Transfery ÚSC od 1. 1. 2012 - Postupy účtování pro obce, 1. část

Vydáno: 44 minut čtení
Transfery ÚSC 1) od 1. 1. 2012 – Postupy účtování pro obce I. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
Rozhodovací diagram pro
přijaté
transfery a účetní řešení v materiálu - odkaz na bod materiálu
 +-----------------------+-----------+---------------------------------------------------------------+
 | 1. úroveň rozhodování | Není v  |                                |
 |            | režimu  |             Transfer               |
 |            | transferů |                                |
 +-----------------------+-----------+--------+------------------------------------------------------+
 | 2. úroveň rozhodování |      | Průtok |        Příjemce               |
 +-----------------------+      +--------+------------+-----------------------------------------+
 |            |      |    | Transfer |                     |
 | 3. úroveň rozhodování |      |    |   bez  |      Transfer k vypořádání     |
 |            |      |    | vypořádání |                     |
 +-----------------------+  BOD 1  |    +------------+--------------------+--------------------+
 | 4. úroveň rozhodování |      | BOD 2 |      |  Vypořádání b.o. | Vypořádání n.o.  |
 +-----------------------+      |    |      +---------+----------+---------+----------+
 | 5. úroveň rozhodování |      |    |   A   | 
Ex post
| Zálohy v |
Ex post
| Zálohy v | | | | | | celé | průběhu | celé | průběhu | +-----------------------+ | | +---------+----------+---------+----------+ | Řešeno v materiálu | | | | B.1.1. | B.2. | B.1.2. | B.2. | +-----------------------+-----------+--------+------------+---------+----------+---------+----------+
DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ČÚS 2) č. 703 TRANSFERY OD 1. 1. 2012
Nové názvy účtů pohledávek a závazků k transferům
+---------------------------------------------------------------+-----+
| Závazky (z transferů) k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |
| Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi    | 346 |
| Závazky k vybraným ústředním vládním institucím        | 347 |
| Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi     | 348 |
| Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery           | 471 |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472 |
+---------------------------------------------------------------+-----+
Změnou názvu účtů se také změnilo obsahové vymezení položek účetní závěrky. Nové obsahové vymezení vyšlo v novele vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), účinné od 1. 1. 2012, která má číslo 436/2011 Sb. (Znění předpisů bylo ponecháno v režimu oprav původního znění, aby byly vidět změny.)
Účet 345
„D. III.21. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, zejména z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,
Od roku 2012 se tento účet použije u předpisu závazků z transferů nevýdělečným organizacím (nadace, o. p. s, občanská sdružení, církve, podnikatelské subjekty...) a pro transfery včetně finančních darů fyzickým osobám, tedy u zápisu MD 572/D 345. Na použití účtů 347 a 349 se tímto nic nemění (účet 345 nahrazuje použití účtu 378 u případů závazků z transferů mimo vybrané účetní jednotky).
Účet 346
„B. II.16. Pohledávky za
(staré znění:
"ústředními rozpočty"
)
vybranými ústředními vládními institucemi
“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Obsahově se tedy účet pohledávek 346 nezměnil, jen byl upřesněn název.
Na tomto místě bychom si měli připomenout, které subjekty spadají pod
ústřední
vládní instituce:
*
organizační složky státu (např. resorty = ministerstva, policie ČR, Úřad práce ČR, OSSZ, Finanční úřady, hasiči (HZS) - profesionální, katastrální úřady, soudy, celní úřady, ČIŽP, ČOI, další státní inspekce, lesní správy, hygienické stanice, atd. - celkem jich je 246) a
-
jimi zřízené „státní“ příspěvkové organizace (dále také „PO“); dále státní fondy (SFDI, SFŽP, SFRB, SF kultury, SF kinematografie a SZIF) včetně Pozemkového fondu České republiky.
Upozornění!
Veřejné zdravotní pojišťovny nepatří mezi ústřední vládní instituce.
Účet 348
„B. II.17. Pohledávky za
(staré znění:
"územními rozpočty"
)
vybranými místními vládními institucemi
“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
Opět byl jen změněn název účtu, ale ne jeho obsahové vymezení. Obsah účtu 348 je širší, než u vyhlášky o rozpočtové skladbě pojem „územní rozpočty“, a to o zřizované PO krajem, obcí a DSO. Pro potřeby účetní jednotky je však vhodné si účet analyticky členit např. dle org. nebo dle příjemců nebo jejich skupin (např. 572.x1 příspěvkové organizace; 572.x2 podnikatelské subjekty apod.).
Účet 347
"
(staré znění:
"D.IV.21."
)
D.III.22.
Závazky k
(staré znění:
"ústředním rozpočtům"
)
vybraným ústředním vládním institucím
“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Účet 347 tedy použijeme v případě zobrazení závazků k těm účetním jednotkám, které jsou vyjmenovány u pohledávkového účtu 346 (analogicky). Obsahové vymezení není
taxativní
(„zejména“). Tedy závazek 347 lze použít i mimo transfery.
Účet 349
"