Přijaté dary u poplatníka, který provozuje zdravotnické zařízení

Vydáno: 3 minuty čtení
Přijaté dary u poplatníka, který provozuje zdravotnické zařízení
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nezisková organizace provozuje zdravotnické zařízení a postupuje při posuzování příjmů podle § 18 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). To znamená, že předmětem daně z příjmů právnických osob jsou, až na výjimky, uvedené v § 18 odst. 15, veškeré příjmy. Jak tuto zásadu posuzovat ve vztahu k přijatým neinvestičním darům, účtovaným do výnosů. Jsou tyto přijaté neinvestiční dary rovněž předmětem daně z příjmů, anebo se posuzují podle § 18 odst. 2, i když § 18 odst. 15 stanoví, že předmětem daně jsou veškeré příjmy? Jak se posuzují přijaté dary přijaté přímo na bankovní účet (rovněž podle § 18 odst. 2 ZDP)? Zdravotnické zařízení přijaté dary posuzuje jako předmět daně darovací, nikoliv předmět daně z příjmů.
Odpověď:
Na úvod je potřeba poznamenat, že se jedná o poměrně složitý výkladový problém. Osobně se domnívám, že úpravu § 18 ZDP je nutné vykládat tak, že ust. odst. 1 a odst. 2 platí pro všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob s tím, že odst. 3 a odst. 4 dále rozvádí, co je a není vždy předmětem daně v případě neziskových poplatníků. V případě neziskových organizací, které provozují zdravotnická zařízení, platí speciální ustanovení § 18 odst. 15 ZDP, podle kterého jsou u těchto subjektů předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů z investičních transferů a dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku a z úroků z vkladů na běžném účtu. Vzhledem k tomu, že § 18 odst. 15 obsahuje i odkaz na § 18 odst. 3 ZDP, je podle mého názoru situaci nutné vykládat tak, že § 18 odst. 15 je speciálním ust. k § 18 odst. 3 a odst. 4, nikoliv k § 18 odst. 2 ZDP. Z toho vyplývá, že přijaté neinvestiční dary se posuzují i u neziskových poplatníků provozujících zdravotnická zařízení podle § 18 odst. 2 ZDP, protože se jedná o předmět daně darovací, nikoliv daně z příjmů.
Domnívám se, že by bylo i v rozporu s logikou zákona, vzhledem k úpravě režimu zdanění neziskových poplatníků, aby tyto příjmy byly u podnikatelských subjektů vyjmuty z předmětu daně, ale u neziskových poplatníků nikoliv. Navíc pokud bychom připustili, že ust. § 18 odst. 2 se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 18 odst. 15 ZDP, mohlo by to vést k závěru, že § 18 odst. 2 nelze vztáhnout na žádné neziskové poplatníky, protože pro ně platí ohledně příjmů, které nejsou předmětem daně, pouze § 18 odst. 4 ZDP. Takovýto postup by byl v rozporu s běžnou a obvyklou praxí.
A dále, jako podpůrný argument, je možné použít skutečnost, že právní úprava darovací daně předpokládá, že tato bezúplatná nabytí budou předmětem darovací daně a za běžných podmínek budou od této daně osvobozena. I to vede k závěru, že takto získané dary u poplatníků provozujících zdravotnická zařízení jsou předmětem darovací daně, nikoliv daně z příjmů.
Ovšem je nutné připustit, že na toto posouzení mohou být i jiné právní názory.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů