Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 8 minut čtení
Účetnictví
Ing.
Antonín
Jeřábek
1. Lze vytvořit daňovou dohadnou položku na výplatu prémií za rok 2015 vyplacených v roce 2016 až po úplném doúčtování roku 2015 a zjištění hospodářského výsledku? Dle ČÚS 017 lze tuto položku vytvořit, avšak jsou tyto náklady daňové nebo nedaňové?
ODPOVĚĎ
Prémie za rok 2015. které budou vyplaceny až v roce 2016, stanovené na základě hospodářského výsledku roku 2015, se do účetnictví roku 2015 zaúčtují pomocí příslušných účtů účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. V rámci prací na sestavení účetní závěrky, v okamžiku, kdy byl zjištěn hospodářský výsledek před zdaněním, vypočtou se prémie za rok 2015 a pokud lze předpokládat, že jde o jejich definitivní výši, vyúčtují se do nákladů souvztažně s účtem Výdaje příštích období. Pokud jejich vypočtenou výši nelze považovat za zcela konečnou, přesto se však blíží její konečné výši, účtuje se nikoliv na účtu časového rozlišení, ale na dohadném účtu pasivním. Zaúčtováním prémií v obou případech sníží hospodářský výsledek před zdaněním.
Mzdové náklady snižují daňový základ a tudíž jejich účtování přes přechodné účty pasiv, rovněž snižuje základ daně.
V zákoně o daních z příjmů v § 23, ani nikde jinde, není uvedeno, že o náklady účtované přes přechodné účty je třeba zvýšit výsledek hospodaření pro daňové účely.
2. Společnost s r. o. dříve prováděla zakázkovou výrobu podle zadání odběratelů. V roce 2015 uzavřela smlouvu s výrobcem ze zahraničí, který se rozhodl zcela ukončit svou výrobní činnost, a zakoupila dokumentaci na výrobu dílců, stroje pro výrobu apod. Společnost může podle smlouvy se zakoupeným majetkem hmotným i nehmotným libovolně nakládat, není žádné omezení.
Podmínkou uzavření smlouvy bylo zakoupení celého výrobního programu v počtu několika set dílců včetně strojů apod. Cena kontraktu byla společností v plné výši uhrazena.
Dokumentace konstrukční ani technologická není nijak (např. patentově) chráněna.
Ocenění dokumentace pro jednotlivý dílec nedosahuje ocenění 60 000 Kč, což je u účetní jednotky limit pro dlouhodobý nehmotný majetek. Součástí kontraktu bylo též zaškolení pracovníků společnosti v zahraničí pro pořizovanou výrobu dílců.
Každá z uvedených položek je jednotlivě oceněna, součet všech položek činí cenu kontraktu.
V souvislosti se zaškolením zaměstnanců vznikly společnosti další výdaje na dopravu, ubytování a stravování zaměstnanců.
Dále společnost pro zakoupenou výrobu musela připravit své stávající výrobní prostory, kdy byly stávající stroje přemístěny a po přemístění znovu seřízeny. Společnost přemístění a seřízení stávajících strojů provedla vlastními pracovníky. Nebylo nutné dělat žádné stavební úpravy, pouze jinak rozmístit stávající stroje.
Jaké je správné zaúčtování a daňové posouzení?
-
a) Zakoupená dokumentace pro jednotlivý majetek nedosahující ceny 60 000 Kč je pro společnost drobným dlouhodobým nehmotným majetkem. Společnost ji hodlá odpisovat po dobu předpo­kládané výroby dílců. Daňové odpisy se budou rovnat účetním.
Je možno všechen tento majetek uvést do užívání a zahájit odpisování – byly splněny všechny podmínky, majetek je funkční, ale u některého majetku zatím nebyla zahájena výroba a není známo, kdy (a zda vůbec) se bude podle něho vyrábět.
Budou daňově
relevantní
i odpisy dokumentace vztahující se k těm dílcům, které společnost zatím nezačala vyrábět, ani se zatím neví, zda je kdy vyrábět bude?
-
b) Pokud by cena dokumentace (nechráněné např. patentově ani jinak) složitého dílce (např. cena konstrukční dokumentace) přesáhla 60 000 Kč, po jakou dobu se bude daňově odpisovat?
Pokud by se jednalo o dokumentaci, která se zatím (viz výše) nebude využívat, tj. zatím u ní není známo kdy a zda vůbec se bude vyrábět, bylo by možno uplatnit daňové odpisy?
-
c) Jednotlivý software pro výrobu nedosahuje limitu 60 000 Kč. Společnost jej považuje za drobný nehmotný investiční majetek, dobu odpisování stanovila shodně s dobou odpisování strojů, na nichž se software používá, tj. 60 měsíců.
Situace je obdobná jako v případě a), tj. jedná se o majetek, který je funkční, ale díly se podle něho nevyrábí a zatím se neví, kdy (a zda vůbec) se vyrábět budou. Je možno tento majetek uvést do užívání a začít odpisovat, přičemž účetní odpisy budou daňově
relevantní
?
-
d) Náklady na školení pracovníků pro novou výrobu uvedené ve smlouvě a náklady na pobyt pracov­níků v zahraničí při školení – vzhledem k významné výši se bude jednat o titul pro účtování na účtu 382 – náklady na přípravu a záběh výkonů?
-
e) Vnitropodnikové náklady spojené s přemístěním stávajících strojů a jejich nové seřízení budou rovněž zaúčtovány na účet 382 – náklady na přípravu a záběh výroby?
Účet 382 má být zúčtován nejpozději do 4 let – tj. v roce 2015 má být do nákladů zaúčtován např. podíl 7/48 z celkové částky, rozpouštění do nákladů 555/382 se bude účtovat počínaje zahájením výroby?
ODPOVĚĎ z hlediska účetnictví
Ing. Antonín Jeřábek
Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen v účetnictví v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok a od výše ocenění určeného účetní jednotkou. Vymezení v daních je obdobné ale výše ocenění, od které je majetek považován za nehmotný majetek, je 60 000 Kč.
Pokud pořízený majetek nedosahuje v účetnictví (i v daních) cenovou hranici stanovenou pro dlouhodobý nehmotný majetek, účtuje se při pořízení do nákladů jako služba. S ohledem na jeho charakter a při pořízení většího množství tohoto majetku, bylo by možno uvažovat o vhodnosti časového rozlišení formou nákladů příštích období a ve vnitropodnikové směrnici stanovit dobu rozpouštění časového rozlišení do nákladů.
Pokud je dlouhodobý majetek v účetnictví odpisován, odpisuje se od okamžiku jeho předání do užívání. Pokud v průběhu jeho používání je majetek nevyužíván, nebo využíván mnohem méně, než počítal odpisový plán, odepisuje se i nadále s ohledem na jeho morální opotřebení, ale ve výši mnohem nižší, odpovídající změněnému využívání majetku. V tomto směru je nutno upravit i odpisový plán. Pokud z hlediska daní se nejedná o dlouhodobý majetek, např. pořizovací cena 45 000 Kč, v účetnictví je dlouhodobý nehmotný majetek od ceny 30 000 Kč, účetní odpisy tohoto majetku jsou uznány i pro daně.
Daňové odpisy nehmotného majetku jsou upraveny v zákonu o daních z příjmů v § 32a odst. 4.
U nákladů na přípravu a záběh výroby [písm. d) a e) dotazu] je uváděný postup správný. Způsob účtování komplexních nákladů příštích období stanoví účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici.
DOPLNĚNÍ z hlediska daní z příjmů
Ing. Vlastimil Bachor
Z hlediska postupu při zjištění základu daně z příjmů zbývá pouze konstatovat, že správné účetní zachycení popisovaných skutečností, samozřejmě s výjimkou odpisování nehmotného majetku jako daňové kategorie, je zcela
relevantní
pro zjištění základu daně z příjmů podle § 23 odst. 2 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP). Věcné vymezení nehmotného majetku přebírá ZDP z účetních předpisů. Pro účely ZDP je stanovena jednotná hod-notová kategorie, a to již uvedená částka vyšší než 60 000 Kč. Postup pro odpisování nehmotného majetku upravuje § 32a odst. 4 ZDP. Z něho vyplývá, že u nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou, což není případ popisovaný v dotazu. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců, což bude pravděpodobně případ popisovaný v dotazu. Pro zřizovací výdaje je úprava aktuální pouze v případě, že tyto výdaje byly zaevidovány v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatým před 1.1.2016, neboť novela ZDP schválená zákonem č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 kategorii zřizovací výdaje zrušila v návaznosti na úpravu v účetních předpisech. Pokud je naplněna kategorie nehmotného majetku, ZDP nestanoví žádnou další podmínku pro možnost uplatňování daňových odpisů.