Otázky a odpovědi: Správné započtení daně z dividend zaplacené v zahraničí

Vydáno: 9 minut čtení

Prosím o vysvětlení, jak správně uplatnit daň z dividendy zaplacené v zahraničí. Jde o situaci, kdy poplatník vlastní akcie evidované u Patria Finance s tím, že jde o vlastnictví většího množství akcií v řádově malých objemech. To znamená, že připisované dividendy se také pohybují v nízkých číslech. Patria vystavuje roční přehled vyplacených dividend vč. zaplacených srážkových daní. Podle § 38f odst. 5, 8, 10 má poplatník možnost uplatnit daň zaplacenou v zahraničí (do výše sjednané v Mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění) ve svém daňovém přiznání, a to pro každý stát jednotlivě. Otázka zní: Jak rozdělit správně vyplacené dividendy podle jednotlivých států? Podle ISIN US, DE, IE, CH, JP, FR, a to v součtu za jednotlivé trhy? Jak použít přepočet kurzu, zda skutečně sraženou výši, jak je uvedeno v ročním přehledu vč. použitého kurzu, nebo přepočítávat jednotným kurzem? Předpokládejme, že většinou se jedná o srážkovou daň z dividendy ve výši 15 % (vyjma DE 26 % a CH 34 %), to znamená přepočítat dividendy na 15 % v CZK, protože díky kurzu se přepočet i sražených 15 % daní na CZK často liší? Samozřejmě uplatnění srážkové daně je možné pouze do výše daně sražené. Rozdíl pak je možné uplatnit v dalším roce jako náklad podle § 24 odst. 2 písm. ch).

Otázky a odpovědi: Správné započtení daně z dividend zaplacené v zahraničí
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
To je odvrácená strana zahraničních kapitálových investic, kterou v reklamě firma asi nezdůrazňovala…
Příjem fyzické osoby (člena, společníka, akcionáře atd.) z podílu na zisku (např. dividendy) z titulu jeho majetkového podílu (účasti) v obchodní korporaci představuje příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
„(1) Příjmy z kapitálového majetku, … jsou a) podíly na zisku obchodní
korporace
…“
Jak je u příjmů z kapitálového majetku spíše pravidlem, podléhají nepřímému zdanění plátcem příjmu – v roli plátce tz