tedy se přizpůsobujeme jinému účetnímu předpisu pro naplnění jeho účelu a mírně porušujeme obsahové vymezení dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Zde bylo ze strany MF upřesněno, že pro PAP není důležité vyloučení všech vztahů mezi subsektory, ale pouze vztahů vznikajících ze vzájemných půjček (NFV, půjčky, úroky) a transferů. Pro ostatní vztahy k jiným vládním institucím je nadále možné bez obav z poškození dat pro PAP využít např. účet 321 pro dodavatelskoodběratelské vztahy.
Dále bylo provedeno upřesnění ze strany ČSÚ. Na dotaz, na kterou analytiku PAP k účtu 521 se dávají odměny zastupitelům (uvolněným i neuvolněným) bylo odpovězeno, že je zde vazba na analytiku 52102.
Partner a „průtokové
dotace
"
K průtokovým dotacím se MF pokusilo o metodický pokyn (zveřejněn na www.mfcr.cz k metodice PAP), který je však ve dvou bodech z pěti zmatečný. V každém případě je dle vyjádření ČSÚ potřeba, aby parterem byl prvotní poskytovatel a konečný příjemce,
tedy není zájem na IČ partnerech zprostředkovatelů
.
Příklad 1
Příspěvková organizace „školská" zřizovaná krajem dostává přes účet kraje
dotace
jak na přímé náklady na vzdělávání (dále jen „PNV"), které jsou určeny k vypořádání, tak příspěvek na provoz od zřizovatele.
I když jsou oba druhy transferů převáděny z účtů kraje, tak
dotace
PNV je dotací ze státního rozpočtu (kraj je jen zprostředkovatelem) a volíme IČ MŠMT, a to k účtu 347, 672 i k 374, zatímco u příspěvků na provoz od zřizovatele volíme IČ kraje k účtům 348 a 672, v případě dotací na pořízení dlouhodobého majetku i k účtu 401.
Příklad 2
Pokud je obec zprostředkovatelem
dotace
volí nadále 37437409 - kde není IČ partnera požadován. Jedná se o volbu analytiky s konečným dvojčíslím 09 jak u příjmu, tak u přeposlání. Ustanovení zmíněné metodiky MF k průtokovým dotacím budeme nadále považovat za ustanovení směřující ke krajům, které v rámci průtokových dotací některé
dotace
„přerozdělují".
 
2. Chyba v metodice MF a zároveň vtip měsíce
MF zveřejnilo na svém webu novou verzi částí výkazů PAP s křížky (x = nevyplňovaná hodnota) ke konci měsíce března. Chybou formátování došlo k tomu, že v části výkazu IV (rozvahové účty k dlouhodobému majetku) najednou nebylo potřeba vyplňovat partnera transakce (kód P12) k typu změny na straně D 451, 458, 459 a 467, a to u „zažlucených" řádků. Jednalo se o řádky 02901-02903, 031, 042031, a 04202901-03. Jenže ze strany MF to byl „chyták", partnera tam nadále chtěli mít uváděného, jen kód P12 uvedli bílým písmem v bílém pozadí. Někteří dodavatelé SW „chyták" odhalili a nadále vyžadovali partnera uvádět pro zmíněné buňky výkazu, ale někteří se přizpůsobili nové viditelné verzi metodiky a zrušili požadavek na uvádění partnera k příslušným buňkám, takže budou muset některé účetní jednotky partnery doplňovat. Chybka je to opravdu ostudná, jediné pozitivum je, že se účetní veřejnost dost pobavila.
Reakce na chybu v materiálu MF byly zhruba tohoto typu: Takže platí, co nevidíme, a neplatí, co vidíme?
Případně: Mohlo by laskavě MF ke svým metodikám zveřejňovat i chemická složení činidel a šifrovací kódy, kterými odhalíme tajná písma? A další: Již konečně chápu, proč MF často na dotazy reaguje jinak, než jen uvedeno v předpisech, podklad pro jejich odpovědi je v předpisech asi taky bílou barvou písma. Opravu dokumentu MF slíbilo k datu od 18. 6. 2012.
 
3. Analytiky výkazu PAP
Výkaz PAP vyžaduje podrobnější členění některých syntetických účtů především z důvodu správného vyplnění nefinančních účtů metodiky ESA. Jako příklad si můžeme uvést účet 549, kde mohou být různé náklady, ale nefinanční účet potřebuje odděleně vykázat náklady subjektů za neživotní pojištění. Jedná se tedy o vyčlenění určených typů nákladů, které se dostávají do různých makroekonomických ukazatelů (HDP, HND...), ale z hlediska výkazů rozvahy nebo zisku a ztráty jsou seskupeny pod jednu položku.
Dle metodiky odboru 28 není požadováno, aby analytika výkazu PAP byla dána jako závazná ve smyslu součásti účetního rozvrhu. Ne ve všech případech však tato možnost volby vede ke snížení pracnosti, naopak vlastně vyžaduje vyplňovat nejprve analytiku dle účtového rozvrhu, který je souhlasný na závaznou analytiku programu účetního SW a odděleně
analytiku dle PAP
, kterou nazýváme AUPAP. AUPAP se pak vyplňuje formou vyplnění určené části v účetní větě, jedná se o zavedení dalšího číselníku. V mnoha případech bychom si mohli duplicitní analytiku spojit se závaznou analytikou dle programů SW.
Výrazněji by zavedením AUPAP do účtového rozvrhu došlo k úsporám pracnosti u nákladových účtů. Princip pracovní úspory je tedy v tom, že analytika prvotní závazná dle účtového rozvrhu a dle programu SW bude s analytikou pro PAP shodná a program z jedné analytiky (nebo seskupení analytik dle účtového rozvrhu) může naplnit jak výkaz PAP, tak i jiné účetní výkazy a nebude se muset znovu zadávat jako AUPAP.
U účtu třídy 04x a u účtů ve vztahu k cenným papírům (dále jen „CP") a k některým opravným položkám k dlouhodobému majetku se jeví, že je vhodnější vyplňovat AUPAP ručně. Zde analytiky provázat víceméně ani nejde, napfi. systém analytik k účtu 042 by toto narušilo významně a pracnost spíše zvýšilo.
U dlouhodobého majetku jsou však případy, kdy analytika účtového rozvrhu může být shodná s AUPAP:
Účet 021
AUPAP analytika 02102101 plně odpovídá nastaveným analytikám programem pro vyplnění přílohy účetní závěrky „G1 - bytové domy a bytové jednotky".
AUPAP analytika 02102102 plně odpovídá nastaveným analytikám programem pro vyplnění přílohy účetní závěrky „G2 - budovy pro služby obyvatelstvu" a „G3 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky".
Účet 022
Zde lze přizpůsobit analytiku dle účtového rozvrhu rozdělením na dopravní prostředky a na ostatní (stroje, přístroje...).
Účet 029
Není moc obcí, které vlastní ložiska nerostů, pak by zbývalo jen rozdělit v účtovém rozvrhu analytiku na zvířata, TZ 1) vyjmenovaného majetku (drobného dlouhodobého) a na ostatní (toto není náročné na analytické členění).
Účet 032
Zde by byla analytika shodná s PAP i vhodná pro informace v účetní jednotce, členění na muzejní sbírky, ostatní kulturní předměty oceněné 1 Kč a zbývající je přínosné.
U účtu dlouhodobého majetku bude záležet na rozhodnutí účetní jednotky, zda je pro ni méně pracné zvolit jednu analytiku jak pro účtový rozvrh, tak pro PAP, nebo AUPAP vyplňovat ručně. Je také možné, že by dodavatelé SW uměli AUPAP přímo vyplnit dle zařazení majetku v modulech pro evidenci majetku (AUPAP by automaticky čerpal z analytických údajů na kartách majetku).
Práce s výkazy částí I až VIII a s AUPAP
Určitě by pomohlo a urychlilo práci při vyplňování hodnot pro PAP, kdyby si účetní jednotka vyloučila z výkazů PAP částí I až VIII všechny účty a analytiky těchto účtů, které zatím nikdy nepoužila a v účtovém rozvrhu je nemá. Jedná se o účty aktiv a pasiv, které obce využívají ojediněle: ložiska nerostných surovin, pohledávky a závazky z ručení (zbytek účtové skupiny 36x, která není z velké části ani pro obce určena), pohledávky a závazky z postoupených úvěrů, směnky...
Pokud obec nevede portfolio, tak může vyjmout hodně účtů ve vztahu k CP; jedná se o účtové skupy 06x, 25x, 17x. Nezapomeňte - když vyloučíte účet z výkazu části I, tak jej vyjměte i s příslušné části výkazu IV až VIII.
Z účtů pasiv je vhodné vyloučit účty fondů příspěvkových organizací.
Pro práci s AUPAP si také vyjmeme z části výkazu I až III účty a analytiky, které by obce neměly využívat vůbec, protože jsou chybně uvedené (nebude je možno naplnit, protože bud' neodpovídají žádnému schválenému účetnímu postupu, nebo obce o případu neúčtují).
U výkazu č. I Rozvahové účty se jedná zejména o:
 +----------+---------------------------------------------------------------------+ | Účet   | Název                                | +----------+---------------------------------------------------------------------+ | 28128102 | Krátkodobé úvěry - úrok                       | | 34534501 | Závazky k osobám mimo VVI - závazky z dávek sociálního zabezpečení | | 37337303 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody         | | 38138102 | NPO - úroky z krátkodobých DCP                   | | 38138103 | NPO - úroky z dlouhodobých DCP                   | | 38138104 | NPO - úroky z úvěrů, půjček a NFV                  | | 38438401 | VPO - úroky z krátkodobých DCP                   | | 38438402 | VPO - úroky z dlouhodobých DCP                   | | 38438403 | VPO - úroky z úvěrů, půjček a NFV                  | | 45145102 | Dlouhodobé úvěry - úrok                       | +----------+---------------------------------------------------------------------+
U výkazu části II Náklady a III Výnosy lze vyloučit účty včetně všech AUPAP: 571, 633 a 671.
Pro rok 2012 je vhodné vyloučit analytiky 54301 a 02 kvůli chybnému obsahovému vymezení, nelze je aplikovat. Účty 561 a 661 opět nepoužijí obce, které neobchodují s CP (použijí je zcela výjimečně v případech převodů majetkových podílů pořízených za účelem držení). Kdo eviduje fondy přes zdroje (401) může vyloučit účty 548 a 648 včetně AUPAP.
Pokud nám zůstane jen jedna povinná AUPAP, tak jí lze nahradit v účtovém rozvrhu syntetický účet (účet bez analytiky a jedna analytika nemá smysl, logicky se jedná se o rovnost hodnot).
Volba tohoto „vyčištění výkazu" však vyžaduje, aby v případě zařazení nového účtu do účtového rozvrhu došlo i k ověření, zda k účtu není požadován AUPAP, případně partner. Přesto je systém „vyčištění" pro přehlednost a snížení chybovosti přínosný; z 350 účtů se můžete dostat je na několik desítek účtů a jejich analytik.
Asi nejzbytečnější je vykazování AU PAP kódu 5 a 6 pro hlavní a vedlejší činnost u nákladů a výnosů.
Zde musí být nastaveno dodavateli SW již k prvotní analytice nákladů a výnosů, jinak by nebylo možné sestavit výkaz zisku a ztráty. V případě ručního vyplňování kódu 5 a 6 by mohlo dojít mezi výkazem PAP a výkazem zisku a ztráty k velkým rozdílům vlivem chybovosti. Je nezbytné požadovat na dodavatelích SW automatické vyplnění kódu 5 a 6 dle prvotní analytiky účtů třídy 5 - Náklady a 6 - Výnosy, která určuje, do jakého sloupce výkazu zisku a ztráty se načítají. AUPAP 5 a 6 je plně duplicitní!
Upozorňuji na Metodiku MF k PAP:
Mezivýkazové kontrolní vazby:
Údaje o výnosech od počátku roku za hlavní činnost ve sloupci (5) jsou ve vazbě na údaje uvedené ve Výkazu zisku a ztráty sloupci (1).
Údaje o výnosech od počátku roku za hospodářskou činnost ve sloupci (6) jsou ve vazbě na údaje uvedené ve Výkazu zisku a ztráty sloupci (2).
(Tu úpravu výkazu PAP s vyloučením účtů a AUPAP, které se v účetní jednotce nepoužívají doporučuji pro přehlednost na kontroly výkazu PAP a kontroly při práci s PAP. Samozřejmě, že programy nabízejí jen účty ve vašem účetním rozvrhu zadané.)
Tvorba kódu AUPAP
Systém tvorby AUPAP pro rozvahové účty je takový, že první trojčíslí je syntetický účet, na který se účtuje účetní případ, v druhém trojčíslí se syntetický účet opakuje s výjimkou účtu pořízení dlouhodobého majetku a opravných položek, kde je první trojčíslí syntetický účet, na který se účtuje účetní případ, a druhé trojčíslí účet, na který se pořizuje nebo ke kterému se opravné položky tvoří.
Příklad
042 031 - pořízení pozemků; 192 315 opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti.
Sedmé místo je 0 s výjimkou účtů, kde není rozlišeno, zda se jedná o pohledávku nebo závazek, tam se volí 1 pro pohledávky a 2 pro závazky (členění na 1 a 2 zjištěno jen u účtu 363-Pevné termínové operace a
opce
).
Poslední osmé místo je určeno pro vlastní analytické členění.
Kód AUPAP u rozvahových účtů je pak možno vyplňovat jen v posledním pětičíslí, první trojčíslí tvoří vždy syntetický účet, na který je účetní případ zachycen, celý kód AUPA by mohli dodavatelé SW většinou automaticky do výkazu
generovat
spojením SU a AUPAP (někde se podařilo, někde ne).
AUPAP u výsledkových účtů je jen připojením dvoumístné analytiky k syntetickému účtu.
 
4. Část IV až IX výkazu PAP
Typ změn - vysvětlení potřeby členění
Evidovat typy změn rozvahových účtů vyžaduje metodika ESA 95 pro zjištění změn objemu národních účtů, které vznikly „bez přičinění" účetní jednotky, zjednodušeně nemají dopad na tok hotovosti (vysvětleno v audionahrávce). Jedná se o jeden z hlavních cílů výkazu PAP, tj. o získání údajů, které srovnají tzv. ESA
saldo
mezi nefinančními a finančními účty národních účtů, kde Česká republika vykazuje velké rozdíly, které jsou ji vytýkány dohledem z EU. (Omluva za to, že možná nepoužívám přesnou odbornou terminologii - v tomto oboru jsem začátečník).
Změny objemu „bez přičinění" vznikají ostatními změnami objemu (organizační přesuny, inventarizační rozdíly) a vlivem přecenění (kursové rozdíly, přecenění na reálnou hodnotu).
Ač to na první pohled vypadá nevinně, tak se vlastně jedná o největší dopad na pracnost s výkazem, protože výkaz vyžaduje kód typu změny ke každému pohybu skoro všech rozvahových účtů. Přitom ale pro zajištění cíle výkazu je potřeba členit jen některé účetní operace, které jsou u obcí i poměrně vzácné.
Typy změn běžné, jako je vznik a zánik pohledávky nebo závazku výkaz PAP vůbec nepotřebuje, ale jsou v roli „jen do počtu", jako kontrola výkazu, že na všech obratech MD je uveden typ změny a stejně tak na obratu D.
Upozornění:
V této části výkazu bychom správným nastavením účetních šablon mohli výrazně snížit pracnost výkazu při prvotním pořizování dokladů.
Potřeba jiného systému výkazu část IV až VIII
Základní logika nastavení je významnou chybou - členit vše, s tím, že si občas malinko vybereme. Celé je nastaveno bez vazby na účetnictví, víceméně jako samostatná často duplicitní evidence. Samotný systém je živnou půdou pro chybovost ve smyslu nezachycení potřebné operace pro potřeby národních účtů.
Příklad
Je požadován typ změny kursová ztráta, kursový zisk. Sečtou se typy změn na x14 a x64, podíváme se od výkazu zisku a ztrát a sečteme hodnotu účtu 563 a 663 a případně obrat 405 (i když jen výjimečně) a vyjde nám rozdíl. Jasná průkaznost, že výkaz je nesprávně! Takto „chytře" však kontrolní vazby ve výkazu PAP nastaveny nejsou.
Proč je nastavený systém chybný?
Vysvětlím opět na příkladu.
Příklad
Dobrým příkladem je účet 261 pokladna. Vždy, když zaúčtuji na MD 261, tak to znamená příjem peněz do pokladny. Členění PAP vyžaduje vždy dát k příjmu kód 801 „příjem".
Spíš dříve, než později dojde k tomu, že se automaticky nastaví, že ke MD 261 se dá 801 a účetní toto bude kopírovat do dalších zápisů. Až konečně jednou za rok dojde k případu proúčtování kursového rozdílu nebo inventarizačního rozdílu, s nejvyšší pravděpodobností potřebu jiného členění neodhalí a dá zase kód 801. Na MF však tuto chybu nikdo neodhalí bez znalosti „účetních vazeb". Kontrola kódů typů změn na součet na MD však bude sedět. Stejný problém bude se vznikem pohledávky, vznikem závazku, úhradou pohledávky, zánikem závazku, příjmů a výdajů u běžných účtů. Výsledkem může být, že se výkaz „scvrkne" na 2 typy změn.
Navrhuji zkusit udělat systém obráceně, důraz na ty případy, kdy je potřeba výkaz členit. Šlo by nastavit automaticky, účetní by o tom, že člení typy změn, při běžné práci nemuseli ani vědět!
Výhoda
navrhovaného postupu: Průkazný výkaz s kontrolními vazbami, významně správnější. Snadná extrapolace na účetní jednotky, které nebudou mít povinnost výkaz zpracovat s možností odhadu naplnění výkazu přes křížové odkazy.
Nevýhoda
navrhovaného postupu: Není unifikace účetních postupů, technické řešení kvůli PAP bude u některých účetních případů nastavováno jako odhady postupů a bude se muset trochu ohýbat (ne však významně).
Nevýhodou je také pravděpodobná potřeba přejít na systém šablon účetních souvztažností u všech povinných jednotek (myslím si však, že většina měst má systém šablon již zaveden). Je však asi možné i automatické nastavení kódu u protizápisu v případě ručního pořizování vět (to je záležitost programování).
Možný nový systém:
Výkaz v části VI až VIII necháme v podobě jak je, ale změní se systém vyplnění a kontrolní vazby. Nejčastější typ změny x01 na str. MD a x51 na str. D bude dopočítán. Ostatní typy změn se vyplní dle „řídících účtů". Kontrolní vazba bude křížovými odkazy, ne prostým součtem typu změn MD a D.
Toto však zatím neplatí. Lze také vyřešit automatickým nastavením kódu typů změn x01 a x51 pro standardní účetní zápisy.
Příklad
 +----------------------------------------------------------+-----------------------+ |                             |    ŠABLONY    | +----------------------------------------------------------+-----------+-----------+ |       Pohledávky MD, typ změny 601        |  MD   |  D   | +----------------------------------------------------------+-----------+-----------+ | předpis uskutečněného plnění               | 3xx, 4xx | 6xx    | | předpis daru na pořízení DM - peněžní          | 3xx, 4xx | 403    | | předpis daru na pořízení DM - nepeněžní         | 3xx, 4xx | 401.xx  | | zúčtování zálohy krátkodobé, dlouhodobé         | 3xx, 4xx | 324, 455 | | zúčtování zálohy z transferů krátkodobých, dlouhodobých | 34x, 377 | 374, 472 | | zúčtování dohadných položek a časového rozlišení     | 3xx, 4xx | 38x    | | poskytnutí půjčky                    | 3xx, 4xx | 23x, 24x | | vnitřní převody                     | 3xx, 4xx | 395    | | spojovací účty                      | 3xx, 4xx | 396    | +----------------------------------------------------------+-----------+-----------+
Pro další typy změn vyžadované výkazem PAP by se také přímo nastavili šablony účetních souvztažností s automatickým vyplněním kódu typu změny.
Zjednodušeně by byl princip tento: Když použiji na str. MD účet 563 kursová ztráta, tak u všech účtů na str. D se vyplní typ změny x64.
V programu SW se pak nastaví šablona s vazbou MD 563 a na str. D kód x64 - účetní jednotka pak může ve své šabloně doplnit na str. D jakýkoliv účet z části IV až VIII a typ změny bude doplněn automaticky dle části, kde se doplněný účet vyskytuje (664, 764, 864).
V případě, že účetní jednotka dá do šablony účet, který není v části VI až VIII uveden, program by upozornil na povinnost ruční úpravy. Přichází do úvahy v případech např. využití účtu 395 (vnitřní zúčtování) a 396 (spojovací např. při manažerském účetnictví). V těchto případech by se muselo jít do další vazby, kde účet z částí výkazu VI až VIII ve vazbě na „druhou" stranu účtu 395 (396) bude muset být rovněž s ručním nastavením.
Tímto postupem lze řešit velkou většinu typů změn jak na straně MD, tak i D. Výjimkou jsou jen specifické typy změn, a to ostatní (TZ 420 a TZ 470). Účetními šablonami se budeme podrobněji zabývat v dalším části článků k PAP.
Situaci s nastavením šablon hodně komplikuje nepřesné obsahové vymezení typů změn uvedených v Metodice MF k PAP. Je zpracován návrh oprav v metodice k obsahovému vymezení typů změn od února 2012 a MF jej dosud nezveřejnilo. Zveřejnění oprav však přislíbilo.
Navrhovaná změna metodiky MF k PAP
Nejprve si uvedeme typy změn v přehledu:
 +--------+------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ | Kód  |                 strana MD                  | Kód  |                 strana D                  | +--------+------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+ | (X01) | nákup; vznik pohledávky;                          | (X51) | prodej; spotřeba; úhrada pohledávky/vypořádání;               | |    | úhrada závazku/vypořádání; příjem                      |    | vznik závazku; výdaj; splátka                        | | (X02) | nákup - nový                                 | (X52) | x                                      | | (X03) | nákup - použitý                               | (X53) | x                                      | | (X04) | nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč               | (X54) | x                                      | | (X05) | nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně            | (X55) | x                                      | | (X06) | úplatné nabytí postoupením                          | (X56) | úplatné postoupení                             | | (X07) | bezúplatné nabytí                              | (X57) | bezúplatný převod a předání                         | | (X08) | bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn                | (X58) | bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn           | |    | bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn           |    | bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn                | | (X09) | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn      | (X59) | bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn | |    | bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn |    | bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn      | | (X10) | zařazení do užívání                             | (X60) | zařazení do užívání                             | | (X11) | aktivace                                   | (X61) | vyřazení likvidací                             | | (X12) | technické zhodnocení                             | (X62) | technické zhodnocení                            | | (X13) | přecenění na reálnou hodnotu                         | (X63) | přecenění na reálnou hodnotu                        | | (X14) | kursový zisk                                 | (X64) | kursová ztráta                               | | (X15) | vyřazení na základě dvoustranné dohody; převzetí dluhu           | (X65) | vyřazení na základě dvoustranné dohody; převzatý dluh           | | (X16) | x                                      | (X66) | vyřazení ostatní                              | | (X17) | x                                      | (X67) | vklad                                    | | (X18) | investiční 
dotace
| (X68) | investiční
dotace
| | (X19) | inventarizační rozdíly | (X69) | inventarizační rozdíly | | (X20) | ostatní | (X70) | ostatní | +--------+------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------------+
Systémovost bezúplatných převodů a předání/nabytí:
Poznámka:
Čerpáno se zápisu z jednání PAP na ČSÚ - zpracováno Ing. Sojkovou MF ČR.
Nejedná se o chybu, ale o matoucí nesystémovost. V tabulkách Část IV. až IX. je nesystémově používán typ změny „bezúplatný převod a předání/nabytí." (viz Schéma 3). Původním záměrem byla jistá snaha o zjednodušení v částech VI., VII. a VIII.
Navrhuje se zrušit typ změny XX7 - bezúplatný převod a předání/nabytí; zbývající typy změn nepřečíslovávat. Ve všech částech IV. až IX. by se jednotně sledovaly bezúplatné převody a předání/nabytí v členění na z titulu organizačních změn (XX8) a z jiného titulu než z titulu organizačních změn XX9). Zvýší se tím jednotnost, přehlednost a možnosti využití dat (např. rozšíření navrhovaného reportu č. 20 rovněž o srovnání brutto a netto hodnoty u bezúplatných převodů a předání/nabytí z titulu organizačních změn 1)).
Schéma 3: Typy změn bezúplatný převod a předání/nabytí v jednotlivých částech PAP
 +-----------------------------+---------------------------------------------------------+----------------------------------------------+ |   Obsah změny / Část   |           IV., V., IX.            |        VI., VII., VIII.        | +-----------------------------+---------------------------------------------------------+----------------------------------------------+ | z titulu organizačních změn | [XX8] - bezúplatný převod a předání /          | [X20/X70] - ostatní             | |               | nabytí z titulu organizačních změn součást       |                       | | z jiného titulu       | [XX9] - bezúplatný převod a předání /          | [XX7] - bezúplatný převod a předání / nabytí | |               | nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn |                       | +-----------------------------+---------------------------------------------------------+----------------------------------------------+ 
Problematika inventarizačních rozdílů a oprav účetních zápisů
Do typu změn inventarizační rozdíl (x19 a x69) by měli patřit účetní případy mank, schodků, inventarizačních přebytků. V případech pohledávek a závazků se spíše než o inventarizační rozdíl jedná o opomenutí zápisu nebo jeho chybovost. Kdyby se tyto chyby vyloučily jako změny objemu, tak by se poškodila vypovídací schopnost národních účtů. Proto se navrhuje do metodiky doplnění definice k opravám zápisů ve smyslu „neobratového účtování" a ve smyslu odlišení od „inventarizačních rozdílů":
Opravy původních zápisů a opravy ve smyslu doplnění chybějících zápisů
Opravy původních zápisů se vykážou na původně chybně použitém typu změny se záporným znaménkem a na typu změny, který svým obsahovým vymezením odpovídá správnému charakteru přírůstku či úbytku s kladným znaménkem. Opravy ve smyslu doplnění chybějících zápisů se vykážou u toho typu změny, kterého by se původně týkaly. Potřeba oprav původních zápisů a chybějících zápisů nejsou považovány za typ změny „inventarizační rozdíly" rozvahových účtů (x19, x69).
(Bohužel návrh nové metodiky zatím toto nadefinování neřeší z důvodu, že není řešeno příslušným Českým účetním standardem (dále jen „ČÚS"), který dosud nebyl zpracován).
Příklad
Město poskytlo bezúročnou návratnou finanční výpomoc za určitých podmínek. Smluvně bylo sjednáno, že v případě neplnění podmínek bude NFV úročena ve výši 5 %. Byla provedena následná veřejnosprávní kontrola až po třech letech a bylo zjištěno, že podmínky nejsou plněny a město předepsalo úroky za tři roky zápisem MD 377/D 408 ve výši 560 tis. Kč.
Komentář k příkladu:
Toto je pěkný příklad na ukázku neúplnosti a nedostatečnosti výkazu PAP. Zatímco u účtu 562 je požadováno členění dle IČ partnera, v případě významné chyby v účtování úroků, která se dle vyhlášky má zaúčtovat na účet 408, požadavek výkazu PAP na členění účtu 408 pro tento případ dle IČ partnera není. Zjednodušeně přeloženo - nevýznamné členíme, významné nečleníme.
Dále v případě, že by účetní pracovnice toto vyhodnotila jako typ změny inventarizační rozdíl (doúčtování závazku), nebo ostatní, tak by došlo ke zkreslení národních účtů finančních i nefinančních vyloučením ve formě změny objemu. Z těchto důvodů považuji úpravy v metodice MF k upřesnění typům změn za nezbytné.
Převážná část operací
(počet, ne hodnotově) není v režimu inventarizačních rozdílů, ale oprav původních zápisů. Na druhou stranu
největší objem
oprav u obcí se týká zatím vlivu
digitalizace pozemků
, kdy dochází ke změnám výměr, vyřazení určitých druhů pozemků, zařazení nových druhů pozemků, vše se zatím účtovalo jako „upřesnění" na účtu 401. Tyto opravy mají spíše charakter změny objemu a měly by se někde v typech změn uvést, např. doplnit do obsahového vymezení typu změn - inventarizační rozdíly.
Ohledně rozhodování o typu změny se pokusím uvést příklad na pohledávkách:
Příklad
Při inventarizaci zjistíme, že chybí v předpisu pohledávka. Důvodem zpravidla je opomenutí provedení předpisu. Zde se nejedná o inventarizační rozdíl, ale o zjištění chyby. Oprava této chyby by se však měla projevit v typu změny - „vznik pohledávky" 601.
Při inventarizaci přijde zpět ověřovací dopis, kde uvedou, že i když evidujeme pohledávku 90, partner eviduje závazek 100. Vůbec netušíme, jak k tomuto došlo - pak by se mělo jednat o typ změny „inventarizační rozdíl" 619.
Problematika „ostatních typů změn" a vnitroorganizačních přesunů
U obcí často dochází k různým organizačním přesunům majetků, napfi. se jen mění orj nebo org dle odpovědných osob. V případě, že by bylo striktně dodržováno, že se u organizačních přesunů nesmí účtovat obratově (tj. zápisem MD 021 org x/D 021 org y), ale že se musí účtovat na stejné straně minusem, problém nevzniká. Toto pravidlo o „neobratovém účtování" je potřeba pro vykazování v PAP zavést a striktně dodržovat.
(Některé programy zatím „vyhazují " jako chybu výkazu PAP zápisy s minusem na str. MD nebo D, ale snad dojde k nápravě, zápisy na typu změny s minusem by měly být povoleny, jinak by ani nebylo možné provést opravy nebo upřesnění zápisů).
Ale objevují se vlivem neustálých novelizací i jiné přesuny. Napfi. část účtu 378 se převede na 345, část účtu 373 na 471, část účtu 374 na 472, vyřazovaly jsme majetek do 40 tis. Kč z 022 na 028.
Při běžném hospodaření dochází i k dalším přesunům, dochází ke změně stavu výroby (121 na 123), z výrobků se stává zboží při předání vlastním prodejnám; 123 se mění na 132; dlouhodobé závazky se mohou změnit na krátkodobé v režimu opravy chyb atd.
V těchto případech nelze zajistit „neobratové účtování", ale jedná se o případy, které by se měly vyloučit z finančních a nefinančních účtů dle metodiky ESA v režimu „bez přičinění". Z hlediska typu změny se objeví nejčastěji v kódech „ostatní", tj. x20 a x70.
Při jednáních s MF a ČSÚ k PAP však často zaznělo, že účetní jednotky budou v případě velkého objemu typu změny „ostatní" vyzváni k vysvětlení. Připadá mi čestné toto oznámit účetním jednotkám včas. Případy oprav a změn vlivem upřesňování účtů a vnitroorganizačních přesunů se může jednat o častější i objemově významnější výskyt. Protože však výkaz PAP na tento typ změny nepamatuje, bylo by vhodné si rozšířit u účetní jednotky kód x20 a x70 o další kódy, který bude identifikovat typ změny vnitroorganizačních přesunů nebo upřesnění klasifikace účtu. Toto se na první pohled jeví jako navýšení pracnosti, ale v případě povinnosti „pitvání" kódu „ostatních" může v důsledku časovou náročnost na zjištění, co všechno se na typu změny ostatních dělo, výrazně snížit. Na tento požadavek reaguje návrh změny metodiky MF k PAP textem:
14 V roce 2012 se přechodně v obratech na straně má dáti a dal nevykáží vnitroorganizační přesuny uvnitř účetní jednotky.
V důsledku to vlastně znamená, že dodavatelé SW budou muset zavést další typ změny pro organizační přesuny na str. MD i D, a to buď nulový, nebo s novým kódem pro organizační přesuny.
Specifika typů změn části výkazu IV - Dlouhodobý majetek
Pokud pořizujeme majetek přes účty 04x, tak volíme typy změn 402 Nákup nový, 403 Nákup použitý nebo 412 Technické zhodnocení příslušného majetku. Když majetek dokončíme a zařadíme do užívání, tak již nevolíme typy změn 402, 403 nebo 412 ale
proti typu změny 460
Zařazení do užívání u účtu 04x na straně D
bude na straně MD vždy typ změny 410
.
Typ změny 402, 403, 408, 409 a 412 volíme k účtu 01x až 03x jen v případech, kdy se pořizují přímo bez účtu pořízení (nevznikají vedlejší pořizovací náklady) a napfi. při bezúplatných převodech. Pak samozřejmě nelze použít typ změny 410 Zařazení do užívání.
Poznámka:
Možnost typu změny 402, 403 a 412 pro účty 01x až 03x byla zvolena kvůli neexistenci ČÚS k dlouhodobému majetku z obavy, že není předpisem zavedena povinnosti pořizování dlouhodobého majetku přes 042 a mohlo by být účtováno přímo na účet majetku.
Typy změn 411, 413, 419 a 420 na str. MD přicházejí v úvahu jak u majetku na účtech 01x až 03x, tak i u nedokončeného majetku (04x). Jedná se aktivaci, přecenění na reálnou hodnotu, inventarizační rozdíly a ostatní. Opět zde však platí pravidlo, že když se zvolí k 04x, tak se při zařazení již „jako minulý typ změny" neřeší a volíme k účtům 01 až 043 typ změny 410.
Častý dotaz k výkazu PAP část IV na technická zhodnocení
TZ se dává vždy na AUPA 01901909, 02902909, 042019091 a na 04202909?
Vysvětlení:
Tyto AUPAP jsou určeny jen pro případy pořízení TZ drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pro ostatní případy technického zhodnocení se volí AUPAP příslušného účtu. Např. TZ bytového domu budeme evidovat s AUPAP 04202101 a typ změny 412, pořízení TZ auta evidovaného na účtu 022 bude s AUPAP 04202201 s typem změny 412. Ale pořízení TZ auta, které bylo původně pořízeno na leasing a je evidováno na účtu 028 bude s AUPAP 04202909 rovněž s typem změny 412.
Vedlejší pořizovací náklady při pořizování majetku použitého a IČ partnerů transakce
Z důvodu vykázání mezispotřeby a odděleného vykazování převodů pozemků, potřebuje stát pro národní účty vyloučit prodeje a převody majetku použitého, který není majetkem nově vyrobeným (zjednodušeně vysvětleno). Pro vzájemné vyloučení mezi vládními subsektory se v tomto účetním případě vykazuje i IČ partnera transakce. A zde je problém, to IČ, o které stát informačně stojí, se týká partnera, který prodává. IČ partnerů k vedlejším pořizovacím nákladům již může potřebné údaje zkreslovat. Například při pořízení pozemku koupí vznikají a evidují se na účtu 042031 i výdaje související s pořízením, jako je geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, úhrada notáři za zpracování smlouvy apod. IČ geodeta, IČ MF k správnímu poplatku nebo IČ notáře však hodnotu mezispotřeby v případě partnerů mimo účetní jednotky, které PAP neevidují, znehodnotí. Z toho důvodu se v nové metodice MF k PAP navrhuje, že se bude IČ prodávajícího dávat i k nákladům souvisejícím s pořízením použitého dlouhodobého majetku. Pro účetní jednotku by bylo určitě jednodušší vyplnit IČ partnera např. z faktury za geometrický plán, kterou má před sebou, než dohledávat IČ prodávajícího. Je to výzva pro dodavatele SW, zda by v případě volby typu změn 403 a příslušného AUPAP nenabídly IČ prodávajících z předešlých záznamů k účetní operaci.
Chyby v typech změn u tabulek č. IV až IX, které nová metodika MF k PAP nebude řešit:
Na tomto místě bych ráda upozornila na chyby výkazu. Zde uvedené chyby nemohou být napraveny metodikou a budou opraveny až v novele vyhlášky č. 383/2009 Sb. 2) pravděpodobně od 2013.
1.
Na straně D tabulky IV chybí typ změny přecenění na reálnou hodnotu
pro případy, kdy reálná hodnota je nižší než hodnota příslušného účtu 01x až 04x (zápis např. MD 407/D 021). Do doby účinnosti novely je zde potřeba volit typ změny 470 ostatní.
2.
Na straně MD tabulky VIII chybí typ změny zařazení do užívání (810)
u finančních investic. Do doby novely je zde potřeba volit typ změny 420 ostatní (nelze volit typ změny 801, protože by se duplikoval, poprvé by byl typ změny 801 při pořizování přes 043, podruhé při zařazení).
3.
Na straně D tabulky IX chybí typ změny časové rozlišení transferů k opravným položkám dlouhodobého majetku. Jedná se o zatím ojedinělé případy, kdy se bude rozpouštět opravná položka k dlouhodobému majetku zápisem např. MD 163/D 556 a proti tomu se bude jakoby zpětně navyšovat účet 403, který se při tvorbě OP snížil, zápisem MD 672/D 403 (návrh ČÚS 710 Dlouhodobý majetek, zatím nezveřejněný).
Poznámka pro příspěvkové organizace:
V části výkazu PAP VIII chybí účet 243 pro FKSP, tedy se nevyplňuje typ změny, od 2013 se bude k účtu 243 typ změny vyplňovat.
Bude potřeba dořešit po vyjasnění potřeby ze strany MF a ČSÚ vykazování typů změn, ale zde i AUPAP u účtů 408 a u účtů fondů (u obcí u účtu 419).
Obsahové vymezení typů změn - výběr z návrhu změn metodiky MF k PAP
nahrazení odkazu na neexistující typ změny „odpuštění" odkazem na existující typ změny „vyřazení na základě dvoustranné dohody",
úprava obsahového vymezení typu úbytku „vklad" taková, aby bylo zřejmé, že „vkladem" je snížení hodnoty příslušných aktiv a nikoliv související zvýšení majetkové účasti,
úprava textu v souvislosti s tím, že vklad do příspěvkové organizace nepřipadá v úvahu,
v Části IV, V a IX upřesnění obsahového vymezení typů změn „bezúplatný převod a předání/nabytí z titulu organizačních změn" a „bezúplatný převod a předání/nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn" ve vztahu k příspěvkovým organizacím.
Příklad upřesnění dle návrhu změny metodiky MF k PAP (navržené změny jsou červeně):
(408, 458) - Bezúplatné nabytí/převod a předání z titulu organizačních změn
Představuje změnu v hodnotě dlouhodobého majetku z důvodu organizačních změn při sloučení či rozdělení jednotky. Při snížení hodnoty u vykazující jednotky se změna zaznamená na stranu bezúplatného převodu a předání (458). Při zvýšení hodnoty u vykazující jednotky se změna zaznamená na stranu bezúplatného nabytí (typ změny 408). Ve vztahu k příspěvkové organizaci se zde vykáže předání dlouhodobého majetku k hospodaření, bezúplatné předání dlouhodobého majetku mezi zřizovatelem a jím zřízenou příspěvkovou organizací, bezúplatné předání dlouhodobého majetku mezi dvěma příspěvkovými organizacemi na základě pokynu jejich společného zřizovatele a převod dlouhodobého majetku příspěvkové organizace na zřizovatele v případě jejího zániku.
(409, 459) - Bezúplatné nabytí/převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn
Představuje změnu v hodnotě dlouhodobého majetku jeho nabytím od jiného ekonomického subjektu nebo předáním na jiný subjekt bezúplatně (darem). Ve vztahu k příspěvkové organizaci se zde vykáže bezúplatné předání dlouhodobého majetku jiné než zřízené příspěvkové organizaci. Do bezúplatného nabytí patří také nepeněžní (věcný) vklad majetku od jiného subjektu. Bezúplatný převod a předání dlouhodobého majetku je jedním ze způsobů vyřazení. Nezahrnuje se vyřazení majetku likvidací (ta patří pod položku „vyřazení likvidací"), ani převod majetku z titulu organizačních změn při sloučení, a rozdělení jednotky (patří pod typ změny „bezúplatné nabytí/převod a předání z titulu organizačních změn"). Nezahrnuje se také nepeněžní (věcný) vklad majetku do jiného subjektu (
příspěvkové organizace
, obchodní společnosti či družstva apod., patří pod typ změny „vklad").
Pokud dojde k předání majetku podle § 27 odst. 5 zák. 250/2000 Sb.,' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na příspěvkovou organizaci, která se stává novým vlastníkem, jedná se o bezúplatné nabytí / předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn.
Zachycuje se zde též bezúplatný převod a předání dlouhodobého majetku nově vzniklé účetní jednotce a jeho související bezúplatné nabytí touto jednotkou.
Upřesnění typu úbytku „vyřazení likvidací": obsahuje též zmařené investice, neobsahuje snížení hodnoty v důsledku živelných pohrom (to patří pod typ úbytku „ostatní").
Úbytek zásob při tvorbě zásob jiného typu, výrobků a služeb ve vlastní režii se vykáže jako „spotřeba".
Snížení hodnoty u pohledávek a závazků z titulu živelných pohrom a škod na majetku vypuštěno (u pohledávek v praxi málo pravděpodobné, u závazků nenastává).
Typy změn a partneři aktiva nebo pasiva a partneři transakce - rekapitulace
U typů změn je požadavek na uvádění partnerů méně častý než u analytických účtů.
Jedná se o požadavek vždy u organizačních převodů majetku mezi účetními jednotkami, tj. rozdělení, sloučení, darování.(slouží k vyloučení změn objemu).
Typy změn, kde se uvádí partner: x08, x58; x09 a x59; x07a x57; x65.
Navíc se s požadavkem na IČ partnera setkáme:
U vkladů majetku a zásob 467 a 567, u vkladů pohledávek a finančního majetku IČ partnera vyžadováno není.
U pořízení majetku použitého
403
a prodejů 451 (slouží k vyloučení „mezispotřeby"). U typu změn 403 nezapomeňte na text k odstavci s názvem „Vedlejší pořizovací náklady při pořizování majetku použitého a IČ partnerů transakce".
V další časti „seriálu" k PAP se budeme věnovat mimo jiné podrobněji partnerům ve vazbě na typ změny aktiva nebo pasiva a dáme si návod jak s výkazem PAP pracovat v účetní jednotce. Dále se budeme věnovat účetním šablonám k PAP a dáme si komentáře a příklady k obsahovému vymezení typu změn (pokud do té doby vyjde opravená metodika MF k PAP).
1) technické zhodnocení
1) Poznámka zapisovatele pro interní potřeby.
2) vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů