Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vydáno: 11 minut čtení

Protože se blíží doba podávání daňových přiznání k dani z příjmů, chtěl bych na konkrétním příkladu ukázat postup při vyplnění tohoto přiznání v případě neziskové právnické osoby. V praxi bývají s vyplňováním u neziskových poplatníků problémy, často nejsou daňová přiznání vyplňována a překládána vůbec, i když by podle související právní úpravy být podávána měla.

Příklad na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Podání daňového přiznání
Na úvod jenom připomeňme, že v souladu s § 38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), se daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta. Současně v souladu s § 38m odst. 7 písm. a) ZDP nemá povinnost podat daňové přiznání neziskový poplatník, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP, tj. dodanit odpočet podle § 20 odst. 7 ZDP pro nesplnění podmínek uplatnění.
V návaznosti na to je nutné upozornit na úpravu § 38 odst. 8 ZDP, podle které se na neziskového poplatníka, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost nebo splňuje některou z dalších podmínek uvedených v odstavci 7 písm. a), nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle DŘ. Jedná se tedy o speciální úpravu vůči