Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku u ÚSC a DSO v roce 2012

Vydáno: 28 minut čtení

ÚSC1 a DSO2 zahájí v roce 2012 odpisování dlouhodobého majetku. Budou využívat účet oprávek 07x nebo 08x a účty opravných položek 15x a 16x. Používáním těchto účtů se významně mění i způsoby účtování o vyřazování majetku. Bohužel nevyšel s účinností od 1. 1. 2012 Český účetní standard (dále jen „ČÚS") k dlouhodobému majetku, proto je potřeba ošetřit postupy metodicky. Může dojít k tomu, že některé postupy po vydání ČÚS budou rozšířeny, případně mírně změněny.

Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku u ÚSC1 a DSO2 v roce 2012
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Obsah:
Postupy při vyřazování dlouhodobého majetku
A.
Zjištění vazeb majetku na další rozvahové účty
B.
Zaúčtování vyřazení dlouhodobého majetku
B.1
Základní postup
B.1.1
Postupy zjišťování PAP3
B.2
Vyřazování majetku mimo režim základního postupu
B.2.1
Majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou
B.2.2
Bezúplatný převod majetku včetně darování majetku mezi vybranými účetními jednotkami
B.2.3
Nepeněžní vklad budovy do obchodní společnosti, 100% účast obce
C.
Analogické postupy účtování o vyřazení dlouhodobého majetku
D.
Směna dlouhodobého majetku
E.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
E.1
Pořízení DDHM4 koupí
E.2
Drobný dlouhodobý majetek; pořízení darem, bezúplatným převodem
E.3
Vyřazení drobného dlouhodobého majetku
F.
Náklady vzniklé při vyřazování dlouhodobého majetku a daň z příjmů za obce
Postupy při vyřazování DM5
 
A. Zjištění vazeb majetku na další rozvahové účty
Příklad č. 1
Zadání:
Účetní jednotka eviduje budovu - hala bývalé tržnice -- na účtu 021 v hodnotě 100, dooprávkování v roce 2011 zápisem MD 406/D 081 ve výši 40, dále obec udělala opravné položky (dále také „OP“) k budově ve výši 20 zápisem MD 406/D 163. Budova byla pořízena z
dotace
,
dotace
činila 60 % vstupní ceny budovy. Rozpuštění 403 k dooprávkování bylo zápisem MD 403/D 401 ve výši 24 (60 % ze 40).
Dále k vytvořené OP se
dotace
na účtu 403 rozpustila zápisem MD 403/D 401 ve výši (60 % z 20 = 12).
Poznámka:
V novele účetního standardu 706 (bod 3.9.) je stanoveno, že v případě tvorby OP k majetku, který byl pořízen částečně z
dotace
, bude zároveň poměrná část
dotace
rozpuštěna do výnosů (MD 403/D 672 a naopak při jejím zrušení bude zase poměrná část vrácena na účet 403 zápisem MD 672/D 403.
Účetní postup pro zaúčtování při „dotvorbě“ OP k 31. 12. 2011 nebyl nikde uveden, ale s ohledem na použití účtu 406 MD se jeví jako nutný analogický postup vrácení poměrné části
dotace
jako u „dooprávkování“ dle ČÚS 708, tedy zápisem MD 403/D 401.
V lednu
2012
účetní jednotka budovu vyřazuje.
K 1. 1. 2012 jsou na účtech ve vztahu ke konkrétnímu majetku tyto stavy:
 +------+-------------------+ | Účet |   Hodnota    | +------+-------------------+ |  21 | 100        | |  81 | 40        | | 163 | 20        | | 403 | 24 (60 - 24 - 12)| +------+-------------------+
Je nezbytně potřeba, aby se v pracovním postupu při vyřazování majetku zafixovalo, že vždy musíme vyhledat všechny související stavy ostatních rozvahových účtů, které mají vazbu na konkrétní majetek. Jedná se o účty oprávek, opravných položek, dotací, v případě majetku určeného k prodeji přeceněném reálnou hodnotou i účet oceňovacího rozdílu (407). V případě vyřazení majetku se musí vyřadit i všechny zmíněné stavy na ostatních rozvahových účtech s vazbou k majetku!
 
B. Zaúčtování vyřazení dlouhodobého majetku
 
B.1 Základní postup
Základní postup
spočívá v systému plného oprávkování. Nejprve se doúčtují oprávky (na účet 07x, 08x), a to přes nákladové účty 5xx. Doúčtování oprávek je vždy do výše ocenění majetku (v případě, že majetek má zůstatkovou cenu). Po dosažení stejné výše oprávek a ocenění se DNM6 vyřadí zápisem: MD 07x/D 01X a DHM7 zápisem MD 08x/D 02x. V případě, že k majetku existují OP, tak se zruší zápisem: MD 15x nebo 16x/D 556. Zůstatek nerozpuštěné