Judikatura Soudního dvora Evropské unie

Vydáno: 21 minut čtení
Judikatura Soudního dvora Evropské unie
Ing.
Jan
Rambousek
Povinnost exekutora odvést daň
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 26. března 2015, ve věci C-499/13, Macikowski, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.
K předpisům:
§ 108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
1) Články 9 a 193 a čl. 199 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takovému ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, které při prodeji nemovitosti v rámci výkonu rozhodnutí ukládá subjektu, a sice soudnímu vykonavateli, který uskutečnil uvedený prodej, povinnosti výpočtu, výběru a odvedení daně z přidané hodnoty z výtěžku této transakce v požadovaných lhůtách.
2) Zásada proporcionality musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání takovému ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, podle kterého soudní vykonavatel odpovídá celým svým majetkem za částku daně z přidané hodnoty z výtěžku prodeje nemovitosti uskutečněného v rámci výkonu rozhodnutí v případě, že nedostojí povinnosti vybrat a odvést tuto daň, pod podmínkou, že dotyčný soudní vykonavatel skutečně disponuje všemi právními prostředky ke splnění této povinnosti, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
3) Články 206, 250 a 252 směrnice 2006/112, jakož i zásada daňové neutrality, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takovému ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, podle něhož je plátce určený v tomto ustanovení povinen vypočíst, vybrat a odvést částku daně z přidané hodnoty splatné z prodeje zboží v rámci výkonu rozhodnutí, aniž by od této částky mohl odečíst částku daně z přidané hodnoty zaplacené na vstupu v době od začátku zdaňovacího období do data výběru daně od osoby povinné k dani.
M. Macikowski je soudním vykonavatelem a na žádost jednoho z věřitelů zahájil exekuční řízení s dlužníkem, plátcem DPH. V rámci tohoto řízení provedl dražbu nemovitosti tohoto dlužníka. Vlastnictví této nemovitosti bylo novým vlastníkům potvrzeno až o 6 měsíců později, kdy zaplatili kupní cenu na účet soudu. Po dalších šesti měsících sestavil soudní vykonavatel plán rozvrhu výtěžku, kde

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty