Je výhodné přemístit sídlo obchodní společnosti z členského státu EU do ČR?

Vydáno: 7 minut čtení
Je výhodné přemístit sídlo obchodní společnosti z členského státu EU do ČR?
Mgr.
Michaela
Folberová
advokátka
S účinností od 1. 1. 2012 je možné podle novely českého zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přemístit sídlo zahraniční obchodní společnosti do České republiky bez toho, aniž by bylo třeba nejdříve ukončit činnosti zahraniční společnosti v domovském státě, např. ji zlikvidovat nebo prodat, a následně v jiném členském státě EU (hostitelském státě) založit společnost novou.
Proč přemisťovat
Samotným přemístěním sídla společnosti by tak společníci (vlastníci) společnosti mohli ušetřit na nákladech při likvidaci společnosti a při zakládání nové společnosti. Společníkům by tak vznikly náklady související jen se samotným přemístěním sídla, jednalo by se tedy jen o jedny náklady.
Přemístění sídla může být pro společnosti výhodné nejen z hlediska jednoduššího procesu při přemístění, ale i úspory finančních nákladů spojených s tímto procesem. Společnost tak neztratí svoji historii (ztratila by ji likvidací stávající společnosti a založením nové společnosti) a veškeré její smluvní vztahy se zákazníky a odběrateli zůstanou zachovány. Výjimku ze smluvních vztahů budou tvořit pracovněprávní vztahy, které jsou svoji povahou specifické.
Samotný proces přemístění sídla vyžaduje spolupráci domovského státu společnosti, tj. ve kterém byla společnost založena, a dále spolupráci hostitelského státu, tj. státu, do kterého bude přemístěno sídlo stávající společnosti.
Právní úprava
Přemístění sídla není specifikováno žádnou evropskou směrnicí nebo nařízením, které by členským státům EU přikazovalo, jakým způsobem mají této směrnice přizpůsobit svůj právní řád. Existuje však Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. 3. 2009 s doporučeními Komisi o přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu č. 2008/2196(INI), která však není pro členské státy EU závazná. Jedná se pouze o doporučení, jak by přemístění sídla mělo probíhat. Pro přemístění sídla je tedy důležité, aby jak domovský, tak hostitelský stát přemístění sídla umožňovaly. Pokud by jeden z těchto států přemístění sídla neumožňoval, pak by ho nebylo možné provést.
Přemístění sídla jako typ přeměny je upraven v ust. § 384a§ 384e zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a dále v obecných ustanoveních tohoto zákona.
Podmínky přemístění a proces
Podmínkou pro přemístění sídla zahraniční společnosti do ČR je skutečnost, že tato společnost přizpůsobí svoji právní formu českému právnímu řádu. Po samotném dokončení přemístění sídla by se zahraniční obchodní společnost mohla stát z hlediska českého práva, např. akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo družstvem. Samotný výběr typu společnosti už však závisí na rozhodnutí samotných společníků. Výběr typu nástupnické společnosti má však vliv na výši základního kapitálu. Pokud by totiž vlastní
kapitál
společnosti, která hodlá přemístit sídlo do ČR, byl dle zahajovací rozvahy sestavené ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nižší než základní
kapitál
předpokládané nástupnické společnosti, jsou společníci nástupnické společnosti povinni doplatit bez zbytečného odkladu rozdíl v penězích, a to nejméně do výše základního kapitálu stanoveného českým obchodním zákoníkem, tj. při společnosti s ručením omezeným aktuálně do výše 200 000 Kč, u akciové společnosti do výše 2 000 000 Kč.
Další nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci přemístění sídla bude ocenění jmění takové společnosti posudkem znalce jmenovaným soudem v České republice. Posudek může být vypracován i znalcem nejmenovaným soudem České republiky, pokud jmění společnosti bude oceněno podle pravidel stanovených příslušným předpisem Evropské unie pro oceňování nepeněžitých vkladů v akciových společnostech.
I u přemístění sídla do ČR jako typu přeměny bude nutno vypracovat Projekt přeměny přemístěním sídla, který bude důležitý zejména pro domovský stát. Z hlediska českého práva bude třeba do tohoto Projektu přeměny přemístěním sídla zahrnout zejména předpokládanou formu, obchodní firmu a výši základního kapitálu nástupnické společnosti, zakladatelský dokument nebo stanovy, které bude nástupnická společnosti v ČR používat, dále předpokládaný harmonogram přemístění atd. Projekt přeměny přemístěním sídla bude dále třeba v domovském státě zveřejnit způsobem v souladu s tamními právními předpisy.
Poté, co obchodní společnost splní všechny požadavky na přemístění sídla podle právních předpisů domovského státu, pak doručí potřebné listiny českému notáři, aby ten mohl vyhotovit osvědčení pro zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. V českém obchodním rejstříku po provedení zápisu bude u nástupnické společnosti zapsáno, že tato společnost přemístila své sídlo ze zahraničí, dále zde budou specifikovány údaje o její obchodní firmě, právní formě, sídlu a zápisu v obchodním rejstříku domovského státu před tím, než byla samotná přeměna přemístění sídla realizována.
Obchodní rejstřík domovského státu na základě informace, že přemístění sídla obchodní společnosti do ČR bylo zapsáno v obchodním rejstříku hostitelského státu, vymaže obchodní společnost z obchodního rejstříku domovského státu.
Český obchodní zákoník nestanoví žádné lhůty, které by přemístění sídla výrazně prodlužovaly. Z hlediska rychlosti, usnadnění procesů v domovském i hostitelském státě, ale i zajištění pokračování činností a historie společnosti, lze v případě zájmu zahraniční obchodní společnosti přemístění sídla doporučit.
Jedná se o typ přeměny zatím neprobádaný, avšak předpokládáme, že do budoucna může výrazným způsobem zamíchat kartami v řadě společností, pro které je důležitá flexibilita, blízkost k cílovému trhu a reakce na negativní fiskální politiku či stav veřejných financí některých členských zemí. Celý proces by pak měl být lépe definován v okamžiku vydání příslušné směrnice Evropské komise, která je nyní připravována.