Transfery ÚSC od 1. 1. 2012 - Postupy účtování pro obce, 1. část

Vydáno: 44 minut čtení
Transfery ÚSC 1) od 1. 1. 2012 – Postupy účtování pro obce I. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
Rozhodovací diagram pro
přijaté
transfery a účetní řešení v materiálu - odkaz na bod materiálu
 +-----------------------+-----------+---------------------------------------------------------------+
 | 1. úroveň rozhodování | Není v  |                                |
 |            | režimu  |             Transfer               |
 |            | transferů |                                |
 +-----------------------+-----------+--------+------------------------------------------------------+
 | 2. úroveň rozhodování |      | Průtok |        Příjemce               |
 +-----------------------+      +--------+------------+-----------------------------------------+
 |            |      |    | Transfer |                     |
 | 3. úroveň rozhodování |      |    |   bez  |      Transfer k vypořádání     |
 |            |      |    | vypořádání |                     |
 +-----------------------+  BOD 1  |    +------------+--------------------+--------------------+
 | 4. úroveň rozhodování |      | BOD 2 |      |  Vypořádání b.o. | Vypořádání n.o.  |
 +-----------------------+      |    |      +---------+----------+---------+----------+
 | 5. úroveň rozhodování |      |    |   A   | 
Ex post
| Zálohy v |
Ex post
| Zálohy v | | | | | | celé | průběhu | celé | průběhu | +-----------------------+ | | +---------+----------+---------+----------+ | Řešeno v materiálu | | | | B.1.1. | B.2. | B.1.2. | B.2. | +-----------------------+-----------+--------+------------+---------+----------+---------+----------+
DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ČÚS 2) č. 703 TRANSFERY OD 1. 1. 2012
Nové názvy účtů pohledávek a závazků k transferům
+---------------------------------------------------------------+-----+
| Závazky (z transferů) k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |
| Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi    | 346 |
| Závazky k vybraným ústředním vládním institucím        | 347 |
| Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi     | 348 |
| Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 471 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472 |
+---------------------------------------------------------------+-----+
Změnou názvu účtů se také změnilo obsahové vymezení položek účetní závěrky. Nové obsahové vymezení vyšlo v novele vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), účinné od 1. 1. 2012, která má číslo 436/2011 Sb. (Znění předpisů bylo ponecháno v režimu oprav původního znění, aby byly vidět změny.)
Účet 345
„D. III.21. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, zejména z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,
Od roku 2012 se tento účet použije u předpisu závazků z transferů nevýdělečným organizacím (nadace, o. p. s, občanská sdružení, církve, podnikatelské subjekty...) a pro transfery včetně finančních darů fyzickým osobám, tedy u zápisu MD 572/D 345. Na použití účtů 347 a 349 se tímto nic nemění (účet 345 nahrazuje použití účtu 378 u případů závazků z transferů mimo vybrané účetní jednotky).
Účet 346
„B. II.16. Pohledávky za
(staré znění:
"ústředními rozpočty"
)
vybranými ústředními vládními institucemi
“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Obsahově se tedy účet pohledávek 346 nezměnil, jen byl upřesněn název.
Na tomto místě bychom si měli připomenout, které subjekty spadají pod
ústřední
vládní instituce:
*
organizační složky státu (např. resorty = ministerstva, policie ČR, Úřad práce ČR, OSSZ, Finanční úřady, hasiči (HZS) - profesionální, katastrální úřady, soudy, celní úřady, ČIŽP, ČOI, další státní inspekce, lesní správy, hygienické stanice, atd. - celkem jich je 246) a
-
jimi zřízené „státní“ příspěvkové organizace (dále také „PO“); dále státní fondy (SFDI, SFŽP, SFRB, SF kultury, SF kinematografie a SZIF) včetně Pozemkového fondu České republiky.
Upozornění!
Veřejné zdravotní pojišťovny nepatří mezi ústřední vládní instituce.
Účet 348
„B. II.17. Pohledávky za
(staré znění:
"územními rozpočty"
)
vybranými místními vládními institucemi
“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
Opět byl jen změněn název účtu, ale ne jeho obsahové vymezení. Obsah účtu 348 je širší, než u vyhlášky o rozpočtové skladbě pojem „územní rozpočty“, a to o zřizované PO krajem, obcí a DSO. Pro potřeby účetní jednotky je však vhodné si účet analyticky členit např. dle org. nebo dle příjemců nebo jejich skupin (např. 572.x1 příspěvkové organizace; 572.x2 podnikatelské subjekty apod.).
Účet 347
"
(staré znění:
"D.IV.21."
)
D.III.22.
Závazky k
(staré znění:
"ústředním rozpočtům"
)
vybraným ústředním vládním institucím
“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Účet 347 tedy použijeme v případě zobrazení závazků k těm účetním jednotkám, které jsou vyjmenovány u pohledávkového účtu 346 (analogicky). Obsahové vymezení není
taxativní
(„zejména“). Tedy závazek 347 lze použít i mimo transfery.
Účet 349
"
(staré znění:
"D.IV.22"
)
D.III.23.
Závazky k
(staré znění:
"územním rozpočtům"
)
vybraným místním vládním institucím
“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.
Jedná se tedy o závazky ke krajům, ostatním městům a obcím, dobrovolným svazkům obcí, k regionálním radám a navíc do územních rozpočtů z pohledu účetnictví patří i PO zřizované územními rozpočty. Znamená to tedy, že například závazek z titulu příspěvku na provoz PO bude proveden účetním zápisem MD 572/D 349.
Účty 345–349 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky!
U záloh je změna, účty 471 a 472 jako položky rozvahy sice nejsou vyhláškou č. 410/2009 Sb. obsahově vymezeny, ale jejich užití je stanoveno novelizovaným ustanovením ČÚS č. 703. V případě, že přijmeme část transferu (
dotace
) před jeho vypořádáním a předpokládáme, že k vypořádání transferu (
dotace
) dojde za období delší než 12 měsíců, volíme účet 472 (ne 374). V případě, že poskytujeme část transferu (
dotace
) a budeme požadovat vypořádání za dobu delší než 12 měsíců od poskytnutí, zvolíme účet 471 (ne 373).
Ustanovení sice vypadá nevinně, ale může se jednat o další nepříjemnou komplikaci k účtování o transferech.
Příklad
Sepíšeme smlouvu na příspěvek s tím, že poskytneme zálohu v lednu, v dubnu a v září 2012 ve výši 30. Povinnost vypořádání příspěvku bude k 30. 6. 2013.
Pokud dodržíme ustanovení ČÚS 703; bod 3.5.
3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
Pak budeme mít stavy na účtech k
31. 12. 2012
k této dotaci:
Účet 471: 60
Účet 373: 30
Obě hodnoty k datu
31. 12. 2012
jsou již v režimu krátkodobosti. Což opět vede k poškození vypovídací schopnosti výkazů. (Podnikatelé mají povinnost přeúčtování dlouhodobých závazků a pohledávek na splatnost do roka a nad rok k datu závěrky, obce od této povinnosti byly „osvobozeny“, ale zde se ukazuje, že ne každá „úleva“ je „úlevou“; účtování o transferech a správné zúčtování bude o toto těžší. Určitě bychom v této situaci přivítali možnost k 31. 12. 2012 přeúčtování na účty MD 373/- MD 471, ale tato možnost není. Znamená to v důsledku nezapomenout při zúčtování záloh, že máme zálohy na dvou syntetických účtech! Celkově se tedy zavedení účtů 471 a 472 jeví u obcí jako zbytečné. Přínosné by bylo rozlišování na krátkodobé a dlouhodobé zálohy v situacích přijatých dlouhodobých záloh na transfery např. v případech dlouhodobých akcí financovaných předem (Globální
dotace
u krajů), to by však musely být jinak definovány v předpisu. Nebo by ještě bylo možné rozlišovat zálohy na transfery dle krátkodobosti nebo dlouhodobosti akcí - např. při dotaci k vypořádaní do 12 měsíců všechny přijaté
dotace
před vypořádáním bez ohledu na datum přijetí zálohy - na účet 374; při dotaci k vypořádání nad 12 měsíců - všechny přijaté
dotace
před vypořádáním bez ohledu na datum přijeté - na účet 472. Toto by mohlo mít nějaký informační přínos, ale v současném znění předpisu je požadavek na členění krátkodobosti a dlouhodobosti záloh na transfery jen prací navíc bez informačního přínosu.
Úpravy v počátečních stavech 2012
Zavedení nových účtů směrné účtové osnovy požaduje nepřímo také jejich rozdělení v počátečních stavech v souladu s novelizovaným ustanovením ČÚS 701 bod. 6.8., kde je pro případ změny předpisu uložena povinnost vyrovnat aktiva i pasiva v počátečních stavech. Zde by měla účetní jednotka udělat opravný zápis v počátečních stavech (formou účetního dokladu včetně jeho čísla pro zachování historie účtování a doložení návaznosti na konečné stavy) a upravit počáteční stavy nových účtů ve vztahu k transferům:
*
345-Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
- je potřeba převést (rozdělit) počáteční stav účtu 378 k 1. 1. 2012 na účet 345, a to ve výši těch závazků, které splňují obsahovou náplň nového účtu 345.
*
Původní účet 345-Jiné daně a poplatky je přečíslován na účet 344-Jiné daně a poplatky
- je tedy potřeba převést stav účtu 345 v hodnotě k 31. 12. 2011 na počáteční stav účtu 344.
*
471-Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery a 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
– je potřeba převést (rozdělit) počáteční stav účtu 374 a 373 k 1. 1. 2012 na účty 472 a 471, a to ve výši těch přijatých záloh, které budou vypořádány až za dobu delší než 12 měsíců od jejich přijetí.
V případě, že účetní program neumožní opravy v počátečních stavech, nebo nebude již možné provést v uzavřeném období za únor 2012, účetní jednotka zaúčtuje úpravy na výše uvedených účtech do souladu s novým obsahovým vymezením jako účetní případy roku 2012.
Krátkodobost a dlouhodobost u podrozvahových účtů od 2012
Novelou vyhlášky č. 410/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 došlo ke sjednocení náhledu na dlouhodobost a krátkodobost podrozvahy s rozvahou.
Podrozvahové podmíněné pohledávky a závazky řeší § 48 odst. 6:
(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane
v období do jednoho roku včetně
, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.
Při volbě účtu podrozvahy tedy řešíme, zda přesun do rozvahy očekáváme do 12 měsíců včetně, pak volíme účet s textem „krátkodobý(á)“, nebo zda přesun do rozvahy očekáváme nad 12 měsíců, pak volíme účet s textem „dlouhdodobý(á)“. Pod pojmem „přesun do rozvahy“ budeme chápat vypořádání konečného zůstatku podrozvahového účtu ke smlouvě nebo rozhodnutí na transfer, tedy okamžik předpisu transferu na účty 34x do rozvahy. Doporučujeme se u transferů rozhodovat dle data konečného vypořádání
dotace
určeného smlouvou nebo rozhodnutím, bez ohledu na to, jak očekáváme, že budou přicházet zálohy na transfery.
TRANSFERY U OBCÍ
Pro všechny přijaté transfery územních rozpočtů se používá jen účet 672 s názvem
Výnosy územních rozpočtů z transferů
. Pro rozlišení od koho je transfer přijímán (právní forma poskytovatele, nebo jeho zatřídění do skupiny) se bude využívat analytika. Jaké skupiny poskytovatelů bude třeba rozlišovat, se dovíme až společně s konsolidační vyhláškou.
Pro všechny poskytnuté transfery územních rozpočtů je jen účet 572 s názvem
Náklady územních rozpočtů na transfery
. Pro rozlišení „komu“ bude transfer poskytován (právní forma příjemce, nebo jeho zatřídění do skupiny) se rovněž bude využívat analytika k účtu 572.
Dle ČÚS č. 703 se účtují:
Transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména
dotace
, granty, příspěvky,
subvence
, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary
dotace
, granty, příspěvky,
subvence
, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory a i
peněžité dary
.
Pozor, již od roku
2011 jsou transferem i peněžité dary
, poskytované i přijímané od jiných veřejných rozpočtů se budou účtovat jako transfery (přijímaný dar na provoz na účtu 672, na pořízení dlouhodobého majetku na účtu 403, poskytovaný dar jak na provoz, tak na pořízení dlouhodobého majetku na účtu 572).
Účet 543
se bude využívat pro věcné (nepeněžité) dary. Z hlediska zdrojů budou přijímané věcné nepeněžité dary ve formě dlouhodobého majetku a peněžité dary na pořízení dlouhodobého majetku na účtu 401.
1. Vztahy mezi vybranými účetními jednotkami mimo transferů
Dle ČÚS 703 se neúčtují:
„Za transfer se nepovažují poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, penále, odvody a obdobné platby a také
dotace
zřizovatele určené na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci“
Příklady
Aplikace ustanovení
1.
Po několika letech proběhne kontrola plnění dotačních podmínek a je nařízen odvod
dotace
a vyměřeno penále. Vše se vrací do státního rozpočtu.
Ustanovení standardu neznamená, že nesmíme použít účet „347-Závazky k ústředním vládním institucím“, ten použijeme v souladu s obsahovým vymezením (účet 347 je pro transfery určen „zejména“, což znamená, že je využitelný i pro jiné případy). Ale odvod
dotace
a penále již není transfer, nebude použit účet 572 (nebo se nebude snižovat účet 672 nebo 403 jako oprava dříve přijatého transferu), ale již se použije jiný účet směrné účetní osnovy např. 542. Účetní zápis tohoto příkladu pak je MD 542/D 347.
2.
Platba správního poplatku např. za registraci vozidel pověřenému úřadu III. stupně.
Není v režimu transferů, tedy se použije např. účetní zápis MD 538/D 261 (hrazeno z pokladny bez předpisu závazku).
3.
Předpis závazku daně z převodu nemovitostí.
Není v režimu transferů, tedy se použije např. účetní zápis MD 538/D 345.
Také může dojít k vzájemným dodavatelsko-odběratelským vztahům mezi účetními jednotkami veřejných rozpočtů. Může se jednat například o prodej auta ve vlastnictví obce jiné obci nebo třeba DSO, nákup zboží od PO apod. Tyto případy se nebudou účtovat jako vzájemné transfery, ale bude se postupovat podle jejich obsahu, bez ohledu na to, jakou právní formu má dodavatel a odběratel.
Pro obce je důležité, že se již od roku 2011
neúčtuje jako transfer
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku vlastní zřizované PO
.
Upozornění!
Pozor! O příspěvku na provoz PO se jako o transferu nadále účtuje (např. předpis MD 572/D 349) a také se stejně bude účtovat i
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku, pokud ji poskytneme PO jiného zřizovatele. Omezení platí jen pro
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku poskytované
vlastní
zřizované PO.
Proč byl zvolen tento systém?
Jedná se o to, že pokud by např. obec pořídila dlouhodobý majetek a pak jej předala své PO k hospodaření, tak by se účtování při předání majetku zobrazilo takto: MD 401/D 021. Ale obec také může poskytnout dotaci na pořízení dlouhodobého majetku, a kdyby ji účtovala přes náklady, účet 572, tak by se obsahově stejný účetní případ zobrazoval ve výsledcích obce i PO zcela rozdílně. Mohlo by docházet k manipulacím s výsledky hospodaření. Zvolený postup i usnadní budoucí
konsolidace
. Nebudou se muset vylučovat náklady (u zřizovatele) a zdroje (účty třídy 4 u PO).
Poznámka redakce:
Kurzívou jsou uvedeny citace předpisů. Červené texty se týkají PAP.
Příklad
Účetní postup u
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku pro vlastní zřizovanou PO (předpis a odeslání)
+-----+----+------------+---------+-----------+-----+-----+
| SU | AU |  Odpa  | položka | N+Z+UZ/ZJ | MD | D  |
+-----+----+------------+---------+-----------+-----+-----+
| 401 | A |      |     |      | 500 |   |
| 349 | A |      |     |      |   | 500 |
| 349 | A |      |     |      | 500 |   |
| 231 | A | např. 311X |  6351 |      |   | 500 |
+-----+----+------------+---------+-----------+-----+-----+
PO bude účtovat o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku takto - předpis: MD 348/D 401, příjem
dotace
MD 241/D 348. Týká se jen dotací na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele, od jiných poskytovatelů příspěvková organizace zvolí účet 403.
Příspěvek na provoz PO zůstává v režimu transferů, organizace zaúčtuje předpis příspěvku na provoz od zřizovatele zápisem MD 348/D 672 a příjem MD 241/D 348.
2. Průtokové transfery
Průtokové transfery jsou nadefinovány v ČÚS č. 703 takto:
a)
Všechny případy, kdy poskytovatel posílá transfer přes obec třetí osobě a je přímo určen příjemce.
b)
Dále je definice průtokových transferů rozšířena na všechny případy, kdy transfer je poskytnut za účelem rozdělení třetím osobám, ale o těchto příjemcích nerozhoduje samospráva, ale je rozhodováno v rámci přenesené působnosti (SOCIÁLNÍ DÁVKY, lesní hospodáři).
Průtokové transfery
nejsou považovány za výnosy a zároveň náklady
, tedy nebudou ve výsledku hospodaření. Dle rozpočtové skladby se však zachovají příjmové a výdajové položky (kvůli konsolidacím výkazu FIN 2-12 na různých úrovních).
Stejné účtování bude u průtokových dotací k vypořádání i bez vypořádání. Nic se (zatím 3)) nebude ve vztahu k průtokovým dotacím účtovat v podrozvaze! Bude se účtovat ve vazbě na příjem a výdej peněz.
Příklad
Průtokové transfery
Příjem
dotace
od SF z programu spolufinancovaného EU - Zateplení budovy školy - určeno k přeposlání PO
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | A  |    | 4213 |   | 54190877 |   |   | 10 |   |
|      |   |    | 4216 |   | 54515xxx |   |   | 90 |   |
| 374    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Převod průtokové
dotace
PO:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 374    |   |    |    |   |     |   | XXX | 100 |   |
| 231    | A  | 3113 | 6356 |   | 54190877 |   |   |   | 10 |
|      |   |    |    |   | 54515xxx |   |   |   | 90 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
VARIANTY
*
Neinvestiční průtokový transfer spolufinancovaný EU
pro PO - položky příjmové 41xx, jiný UZ, Nástroj a Zdroj stejné; změní se výdajová položka, když je spolufinancování EU nebo EHP (např. Norsko), pak položka 5336!
(NZUZ se značí i u výdaje na přeposlání
dotace
, nejen u příjmu průtokového transferu.)
*
Dotace
od kraje např. pro knihovny
- příjmová položka 4122, výdajová 5331!
PRŮTOKOVÉ TRANSFERY A PAP 4)
Z hlediska PAP je požadavek na tato členění:
Analytika:
Výkaz část I - rozvahové účty
37401 - Zálohy na investiční
dotace
, příspěvky, granty, a nenávratné finanční výpomoci + IČ Partnera pasiva
37402 - Zálohy na neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty, a nenávratné finanční výpomoci + IČ partnera pasiva
37409 - Zálohy na transfery ostatní - bez IČ partnera
Z hlediska PAP a metodiky MF k PAP, kdy partnerem pasiva je ten, kdo eviduje stejnou částku v aktivech doporučuji zatím u průtokových dotací volit analytiku AUPAP 37409 a nevyplňovat IČ partnera. (MF slíbilo metodiku k průtokovým dotacím, tedy zde může dojít ke změně a upřesnění).
Typ změny
*
Při přijetí zálohy - 751, při přeposlání zálohy příjemci - 701.
*
714 a 764 - ke kurzovým rozdílům by u průtokových dotací docházet nemělo.
*
715 a 765 - přichází v úvahu typ změny vlivem převodu mezi organizacemi (rušení PO) - ale v části VII je „x“ u 715 - tedy nevyplňuje se.
*
u 765 se však uvádí jak partner pasiva, tak partner transakce:
Příklad
PO se ruší a má závazek z přijaté zálohy na transfer, obec přebírá jako právní nástupce tento dluh. Partnerem pasiva bude poskytovatel
dotace
, např. MŠMT a partnerem transakce rušená PO.
719 a 769 - inventarizační rozdíly - zde by nemělo docházet k inventarizačnímu rozdílu typu manka, schodku nebo přebytku, spíše dojde ke zjištění chyby v účtování, pak se musí projevit v typu změny 701, 751. Tento typ změny u závazků 374 bude asi nenaplněn.
Příklad účtu 374 na členění dle PAP na průtokovou dotaci:
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
|      Účet      | AUPAP |       IČ partnera A/P       | Typ změny | IČ partnera A/P |  IČ partnera  |
|             |    |                     |      | k typu změny  |   transakce   |
|             |    |                     |      |         |  k typu změny  |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
| D 374 - přijetí     | 37409 | xxx                   | 751    | xxx       | xxx        |
| MD 374 - přeposlání   | 37409 | xxx                   | 701    | xxx       | xxx        |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
Příklad účtu 374 na členění dle PAP v případě rušení PO a převzetí zálohy na dotaci na pořízení dlouhodobého majetku (účtuje obec) - odhad postupu:
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
|      Účet      | AUPAP |       IČ partnera A/P       | Typ změny | IČ partnera A/P |  IČ partnera  |
|             |    |                     |      | k typu změny  |   transakce   |
|             |    |                     |      |         |  k typu změny  |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
| D 374 - přijetí     | 37401 | IČ MŠMT (00022985)            | 765    | IČ MŠMT     | IČ PO       |
| MD 374 - přeposlání MŠMT | 37401 | IČ MŠMT (00022985)            | 701    | xxx       | xxx        |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
Zde si je potřeba připomenout, že analogicky ve vztahu k PAPu bychom museli postupovat i v případě přijaté dlouhodobé zálohy na transfer - 472. Jednalo by se o využití analytiky 472.09, kde rovněž není požadován (zatím) IČ partnera. Dle mého názoru však není zatím nastaven systém informovanosti zprostředkovatele, aby zjistil, zda se jedná o průtokový transfer dlouhodobý nebo krátkodobý, je možné, že lze z nějakých indicií transferu vyčíst, ale bohužel není zatím odezva z praktické aplikace.
Je zde také problém se zněním ČÚS 703:
3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4.
tato záloha vypořádána
za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
U průtokových transferů není zcela zřejmé, co je považováno za
vypořádání zálohy
. Logicky by se mělo jednat o datum jejího přeposlání, ne o okamžik, kdy zálohu vypořádává konečný příjemce (to je k okamžiku účetního případu jiné účetní jednotky, než je zprostředkovatel). U obcí není znám případ, že by přijímaly průtokový transfer, který by byl k přeposlání až po 12 měsících. Pokud se pokusíme promyslet důsledky zobrazení jak do případné
konsolidace
, tak i pro PAP z hlediska IČ partnerů, tak zjistíme, že v případě přeposlání transferu je zůstatek zálohy nulový, a tedy by neměla volba mezi 374 a 472 nic ovlivnit. Je však možné, že k tomuto bude časem poskytnut jiný výklad předkladateli předpisu a bude se vyžadovat i důsledné rozdělování přijatých záloh na průtokové transfery na krátkodobé (374) a dlouhodobé (472).
PŘÍKLADY NA ÚČTOVÁNÍ O TRANSFERECH
Obec je příjemcem
Účtování o transferech, které nejsou průtokové
A) Transfer není určen k vypořádání
Nic se nebude účtovat na podrozvaze, vše se zaúčtuje přes rozvahové účty. Náklady lze časově rozlišit i v průběhu roku.
Příklad
Souhrnný dotační vztah
+-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
|                              | SU | AU | Odpa | položka | N+Z | MD | D |
+-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
| Předpis příjmů - OUUP* - rozpis 
dotace
od katastrálního úřadu, najednou na celý rok | +-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+ | 346-Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | XX | | | | 120 | | | 672-Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | XX | | | | | 120 | | Příjem
dotace
měsíčně ve výši 1/12 | 231 | XX | bez | 4112 | | 10 | | | | 346 | XX | | | | | 10 | +-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
* Okamžik uskutečnění účetního případu
Pro některá města je představa, že zaúčtují výnos ihned v lednu v celkové výši na celý rok, nepřijatelná z hlediska průběžného vyhodnocení výsledků hospodaření.
Jedná se o případ vedený v rozvaze, tedy zbývá pouze možnost využití metody časového rozlišení (je předpisem umožněno v bodě 4.10):
+-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
|                              | SU | AU | Odpa | položka | N+Z | MD | D |
+-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
| 346-Pohledávky za ústředními rozpočty           | 346 | XX |   |     |   | 120 |   |
| 672-Výnosy územních rozpočtů z transferů dle rozpisu 1/12 | 672 | XX |   |     |   |   | 10 |
| Za účelem vyhodnocení výsledku hospodaření k uzavřenému  | 384 | XX |   |     |   |   | 110 |
|  měsíci (není povinné) provedeme časové rozlišení    |   |  |   |     |   |   |   |
| Příjem 
dotace
| 231 | XX | bez | 4112 | | 10 | | | | 346 | XX | | | | | 10 | | Každý měsíc rozpuštění výnosů příštích období | 384 | XX | | | | 10 | 10 | | | 672 | XX | | | | | | +-----------------------------------------------------------+-----+----+------+---------+-----+-----+-----+
VARIANTY ÚČETNÍHO ZÁPISU
*
Pohledávka za krajem, DSO, RRRS
- účet
348.
*
Transfer bez vypořádání investiční
- místo účtu 672, účet
403
(výjimečné, někdy od DSO), pak položka příjmová bude začínat 42xx.
Transfer není určen k vypořádání - souhrnný dotační vztah v členění dle PAP
    +--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
|      Účet      | AUPAP |       IČ partnera A/P       | Typ změny | IČ partnera A/P |  IČ partnera  |
|             |    |                     |      | k typu změny  |   transakce   |
|             |    |                     |      |         |  k typu změny  |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
| MD 346          | xxx  | IČ MFCR (00006947)            | 601    | xxx       | xxx        |
| D 672          | 67202 | IČ MFCR (00006947)            | xxx    | xxx       | xxx        |
| MD 231          | xxx  | IČ banky - metodika nevyžaduje k obratům | 801    | xxx       | xxx        |
| D 346          | xxx  | IČ MFCR (00006947)            | 651    | xxx       | xxx        |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
Poznámka č. 1.
U 384 není povinnost členění dle PAP.
Poznámka č. 2.
AU PAP 67202 má chybné obsahové vymezení v části III výkazu PAP. Chyba asi vznikla kopírováním. Zde je zvolená analytika analogicky k 671.02.
B) Transfer je určen k vypořádání
Dvě úrovně účtování – podrozvaha a rozvaha
1. úroveň – Podrozvaha
V případě, že přijmeme rozhodnutí (ISPROFIN), smlouvu o přijetí
dotace
, grantu nebo příspěvku, a to na transfer, který je k vypořádání, tak tento dokument považujeme za „skutečnost, která je natolik určitá, že zakládá možnost přijetí transferu s povinností vypořádání“, a účtujeme na podrozvahu podmíněnou pohledávku, na účet 942 v případě, že se předpokládá vypořádání transferu
do 12 měsíců včetně od data přijetí smlouvy nebo rozhodnutí
:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 942    | A  |    |    |   | -    |   | XXX | 100 |   |
| 999    | A  |    |    |   | -    |   |   |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Na účet 943, pokud se předpokládá, že k vypořádání transferu dojde
až nad 12 měsíců od data přijetí smlouvy nebo rozhodnutí
:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 943    | A  |    |    |   | -    |   | XXX | 100 |   |
| 999    | A  |    |    |   | -    |   |   |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Upozornění:
Z PODROZVAHY ODÚČTUJEME (VYŘADÍME) VE CHVÍLI, KDYŽ ÚČTUJEME O PŘÍSLUŠNÉM TRANSFERU V ROZVAZE BUĎ NA ÚČET 374, 472 (přijetí zálohy na transfer), NEBO NA 346, 348!
Členění dle PAP se u podrozvahy neprovádí.
2. úroveň – Rozvaha
B.1 Transfer není poskytován formou zálohy, je v režimu
ex post
, transfer je tedy poskytován jednorázově po vypořádání
B.1.1 Vypořádání v průběhu období nebo do zpracování závěrky za běžný rok, známe přesnou výši
OUUP - obec má náklady (výdaje) ve vztahu k transferu, zpracovala vypořádání a žádá o proplacení. Tedy OUUP je datum žádosti o proplacení nebo datum zaslání finančního vypořádání poskytovateli, případně datum přijetí avíza nebo zprávy od poskytovatele o uznání výše vypořádání (o vypořádání by mělo být účtováno na základě skutečnosti, která dokládá oprávněnost výše vypořádaného transferu, anebo je alespoň vysoká pravděpodobnost uznání výše vypořádaného transferu).
Účetní jednotka zná výši transferu buď během účetního období, nebo ji zjistí na základě finančního vypořádání v době, kdy ještě není odevzdána účetní závěrka a může zaúčtovat do běžného období s datem k 31. 12.
Předpis pohledávky
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 348    | A  |    |    |   |     |   | XXX | 100 |   |
| 672    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
A zároveň odúčtování z podrozvahy: MD 999/D 943 (D 942)
Příjem transferu:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | A  |    | 41xx |   | XXXXX  |   |   | 100 |   |
| 348    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
VARIANTY ÚČETNÍHO ZÁPISU
*
Investiční
dotace
– místo účtu 672 volíme účet
403
, příjmové položky
42xx
.
*
Pohledávka za ústředními rozpočty
– účet
346
.
B.1.2 Vypořádání proběhne v následujícím účetním období, neznáme přesnou výši k datu závěrky
Předpis pohledávky bude ve výši uznatelných nákladů v běžném období krát podíl
dotace
, např. náklady - účty 5xx jsou celkem ve výši 100,
dotace
je přislíbena ve výši 90 % uznatelných nákladů, pak výnos 672 bude ve výši 90; účtujeme dohadu z důvodu vykázání věcné a časové souvislosti nákladů s výnosy (akruální princip).
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 388    | A  |    |    |   |     |   | XXX | 90 |   |
| 672    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 90 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Poznámka
K účtování o dohadě neúčtujeme na podrozvaze.
Účtování v následujícím období, transfer je vypořádán, známe přesnou výši.
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 348    | A  |    |    |   |     |   | XXX | 88 |   |
| 672    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | -2 |
| 388    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 90 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
A zároveň k předpisu pohledávky odúčtujeme z podrozvahy: MD 999/D 943 (942)
A příjem transferu standardně:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | A  |    | 41xx |   | XXXXX  |   |   | 88 |   |
| 348    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 88 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
VARIANTY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
*
Investiční
dotace
– místo účtu 672 volíme účet
403
, příjmové položky pak
42xx
.
*
Pohledávka za ústředními rozpočty
– účet
346
.
B.2 Transfer je poskytován formou zálohy, zálohy jsou poskytovány jednorázově při zahájení čerpání (výjimečně) nebo průběžně při dílčích plněních (žádosti o platbu)
Jedná se o případy, kdy
dotace
bude poskytována před jejím vypořádáním např. na základě dílčího plnění.
Příklad
Rámcová smlouva na transfer je ve výši 250 zaúčtována v podrozvaze zápisem MD 943 (942)/D 999
Příjem zálohy (buď přímo zálohy při zahájení čerpání, nebo na základě požadavku o platbu při dílčím plnění).
Poznámka
Nárokování transferu na základě dílčího plnění není považováno za vypořádání, pokud může dojít ke změně nároku při dalších dílčích plněních!!! Proto k datu požadavku na dílčí plnění nepředepisujeme pohledávku, požadovaná dílčí platba zůstává v podrozvaze a z podrozvahy se odúčtuje až k přijetí transferu. Zůstatek podrozvahové podmíněné pohledávky tedy bude vždy ve výši očekávané platby ve vztahu k transferu celkem minus již přijaté zálohy na transfer.
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | A  |    | 4xxx |   | XXXXX  |   |   | 150 |   |
| 374 (472) | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 150 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Upozornění!
K příjmu zálohy zároveň
vyřazujeme
z podrozvahy podmíněnou pohledávku ve výši přijaté zálohy (MD 999/D 942 nebo 943)!
Vždy nejméně ke
konci běžného období
ve výši plnění uznatelných výdajů násobených % krytí výdajů transferem účtujeme o dohadě:
Poznámka
Lze účtovat i v průběhu roku ke čtvrtletí, především ty účetní jednotky, které mají úvěry a předkládají čtvrtletní výkazy bankám.
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 388    | A  |    |    |   |     |   | XXX | 150 |   |
| 672 (403) | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 150 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Záloha na účtu 374 nebo 472 (je možné na obou účtech viz změny k transferům od 2012) zůstává až do vypořádání! K zaúčtování dohady se záloha nezúčtovává.
Vypořádání celkové
dotace
v následujícím období - předpis pohledávky a zrušení dohady
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 346    | A  |    |    |   |     |   | XXX | 250 |   |
| 672    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 100 |
| 388    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 150 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
A zároveň odúčtování zbývající části nad zálohu (374, 472) z podrozvahy: MD 999/D 943 (942) – (do nuly!). V tomto příkladu tedy ve výši 100.
Účetní zápis k vypořádání
dotace
pokračuje zúčtováním pohledávky z vyúčtování transferu se závazkem ze zálohy
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 374 (472) | A  |    |    |   |     |   | XXX | 150 |   |
| 346    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 150 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Příjem doplatku transferu již standardně:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | A  |    | 41xx |   | XXXXX  |   |   | 100 |   |
| 346    | A  |    |    |   |     |   | XXX |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
B) Transfer je určen k vypořádání – otevřený čerpací účet
Některé transfery jsou poskytovány formou tzv. otevřených limitních účtů. Účetní jednotka obdrží oznámení o otevření limitu a identifikaci smluvní banky. Následně je u banky zřízen zvláštní ZBÚ. ČÚS 703 řeší přímé čerpání transferů v bodě 3.2 s tím, že se o tomto případě účtuje stejně jako o transferech. Pro účetní jednotku to znamená, že vede další ZBÚ, např. 231.8x a vždy s proplacením
dotace
účtuje zároveň o přijaté záloze na transfer.
Poznámky
*
U těchto transferů zpravidla nebývá spoluúčast zdrojů EU, ale je možná.
*
V roce 2011 bylo častěji diskutováno, zda transfer poskytnutý přes čerpací účty není ve formě zálohy, ale že se jedná o přiznaný vypořádaný transfer. S ohledem na znění rozhodnutí k transferům přes čerpací účty, kde je často požadavek na závěrečnou zprávu a vypořádání transferu, se spíše jedná o přijetí zálohy na transfer ve smyslu ČÚS 703 bod. 3.4. Nemusí to však být pravidlem.
*
Čerpací účty bývají také zpravidla otevřeny jen do 31. 12. běžného roku, tedy by se mělo jednat o transfery krátkodobé, ale také se již objevují i dlouhodobé čerpací účty.
*
Připsané částky přijatého transferu se na některých účtech objevují jako příjem, na některých čerpacích účtech však zůstává jen výdaj a účet je veden po celou dobu jako
debetní
. O obou případech se však účtuje stejně.
*
Jsou možné i varianty hrazení transferu čerpacích účtů.
a)
Např. z čerpacího účtu je hrazen jen podíl
dotace
. V těchto případech si obec dává kopii faktury k ZBÚ běžnému a uhradí z účtu např. jen 20 % fakturace, tj. podíl jen vlastních zdrojů, originál faktury je předkládán smluvní bance a ta z výše faktury uhradí dodavateli jen 80 % - podíl
dotace
. Někdy je domlouváno s dodavateli rozdělení fakturace. Dodavatel vystaví 2 faktury se stejným číslem faktury a na stejné částky plnění a u jedné požaduje proplacení 20 % - vlastní zdroje obce, u druhé proplacení 80 % z
dotace
.
b)
Např. obec musí převést na čerpací účet peníze ve výši vlastní zdrojů a z čerpacího účtu je pak plně hrazeno dodavateli. Převod peněz na čerpací účet je pak jako převod z účtu na účet přes konsolidační položky MD 262/D 231 6330 5345 a příjem na čerpacím účtu MD 231.8x 4134/D 262.
Příklad
Dotace
z MMR na dětské hřiště, založení účtu u UniCredit Bank a banka hradí ve výši podílu
dotace
přímo dodavateli. Obec hradí vlastní podíl ze ZBÚ. S dodavatelem je domluveno rozdělení fakturace na podíl k dotaci a na vlastní zdroje ve výši 80 % a 20 %. Na výpisu z UniCredit Bank není vidět výše připsané
dotace
.
K datu úhrady faktury např. ve výši 100 se pak zaúčtuje výpis z UniCredit Bank takto:
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | 8x |    | 4226 |   | 17xxx  | xx  | xxx | 100 |   |
| 374    | xx |    |    |   |     | xx  | Xxx |   | 100 |
| 321    | xx |    |    |   |     | xx  | xxx | 100 |   |
| 231    | 8x | 3421 | 6121 |   | 17xxx  | xx  | xxx |   | 100 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
Dohada na dotaci, vypořádání
dotace
, zúčtování zálohy a účtování na podrozvahových účtech jsou pak již shodné s běžným transferem k vypořádání.
Čerpací účty a přenesená daňová povinnost
Zprávy MF 5/2011, bod 3:
II. Postup při čerpání dotací
Na základě Poskytovatelem vydaných Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
(dále jen „Rozhodnutí“) a Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (dále jen „Pokyn“) Příjemce
dotace
předloží, stejně jako dosud, Pokyn příslušné pobočce Banky zahrnující i tzv. Obchodní místa UniCredit Bank Expres, provozovaná smluvními partnery Banky. Pobočka Banky uzavře s Příjemcem
dotace
smlouvu a zřídí Příjemci
dotace
účet účelové
dotace
, ze kterého bude
dotace
čerpána, tak jako doposud.
V režimu přenesení daňové povinnosti Zákon stanoví, že po předložení daňového dokladu Dodavatelem Příjemci
dotace
je Příjemce povinen na tento doklad doplnit údaj o výši DPH. Tento doklad bance předloží spolu s vyplněným Pokynem k proplacení příslušné (části)
dotace
na pokrytí DPH podle přílohy č. 1, včetně stanovení její výše. Na základě toho po vystavení příkazů k úhradě, provede Banka následující platby:
uhradí Dodavateli fakturu předloženou Příjemcem
dotace
na účet Dodavatele uvedený na daňovém dokladu,
převede dotaci ve výši vyplývající z přenesení daňové povinnosti vypočtené Příjemcem
dotace
a uvedené na Pokynu k proplacení DPH podle přílohy č. 1 na účet Příjemce
dotace
, který je také uvedený v Pokynu k proplacení DPH. Účet (číslo účtu) Příjemce
dotace
pro danou Akci, na který bude převáděna
dotace
ve výši vypočtené DPH, je po celou dobu realizace Akce a čerpání příslušné
dotace
neměnný.
Za splnění termínu splatnosti faktury a splnění daňové povinnosti je zodpovědný Příjemce
dotace
, proto je nezbytné předložit Bance uvedené doklady v dostatečném časovém předstihu. Příjemce
dotace
je rovněž zodpovědný za správnost čerpání
dotace
, včetně části použité na krytí DPH.
Proplacení
dotace
na pokrytí CPH je možné pouze jednorázově současně s předložením daňového dokladu, dodatečná výplata pouze CPH není možná.
Příklad
Zaúčtování přenesené daňové povinnosti - čerpací účet (základ daně 100, DPH 20)
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
|   SU   | AU | OdPa | Pol | ZJ |  NZUZ  | ORJ | ORG | MD | D  |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | 8x |    | 4226 |   | 17xxx  | xx  | xxx | 120 |   |
| 374    | xx |    |    |   |     | xx  | xxx |   | 120 |
| 321    | xx |    |    |   |     | xx  | xxx | 100 |   |
| 231    | 8x | 3421 | 6121 |   | 17xxx  | xx  | xxx |   | 100 |
| 343 (395) | xx |    |    |   |     | xx  | xxx | 20 |   |
| 231    | 8x | 3421 | 6121 |   | 17xxx  | xx  | xxx |   | 20 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| Příjem ve výši DPH na běžný ZBÚ* - převod z UniCredit Bank         |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 231    | 1x |    | 8901 |   |     | xx  | xxx | 20 |   |
| 343 (395) | xx |    |    |   |     | xx  | xxx |   | 20 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| Úhrada DPH účetní jednotkou k datu přiznání za zdaňovací období       |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
| 343    | xx |    |    |   |     | xx  | xxx | 20 |   |
| 231    | 1x |    | 8901 |   |     | xx  | xxx |   | 20 |
+------------+-----+-------+-------+-----+----------+------+------+-----+-----+
* základní běžný účet
B) Transfer je určen k vypořádání a PAP
PAP 1. Problematika partnerů a souvztažností
V metodice k PAP je uvedeno:
Tab. Část XI – výkaz dle jednotlivých IČ partnerů
Poznámka:
U nákladů a výnosů, kde je zároveň účtován předpis, je partner transakce shodný s partnerem aktiva / pasiva u souvisejících pohledávek / závazků.
Příklad: partner aktiva u pohledávky = partner transakce u výnosů.
partner pasiva u závazku = partner transakce u nákladů.
Poznámka v metodice o rovnosti IČ partnerů v případech předpisů nákladů a závazků a pohledávek a výnosů může být zavádějící. Kontrolní vazby výkazu takto nastaveny nejsou a ani požadavky na partnera ve výkazu PAP v části I, II, III nejsou ve vztahu k předpisům křížové. Například při dohadě na transfery, kterou účetní jednotky musí dělat k 31. 12. zápisem MD 388/D 672 nebo MD 388/D 403 je požadován IČ partnera k účtu 672 a 403, ale k dohadnému účtu aktivnímu 388 není vykázání partnera žádáno. Při zúčtování dohady bude účetní zápis MD 34x/D 388, kde se má uvést partner k účtu 34x, ale k účtu dohady opět není povinný.
Nedodržování poznámky v metodice MF k PAP jako nastaveného pravidla (i když především toto pravidlo nedodržuje samotná struktura výkazu) však může celkový přínos výkazu hodně poškodit, protože se nedohledají vzájemné vazby partnerů. Upozorňuji, že to, co uvedu dále, není povinné, pokud však nechceme dělat úplně zbytečnou práci, je vhodné nastavit program tak, aby v případě, že uvedeme IČ partnera k účtu nákladu nebo výnosu, kde je požadován, tak aby stejné IČ program automaticky vyplnil i k souvztažnému účtu pohledávky nebo závazku. POZOR, k předpisu pohledávky nebo závazku, ne k přímému proúčtování přes platby!!!
Příklad
Kde je vhodné automaticky nastavit vyplnit
stejné IČ
k souvztažnému účtu: 388 + IČ/672 + IČ, 346 + + IČ/388 + IČ (Ale jen v případě, že bude automaticky nastaveno programem - jedná se spíš o výhled do budoucna, až se ve výkazu PAP vychytají „mouchy“).
Kde naopak nastaveno automaticky vyplnění
stejného IČ
být nesmí: MD 231/D 346, MD 349/D 231 apod.
PAP 2. Transfery, AUPAP a IČ partnerů přijatým transferům
IČ partnerů aktiva a pasiva ve vztahu k partnerům je vyžadováno především z důvodu vyloučení vzájemných vztahů mezi subsektory vlády.
Metodika MF k PAP:
Definice partnera aktiva nebo pasiva = partner k rozvahovým účtů a typům změn
Partnerem aktiva / pasiva
se rozumí ten, kdo má anebo by měl 5):
*
aktivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako pasivum, resp.
*
pasivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako aktivum.
Zde je vazba zřejmá u účtů pohledávek a závazků. Když v mé účetní jednotce vzniká pohledávka, u toho, kdo mi dluží, vzniká závazek. Vznik pohledávky je aktivum, vznik závazku pasivum. Obráceně - když v mé účetní jednotce vzniká závazek (pasivum), tak u věřitele vzniká pohledávka (aktivum).
Příklad
Předpis pohledávky z vypořádaného transferu
MD 346
/ /D 672. V naší účetní jednotce vzniká pohledávka, partnerem aktiva je ten, komu vzniká závazek (pasivum), tedy uvedeme IČ poskytovatele
dotace
.
Definice partnera transakce = partner k nákladům nebo výnosům, a k některým typům změn
Partnerem transakce
se rozumí ten, pro něhož je anebo by byl 6):
*
výnos vykazující účetní jednotky nákladem,
*
přírůstek aktiva vykazující účetní jednotky úbytkem aktiva,
*
úbytek pasiva vykazující účetní jednotky přírůstkem pasiva, resp.
-
náklad vykazující účetní jednotky výnosem anebo přírůstkem vlastního jmění, pokud se o souvisejícím výnosu neúčtuje 7),
-
úbytek aktiva vykazující účetní jednotky přírůstkem aktiva,
*
přírůstek pasiva vykazující účetní jednotky úbytkem pasiva.
Příklad
Předpis výnosu z vypořádaného transferu MD 346/
D 672
. V naší účetní jednotce vzniká výnos, partnerem transakce je ten, komu vzniká náklad, tedy uvedeme IČ poskytovatele
dotace
. V tomto případě je shodné s IČ partnera aktiva, předpisu pohledávky.
Přehled AU PAP a IČ partnerů v případě transferů přijatých:
+----------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------+
| Účet SU | AU PAP |                     Název                     |      Obsah      | IČ partnera A/P; PT |
+----------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------+
|   346 | Bez   | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                 |               | PA         |
|   348 | Bez   | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi                  |               | PA         |
|   388 | Bez   | Dohadné účty aktivní                                  |               | Bez         |
|   377 | 9    | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné                          |               | Bez         |
|   403 | Bez   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                       |               | PT - typ změny 968 |
|   374 | 1    | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční 
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | PP | | 374 | 2 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | PP | | 374 | 9 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní | | Bez | | 472 | 1 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | PP | | 472 | 2 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | | PP | | 472 | 9 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní | Chyba výkazu - mají být | Bez | | | | | uvedeny případy, které | | | | | | nejsou pod 474., | | | | | | (ne pod 37. - chyba | | | | | | v kopírování textů). | | | 672 | 1 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční
dotace
, | Chyba výkazu, zde se | Ne | | | | příspěvky, granty a NeFV - za časového rozlišení MD 403/D 672 | partner uvádět nemá | | | | | | (často nelze zjistit) | | | | | | a nebude muset dle | | | | | | příslibu opravy | | | | | | předkladatele předpisu. | | | 672 | 2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - | Chyba výkazu u obsahového | PT | | | | - neinvestiční
dotace
, příspěvky, granty a NeFV | vymezení, zde by se mělo | | | | | | jednat o
dotace
na provoz. | | | 672 | 3 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -- finanční dary | Dle obsahového vymezení | PT | | | | | finanční dary v důsledku | | | | | | živelných pohrom. | | | 672 | 9 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -- ostatní | Zde běžné finanční dary | PT | | | | | od fyzických a právnických | | | | | | osob mimo subsektory | | | | | | – odhad dle obsahového | | | | | | vymezení. | | +----------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------+
NeFV - nenávratné finanční výpomoci
PA - partner aktiva
PP - partner pasiva
PT - partner transakce
PAP 3. Rozvahové účty k přijatým transferům a typy změn
Část výkazu VI – Pohledávky (poznámky k typům změn)
Účty 346, 348, 377
(388 - u účtu 388 není vyžadován typ změny)
MD 601 a D 651 - při zaúčtování předpisu (MD 346/ /D 672 nebo 403) volíme typ změny 601, při přijetí doplatku
dotace
651. Typ změny 651 musíme zúčtovat i při zúčtování zálohy zápisem: 374.0x + IČ PP + MD 701/ /D 346 + IČ PA + D 651.
MD 606 a 607; MD 656 a D 657 - typ změny úplatné a bezúplatné nabytí nebo předání se neuvádí k účtům 346, 348 (ale k účetnímu případu, především u nabytí by mohlo u obcí dojít, např. při rušení PO; dle mého názoru se jedná o systémovou chybu výkazu, že je k typu změny 607 uveden „x“ = nevyplňuje se). U 377 se typ změny 606 a 607, 656 a 657 vyplňuje.
MD 613 a D 663 - typ změny přecenění na reálnou hodnotu se rovněž u účtu 346 a 348 nevyplňuje.
MD 614 a D 664 - kurzové rozdíly (účtují se ve vazbě na účty 563 a 663).
MD 619 a D 669 - inventarizační rozdíly - zde by nemělo docházet k inventarizačnímu rozdílu typu manka, schodku nebo přebytku, spíše dojde ke zjištění chyby v účtování, pak se musí projevit v typu změny 601,651. Tento typ změny u pohledávek bude asi naplněn zcela výjimečně.
D 665 - typ změny „Vyřazení na základě dvoustranné dohody“ - jedná se o jediný účetní případ z části výkazu VI, kdy se uvádí k pohledávkám ve vztahu k přijatým transferům IČ partnera, zde jak IČ partnera aktiva, tak i IČ partnera transakce.
Příklad
Obec má pohledávku z transferu za krajem (348). Dojde k dohodě, že obec kraji pohledávku z
dotace
odpouští.
Zápis u obce:
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
|      Účet      | AUPAP |     IČ partnera A/P; PT       | Typ změny | IČ partnera A/P |  IČ partnera  |
|             |    |                     |      | k typu změny  |   transakce   |
|             |    |                     |      |         |  k typu změny  |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
| MD 557          | 55701 | IČ kraje                 | Bez    | Bez       | Bez        |
| D 348          | Bez  | IČ kraje                 | 665    | IČ kraje     | IČ kraje     |
+--------------------------+--------+------------------------------------------+------------+------------------+-------------------+
D 666 a 667 - typ změny „ostatní vyřazení pohledávek“ a „vklad pohledávky“ bude zcela ojedinělý typ změn ve vztahu k pohledávkám z přijatých dotací.
Část výkazu VII – Závazky
Účty 374, 472
Při přijetí zálohy - 751, při zúčtování zálohy k zaúčtování předpisu k vypořádání z
dotace
701, při vratce přeplatku zálohy také volíme typ změny 701.
-
714 a 764 - kurzové rozdíly (účtují se ve vazbě na účty 563 a 663).
-
715 a 765 - přichází v úvahu typ změny vlivem převodu mezi organizacemi (rušení PO) - ale v části VII je „x“
*
u 715 - tedy nevyplňuje se;
*
u 765 se však uvádí jak partner pasiva, tak partner transakce (viz příklad na PAP k průtokovým dotacím).
-
719 a 769 - inventarizační rozdíly - zde by nemělo docházet k inventarizačnímu rozdílu typu manka, schodku nebo přebytku, spíše dojde ke zjištění chyby v účtování, pak se musí projevit v typu změny 701,751. Tento typ změny u závazků 374 bude asi nenaplněn.
V příštím vydání časopisu budeme pokračovat rozborem situací, kdy obec je poskytovatelem transferu.
3 Probíhá ještě stále diskuze u průtokových transferů ve vztahu k EU, ale problém by se spíše týkal krajů a regionálních rad, obcí výjimečně u průtokových dotací pro zřizované PO a pro partnery z přeshraniční spolupráce. Požadavek na evidenci v podrozvaze průtokových dotací ve vztahu k EU není zatím ve znění ČÚS č. 703 plně ošetřen.
5 V případě, že by vedl (podvojné) účetnictví.
6 V případě, že by vedl (podvojné) účetnictví.
7 Např. u darů a transferů na pořízení dlouhodobého majetku.