Transfery ÚSC od 1. 1. 2012 - Postupy účtování pro obce, 2. část

Vydáno: 20 minut čtení

Navazujeme na předchozí díl příspěvku o transferech publikovaný v č. 4/2012 tohoto časopisu.

Transfery ÚSC1 od 1. 1. 2012 – Postupy účtování pro obce
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
OBEC JE POSKYTOVATELEM TRANSFERU
 +-----------------------+-----------------------------------------------------------------+ | 1. úroveň rozhodování |           TRANSFER POSKYTOVANÝ            | +-----------------------+--------+--------------------------------------------------------+ | 2. úroveň rozhodování | Průtok |           Poskytovatel            | +-----------------------+--------+--------------+-----------------------------------------+ | 3. úroveň rozhodování |    | Transfer bez |     Transfer k vypořádání      | |            |    | vypořádání  |                     | +-----------------------+    +--------------+-----------------------------------------+ | 4. úroveň rozhodování |    |       | Vypořádání b.o.   Vypořádání n.o.  | +-----------------------+ Bod 2 |       +---------+----------+---------+----------+ | 5. úroveň rozhodování |    |   C    | 
Ex post
| Zálohy v |
Ex post
| Zálohy v | | | | | celé | průběhu | celé | průběhu | +-----------------------+ | +---------+----------+---------+----------+ | Řešeno v materiálu | | | C.1.1. | D.2 | C.1.2. | D.2. | +-----------------------+--------+--------------+---------+----------+---------+----------+
 
Účtování o transferech, které nejsou průtokové
 
C) Transfer poskytovaný není určen k vypořádání
Předepisuje se jen v očekávané výši do konce běžného období i v případě, že je poskytován na období delší než jeden rok. Opět lze časově rozlišit. Na podrozvaze se neúčtuje.
Příklad
Příspěvek příspěvkové organizaci (dále jen „PO")
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 572    | A  |    |    |   |   |   |   | 10 |   | | 381    | A  |    |    |   |   |   |   | 110 |   | | 349    | A  |    |    |   |   |   |   |   | 120 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
A rozpouštění časového rozlišení každý měsíc:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 572    | A  |    |    |   |   |   |   | 10 |   | | 381    | A  |    |    |   |   |   |   |   | 10 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ 
A převod příspěvku na účet PO měsíčně:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 349    | A  |    |    |   |   |   |   | 10 |   | | 231    | A  | např. | 5331  |   |   | xx  | xxx |   | 10 | |      |   | 3113  |    |   |   |   |   |   |   | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
 
VARIANTY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
*
Závazky vůči nevýdělečným organizacím, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám
– účet
345
(např. vůči charitě, o. p. s., občanskému sdružení, a. s., s. r. o.);
*
Závazky vůči ústředním rozpočtům
– např. státní policie - účet
347
.
Upozornění!
Investiční
dotace
PO přes 401, pol. 6351, viz příklad u definice transferů
 
D) Transfer poskytovaný je určen k vypořádání
 
Dvě úrovně účtování – podrozvaha a rozvaha
 
1. úroveň – Podrozvaha
V případě, že podepíšeme (a je schváleno příslušným orgánem obce) rozhodnutí, smlouvu o poskytnutí
dotace
, grantu, příspěvku na transfer, který je k vypořádání, tak tento dokument považujeme za „skutečnost, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí transferu s povinností vypořádání“ a účtujeme na podrozvahu, na podmíněný závazek; účet 973 v případě, že se předpokládá vypořádání
dotace
příjemcem do 12 měsíců včetně od data poskytnutí
:
+------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 999    | A  |    |    |   | -  |   | XXX | 100 |   | | 973    | A  |    |    |   | -  |   | XXX |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
A účet 974, pokud se předpokládá, že k vypořádání
dotace
dojde až po 12 měsících
od data poskytnutí
:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 999    | A  |    |    |   | -  |   | XXX | 100 |   | | 974    | A  |    |    |   | -  |   | XXX |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Z PODROZVAHY ODÚČTUJEME (VYŘADÍME), KDYŽ ÚČTUJEME O PŘÍSLUŠNÉM TRANSFERU V ROZVAZE BUĎ NA ÚČET 373, 471 NEBO NA 345, 347, 349!
 
2. úroveň – Rozvaha
 
D.1 Transfer není poskytován formou zálohy, je poskytován jednorázově, po vypořádání
 
D.1.1 Vypořádání v průběhu období nebo do zpracování závěrky, známe přesnou výši
OUUP - příjemce transferu od obce má náklady (výdaje) ve vztahu k transferu, zpracoval vypořádání a žádá obec o proplacení. Tedy OUUP je datum přijetí žádosti o proplacení od příjemce nebo datum přijetí finančního vypořádání od příjemce, na základě kterého má být proplaceno.
Účetní jednotka zná výši transferu buď během účetního období, nebo ji zjistí na základě finančního vypořádání v době, kdy ještě není odevzdána účetní závěrka, a může zaúčtovat do běžného období s datem k 31. 12.
Předpis
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 572    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 349 (345) | A  |    |    |   |   |   | XXX |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
A zároveň odúčtování z podrozvahy: MD 973/D 999.
Úhrada transferu
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 349 (345) | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 231    | A  | např. | 5331  |   |   |   | XXX |   | 100 | |      |   | 3113  | (52XX) |   |   |   |   |   |   | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
VARIANTY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
*
Investiční
dotace
– účet 572 zůstává (ale ne pro PO, volíme účet 401 pro dotaci na pořízení DM od zřizovatele), výdajové položky
63xx
;
*
Závazek k ústředním rozpočtům
– výjimečně - účet
347
.
 
D.1.2 Vypořádání proběhne v následujícím období, neznáme přesnou výši k datu závěrky
Předpis závazku (dohady) lze udělat, jen když máme nějakou informaci od příjemce, např. v rámci ověřování vzájemných vztahů dle vyhlášky o inventarizaci nebo v předpokládané výši dle uzavřené smlouvy apod. Bude třeba zajistit informační toky. Je to slabé místo v oblasti zajištění předání informací pro budoucí
konsolidace
.
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 572    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 389    | A  |    |    |   |   |   | XXX |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Účtování v následujícím období, transfer je vypořádán, známe již přesnou výši
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 389    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 572    | A  |    |    |   |   |   | XXX | -2 |   | | 345    | A  |    |    |   |   |   | XXX |   | 98 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
A zároveň odúčtování z podrozvahy MD 974(973)/D 999.
A úhrada transferu standardně:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 345    | A  |    |    |   |   |   |   | 98 |   | | 231    | A  | 3900  | 52xx  |   |   |   |   |   | 98 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
VARIANTY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
*
Investiční
dotace
– účet 572 zůstává (mimo pro vlastní příspěvkové organizace - pak účet 401 viz výše), výdajové položky
63xx
;
*
Závazek vůči DSO, kraji, jiné obci
, příspěvkové organizaci - účet
349
.
 
D.2 Transfer je poskytován formou zálohy, buď jednorázově (často), nebo průběžně při dílčích plněních (méně často)
Poskytnutí zálohy (buď přímo zálohy, nebo na základě požadavku o platbu při dílčím plnění).
Poznámka
Vyúčtování dílčích plnění, pokud může dojít ke změně nároku při dalších dílčích plněních, není považováno za vypořádání!!!
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 373, 471  | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 231    | A  | 3900  | 52XX  |   |   |   |   |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Pozor - k poslání zálohy
vyřazujeme
z podrozvahy podmíněný závazek, a to ve výši poskytnuté zálohy (MD 973 nebo 974/D 999)!
Vždy nejméně ke
konci běžného období
ve výši plnění uznatelných výdajů příjemcem násobených % krytí výdajů transferem účtujeme o dohadě:
Lze účtovat i v průběhu roku ke čtvrtletí, pokud máme informace. Opět problém s dohadnou výší, lze např. ve výši zálohy, když je záloha v hodnotě očekávaného plnění.
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 572    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 389    | A  |    |    |   |   |   |   |   | 100 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Záloha na účtu 373 zůstává až do vypořádání! K zaúčtování dohady se záloha nezúčtovává.
Vypořádání v následujícím účetním období - předpis závazku a zrušení dohady:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 389    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 100 |   | | 572    | A  |    |    |   |   |   | XXX | -2 |   | | 345    | A  |    |    |   |   |   | XXX |   | 98 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Pokud by něco zůstalo v podrozvaze, tak zároveň odúčtujeme zbývající části nad zálohu (373) z podrozvahy: k datu účtování o předpisu závazku, 973 nebo MD 974/D 999 (do nuly!) - toto není uvedeno ve vazbě na výše uvedený příklad, kde byl celý závazek odúčtován k datu poslání zálohy!
Účetní zápis k vypořádání poskytovaného transferu pokračuje zúčtováním pohledávky se závazkem ze zálohy:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 345    | A  |    |    |   |   |   | XXX | 98 |   | | 373, 471  | A  |    |    |   |   |   | XXX |   | 98 | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
Příjem vratky transferu již standardně:
 +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ |  SU   | AU | OdPa  | Pol  | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD | D  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+ | 231    | A  |    | 2229  |   |   |   |   | 2  |   | | 373, 471  | A |    |    |   |   |   | XXX |   | 2  | +------------+-----+--------+--------+-----+-----+------+------+-----+-----+
 
Transfery poskytované a PAP
Přehled AU PAP a IČ partnerů v případě transferů poskytovaných:
 +----------+---------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------+ | Účet SU | AU PAP |              Název                   |      Obsah       | IČ partnera | |     |     |                                   |               | A/P; PT  | +----------+---------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------+ |   345 | 09   | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní       |               | PP      | |   347 | Bez   | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím           |               | PA      | |   349 | Bez   | Závazky k vybranými místním vládním institucím            |               | PA      | |   389 | Bez   | Dohadné účty pasivní                         |               | Bez     | |   373 | 01   | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery              |               | PA      | |     |     | - investiční 
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 373 | 02 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | PA | | | | - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 373 | 03 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody | U obcí bez náplně | xxx | | 373 | 09 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní | | Bez | | 471 | 01 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | PA | | | | - investiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 471 | 02 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | PA | | | | - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 471 | 09 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní | | Bez | | 572 | 01 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | | PT | | | | - investiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 572 | 02 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | | PT | | | | - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | | | 572 | 03 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | Dle obsahového vymezení | PT | | | | - finanční dary | finanční dary v důsledku | | | | | | živelných pohrom a na | | | | | | humanitární a charitativní | | | | | | účely | | | 572 | 04 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | U obcí bez náplně | xxx | | | | - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní | | | | 572 | 09 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní | Asi ostatní finanční dary, | PT | | | | | odměny ze soutěží apod. | | +----------+---------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------+
NeFV - nenávratné finanční výpomoci
PA - partner aktiva
PP - partner pasiva
PT - partner transakce
 
PAP – Rozvahové účty k poskytovaným transferům a typy změn
Část výkazu VI – Pohledávky
(poznámky)
Účty 373, 471
– dle metodiky PAP str. 7 dle T3
není vyžadováno členění MD a D, jen počáteční stavy
, tedy není třeba vyplňovat typ změny. Je sice uvedeno v „T3“ jen u analytiky 01 a 02, ale ostatní analytiky účtů 373 a 471 budou u obcí víceméně bez náplně.
Účet 389 - u účtu 389 není vyžadován typ změny.
Část výkazu VII – Závazky
Účty 345, 347, 349
Při předpisu závazku -
751
, při zúčtování zálohy k zaúčtování předpisu z vypořádání z
dotace
701
, při vratce zálohy
701
.
714
a
764
- kurzové rozdíly (účtují se ve vazbě na účty 563 a 663).
715
a
765
- přichází v úvahu typ změny vlivem převodu mezi organizacemi (rušení PO).
Uvádí se jak partner pasiva, tak partner transakce.
Příklad
Účtu 347 na členění dle PAP v případě rušení PO a převzetí závazku z
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku
(dále jen „DM“) –
účtuje obec – odhad postupu
 +-------------------+--------+---------------------+------------+-------------------------------+-------------------------------------+ |    Účet    | AUPAP | IČ partnera A/P  | Typ změny | IČ partnera A/P k typu změny | IČ partnera transakce k typu změny | +-------------------+--------+---------------------+------------+-------------------------------+-------------------------------------+ | D 347 - převzetí | bez  | IČ MŠMT (00022985) |    765 | IČ MŠMT            | IČ PO                | +-------------------+--------+---------------------+------------+-------------------------------+-------------------------------------+ 
719
a
769
- inventarizační rozdíly - zde by nemělo docházet k inventarizačnímu rozdílu typu manka, schodku nebo přebytku, spíše dojde ke zjištění chyby v účtování, pak se musí projevit v typu změny 701, 751.
 
Pravidla v účetní jednotce pro transfery poskytované
Ve vztahu k účetním povinnostem u transferů poskytovaných je vhodné stanovit pravidla poskytování dotací, případně upravit stávající. Jedná se především o zajištění včasných informačních toků pro časové rozlišení nákladů.
Z důvodu vykázání nákladů (572) do správného období je vhodné:
*
požadovat vypořádání transferů od příjemců např. již do října běžného roku,
*
v co nejvyšší možné míře se vyhýbat zálohám na transfery, dávat přednost úhradám
ex post
,
*
kde není možné včasné vypořádání transferů alespoň požadovat podání informace o předpokládaném nároku na transfer např. do 10. 1. roku následujícího (ověřovací dopisy, podání finanční zprávy).
Mimo vazby účetní je potřeba řádně schvalovat dary a
dotace
a případně smlouvy o poskytnutí dotací [radou nebo zastupitelstvem dle hranic určených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v § 85].
Z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je třeba provádět veřejnosprávní kontroly předběžné, průběžné a následné. U následných kontrol není povinnost každoročně, jen za každý rok (lze provést najednou např. za 2-3 roky).
 
DOPLNĚNÍ VÝKLADŮ K USTANOVENÍ ČÚS Č. 703 A REKAPITULACE
Kdy účtujeme na podrozvaze na podmíněných pohledávkách v případě, že jsme budoucími příjemci transferu?
1.
Když podáváme žádost o přiznání transferu ze zahraničí, tak ve výši podané žádosti (ČÚS2 č. 703, bod 4.4.).
2.
Vždy když přijmeme rozhodnutí o přiznání transferu, smlouvu o poskytnutí příspěvku, grantu,
dotace
.
3.
Když máme uznatelné náklady a na transfer (na jejich náhradu formou
dotace
) máme nárok ze zákona (např. změna územního plánu, která je vyvolána změnou zásad rozvoje kraje). Toto nebude časté.
Neúčtujeme v podrozvaze, když nemáme transfer oficiálně přiznaný, např. jen k podání žádosti (výjimkou je transfer ze zahraničí) nebo když máme jen „nepotvrzený“ příslib.
Neúčtujeme na podrozvaze na podmíněných pohledávkách pohledávky z průtokových transferů, i když je na ně rozhodnutí nebo smlouva.
Neúčtujeme na podrozvaze o transferech, na které je smlouva, rozhodnutí a zároveň nejsou určeny k vypořádání, toto se účtuje již přímo jako pohledávka v rozvaze (v případě, že je transfer, který není určen k vypořádání, přijat na více účetních období, účtuje se přes účet 384 -- viz ustanovení standardu v bodě 5.5.1.).
Kdy účtujeme na podrozvaze na podmíněných závazcích v případě, že jsme poskytovateli transferu?
1.
Vždy, když je již podepsaná smlouva o poskytnutí
dotace
, příspěvku, grantu a transfer je určen k vypořádání.
2.
V ostatních případech analogických u příjemce, jen když budeme mít informaci od příjemce o vzniku podmíněné pohledávky z transferu - výjimečné situace.
O transferu poskytovaném, který není určen k vypořádání, účtujeme rovnou jako o závazku v rozvaze (a to i když je transfer poskytnut na více období).
Opět neúčtujeme na podrozvaze o závazcích z podmíněných závazků z průtokových transferů.
 
Dohadné účty
Na dohadných účtech aktivních nikdy neúčtujeme o transferu, který nebyl „oficiálně“ přiznán. Jedná se o situace, kdy nám vznikají výdaje nebo náklady, které mohou být potenciálně uznatelné, kdyby v budoucnu došlo k podpisu smlouvy o transferu nebo k rozhodnutí o přiznání transferu, ale k datu uzávěrky je tato skutečnost ještě nenaplněná nebo nejistá!
 
Investiční transfer a jeho definice
Ustanovení ČÚS č. 703, bod 3.1., písm. f):
investičním transferem transfer, který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje.
Tímto ustanovením je jasně dáno, že na účtu 403 se objeví transfer na pořízení dlouhodobého majetku až u konečného příjemce. Toto ustanovení bylo doplněno na základě nejasností v případě, že příjemce dostal transfer na pořízení dlouhodobého majetku, a ten nadále částečně přeposlal partnerům (např. u přeshraniční spolupráce).
Přeposlání partnerům bude přes účet 572. ČÚS platný v roce 2010 „nařizoval“ tento transfer účtovat na 403, což by bylo v rozporu s účelem vykázání části vlastních zdrojů na účtu 403, tato část vlastních zdrojů by se vždy měla vázat k dlouhodobému majetku.
 
Peněžní dary a příspěvkové organizace
Ustanovení ČÚS č. 703, bod 3.3.:
Stanoví-li Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednotky odlišný postup účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že příspěvkové organizace o peněžních darech, i v případě, že jsou poskytnuty od jiného veřejného rozpočtu, nadále účtují přes rezervní fond, protože ustavení ČÚS č. 704 má zde přednost před ustanovením standardu k transferům.
 
Kde se dozvíme, co to je záloha na transfer?
Zálohy jsou upraveny v bodě 3.4. ČÚS č. 703:
V případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání (dále jen „vypořádání“), se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách.
 
TRANSFERY NA ZÁSOBY
Dodržení věcné a časové souvislosti v případech, kdy sledujeme zásoby dle zdroje (odděleně zásoby, na které byla poskytnuta
dotace
, např. propagační materiály, kompostéry), by mohlo být zaúčtováno dle příkladu (toto platí od roku 2012, postup je upraven v novele ČÚS 703 v bodě 4.11).
Způsob A
 +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+ | Č. |         Účetní případ          | Částka | MD | D  | +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+ | 1. | Přijata záloha na transfer na pořízení zásob   |   100 | 231 | 374 | | 2. | Pořízení zásob (zrychleně)            |   95 | 112 | 231 | | 3. | Spotřeba zásob, např. rozdání letáků       |   50 | 501 | 112 | | 4. | 31. 12. Vyúčtování transferu - nároku      |   95 | 348 |   | |   | - výnos aktuálního roku             |   50 |   | 672 | |   | - výnos příštích období, dle spotřeby zásob   |   45 |   | 384 | | 5. | 31. 12. Vyúčtování transfer - zálohy       |   95 | 374 | 348 | | 6. | 31. 12. Vyúčtování transferu - úhrada přeplatku |    5 | 374 | 231 | +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+
Způsob B
 +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+ | Č. |         Účetní případ          | Částka | MD | D  | +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+ | 1. | Přijata záloha na transfer na pořízení zásob   |   100 | 231 | 374 | | 2. | Pořízení zásob - rovnou spotřeba         |   95 | 501 | 231 | | 3. | 31. 12. Konečný zůstatek zásob          |   45 | 112 | 501 | | 4. | 31. 12. Vyúčtování transferu - nároku      |   95 | 348 |   | |   | - výnos aktuálního roku             |   50 |   | 672 | |   | - výnos příštích období, dle spotřeby zásob   |   45 |   | 384 | | 5. | 31. 12. Vyúčtování transfer - zálohy       |   95 | 374 | 348 | | 6. | 31. 12. Vyúčtování transferu - úhrada přeplatku |    5 | 374 | 231 | +-----+--------------------------------------------------+---------+-----+-----+
Doplnění článku z minulého vydání časopisu UNES (tj. č. 4/2012)
 
Transfery přijaté
V části článku Úpravy v počátečních stavech 2012 byl uveden tento text (výtah):
Zavedení nových účtů směrné účtové osnovy požaduje nepřímo také jejich rozdělení v počátečních stavech v souladu s novelizovaným ustanovením ČUS 701 bod 6.8., kde je pro případ změny předpisu uložena povinnost vyrovnat aktiva i pasiva v počátečních stavech. Zde by měla účetní jednotka udělat opravný zápis v počátečních stavech (formou účetního dokladu včetně jeho čísla pro zachování historie účtování a doložení návaznosti na konečné stavy) a upravit počáteční stavy nových účtů ve vztahu k transferům:
471-Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery a 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
– je potřeba převést (rozdělit) počáteční stav účtu 374 a 373 k 1. 1. 2012 na účty 472 a 471, a to ve výši těch přijatých záloh, které budou vypořádány až za dobu delší než 12 měsíců od jejich přijetí.
Metodika MF zveřejněná 22. 3. 2012 na www.mfcr.cz k vykázání minulých období (výtah):
7.
Stav položky rozvahy „B. II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „B. II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „A. IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „B. II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „B. II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „A. IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
8.
Stav položky rozvahy „D. IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „D. III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „D. II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „D. IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „D. III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D. II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
Z uvedeného vyplývá, že zálohy, které byly k 31. 12. 2011 vykázány na účtu 373, si můžeme buď rozdělit mezi 373 a 471, nebo je ponechat na účtu 373 (tedy „jakoby“ dojet starým způsobem). Rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé přijaté zálohy ve stavu k 1. 1. 2012 je možno doporučit, ale není povinné.
2 Český účetní standard