Nezisková organizace a DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Nezisková organizace a DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nezisková organizace – sportovní činnost (zatím neplátce DPH, vedoucí účetnictví) má příjmy z reklamy, sponzorské finanční dary,
dotace
na činnost organizace a na provoz sportovního zařízení, dále
dotace
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a příspěvky členů sport.organizace. Dále přeúčtovává nájemné ze sportovních zařízení, poměrné části sportovních nákladů při soutěžích (startovné) ostatním zúčastněným sportovním nezisk. organizacím na společných sportovních akcích.
Nejsem si jistá, zda se tyto všechny příjmy zahrnují do výše obratu – § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Odpověď:
Při řešení je nutné nejdříve vycházet z vymezení obratu v § 6 odst. 2 ZDPH. Obratem se pro účely ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně
dotace
k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
a)
zdanitelné plnění,
b)
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
c)
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54§ 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Z uvedeného tedy vyplývá, že do obratu se nezahrnují úplaty za plnění, která nejsou předmětem daně. Dále až na výjimky se do obratu nezahrnují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, těmito výjimkami jsou
*
úplaty za převod pozemků, bytů, nebytových prostor a staveb,
*
úplaty za pronájem pozemků, bytů, nebytových prostor a staveb,
*
úplaty za finanční a pojišťovací činnosti,
to vše za podmínky, že se nejedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně.
Vzhledem ke skutečnosti, že do obratu se zahrnují úplaty za uskutečněná plnění, úplata přijatá před uskutečněním (zálohy) bude vstupovat do obratu ke dni uskutečnění plnění. Přijaté zálohy před uskutečněním plnění se tedy do obratu také nezapočítávají.
Do obratu se také nezahrnují ani úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko.
Pokud bychom výše uvedené měli aplikovat na případy uvedené v dotaze, potom lze konstatovat následující:
*
Příjmy z reklamy budou do obratu vstupovat, jedná se o úplatu za zdanitelné plnění - poskytování služeb.
*
Sponzorské finanční dary do obratu vstupovat nebudou, jedná se o plnění, které není předmětem daně.
*
Dotace
na činnost organizace a na provoz sportovního zařízení a
dotace
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do obratu vstupovat nebudou,
dotace
představují plnění, které není předmětem daně.
*
Příspěvky členů sportovní organizace nepředstavují úplatu za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně, jedná se tedy o plnění, které není předmětem daně, do obratu se tedy tyto příspěvky nezapočítávají. Poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy včetně dodání zboží v souvislosti s takto poskytnutými službami představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 písm. a) ZDPH, takže ani tato plnění by se do obratu nezapočítávala.
*
Přeúčtování nájemného za sportovní zařízení - předpokládám, že nebudou splněny podmínky § 36 odst. 11 ZDPH, aby bylo možné považovat toto přeúčtování za plnění, které není předmětem daně, bude se proto pravděpodobně jednat o plnění, které je předmětem daně. V případě, že by se jednalo o nájem nemovitostí, jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, které ale patří mezi výjimky, které se do obratu započítávají, nelze předpokládat, že se jedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. V případě nájmu movitých věcí se jedná o poskytnutí služby, která je zdanitelným plněním, do obratu se proto tyto úplaty započítávají. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní organizaci, výše uvedené nemusí platit, protože podle § 61 písm. d) ZDPH je od daně osvobozeno poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Nájem nemovitostí či movitých věcí představují poskytování služby a pokud by tedy bylo možné aplikovat tuto úpravu, jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, které se do obratu nezapočítává. Toto ale nelze bez znalosti konkrétní okolností posoudit.
*
Startovné - je otázkou, co přesně lze pod tímto označením přesně chápat, protože praxe bývá různorodá, ale pokud se jedná o jakýsi „poplatek“ za možnost zúčastnit se sportovní soutěže, potom se podle mého názoru jedná o úplatu za zdanitelné plnění, které do obratu vstupuje. Ovšem současně je nutné doplnit, že pojem startovné není nikde definován a je tak nutné vycházet přesně z konkrétní povahy služby, protože v případě sportovních akcí může přicházet v úvahu také osvobození od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 písm. d) ZDPH jako služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou, kterou poskytují právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.
Je tedy zřejmé, že většina uvedených plnění by do obratu vstupovat neměla, ale v některých případech skutečně záleží na konkrétních okolnostech a bez nich není možné s jistotou případ posoudit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty