DPH u územních samosprávných celků

Vydáno: 24 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je detailně analyzovat dopady novelizace zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis (dále jen „ZDPH"), která s účinností od 1. 1. 2012 zavedla systém přenesené daňové povinnosti také u stavebních prací (§ 92e ZDPH). Analýza bude provedena ve vztahu k územním samosprávným celkům a případně jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, nicméně některé uváděné problémové okruhy jsou využitelné i pro ostatní typy neziskových organizací.

DPH u územních samosprávných celků
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
auditor
, č. osvč. KAČR 1940
Nebudu na úvod zastírat, že daná problematika se stala předmětem velkých diskusí, které gradují právě nyní (nejproblémovější záležitosti budu dále rozebírat) a může se ukázat, že určité problémy, které zde naznačuji, budou třeba v okamžiku vydání tohoto příspěvku již vyřešeny.
Na závěr tohoto úvodu chci ještě upozornit, že části napsané kurzívou jsou výňatky z informace GFŘ a MF ze dne 9. 11. 2011.
 
1. Základní východiska systému
 
1.1 Základní principy fungování systému
Základní principy daného systému jsou popsány v § 92a ZDPH. V zásadě daný systém můžeme popsat podle ZDPH v rámci jednotlivých ustanovení následujícím způsobem:
*
odst. 1 - pokud je prováděno plnění dotčené daným systémem (poskytnutí služby, dodání zboží) plátcem plátci, přiznává daň z daného plnění nikoliv poskytovatel plnění, ale jeho příjemce (on je také subjektem odpovědným za odvod DPH),
*
odst. 2 - poskytovatel plnění je povinen při realizaci daného plnění vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi (včetně sazby daně), na kterém bude dále uvedeno, že je vystaven v systému přenesené daňové povinnosti a daň má být přiznána příjemcem,
*
odst. 3 - příjemce dopočte daň na daný doklad - tuto daň pak také odvede,
*
odst. 4 - odst. 6 - o daných plněních budou obě strany vést detailní evidenci, identifikující jednotlivá plnění a osoby, s kterými transakce byly uskutečněny; tato evidence bude předkládána finančnímu úřadu v elektronické podobě tak, aby bylo možno ze strany správce daně provádět křížovou kontrolu.
 
1.2 Důvody zavedení systému přenesu daňové povinnosti
Důvodem pro aplikaci tohoto systému je to, že se MFČR snaží zabránit podvodům ve vztahu k DPH, kdy společnost A vyfakturovala společnosti B, společnost B si uplatnila odpočet DPH a společnost A, která oficiálně se společností B neměla nic společného, jaksi omylem zkrachovala a DPH neodvedla (samozřejmě předtím z ní byly peníze vyvedeny nejrůznějšími cestami - poradenství, zprostředkování apod.).
Právě tím, že společnost A nebude mít s DPH nic do činění a odvod a potenciální nárok na odpočet u společnosti B se spojí, je uplatnění nadměrného odpočtu z titulu této transakce vyloučena.
Samozřejmě není možno toto brát absolutně, neboť společnost A má také vstupy například v podobě nákupu materiálů atd. - tedy i zde významné odpočty DPH vzniknou, nicméně je pravdou, že by mělo dojít k odstranění extrémů.
 
1.3 Specifika územních samosprávných celků
Od sam&e

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty