Zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně při ukončení vzdělání

Vydáno: 3 minuty čtení
Zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně při ukončení vzdělání
David
Borovec
Jsme střední škola, příspěvková organizace. Zaměstnáváme učitele, který byl bakalářem, proto byl zařazen podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NV 564/2006 Sb."), přílohy č. 5. (Nesplňoval požadované vysokoškolské vzdělání.) Dne 26. ledna 2011 ukončil vzdělání na vysoké škole – v magisterském studijním programu – je Mgr. Od kdy ho můžeme zařadit podle tabulky – příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 381/2010 Sb.) vysokoškolské vzdělání? Předpokládáme, že od 1. 1. 2011.
Odpověď:
Ačkoli předmětné ustanovení § 5 NV 564/2006 Sb. výslovně tuto situaci neupravuje, lze při jejím řešení vycházet z obdobné úpravy obsažené v ustanovení § 4 NV 564/2006 Sb. Toto ustanovení upravuje zařazení zaměstnance do platového stupně, který představuje společně s platovou třídou členění stupnice platových tarifů. V souladu s § 4 odst. 10 NV 564/2006 Sb. se pak posuzuje případ, kdy zaměstnanec splní podmínku - dosáhne započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň - a náleží mu tak nárok na platový tarif ve vyšším platovém stupni, a to již od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto podmínku splnil.
S ohledem na výše uvedené bychom měli obdobným způsobem přistupovat i k posouzení splnění podmínky (v konkrétním případě dosažení vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu) a následného přiznání platového tarifu podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 4 k NV 564/2006 Sb., a tedy přiznat zaměstnanci nárok na platový tarif podle přílohy č. 4 k NV 564/2006 Sb. již od 1. ledna 2011.
V souvislosti se změnou platového tarifu bych si jen dovolil připomenout další nezbytnou náležitost, a to vystavení platového výměru, resp. změny platového výměru, zaměstnanci podle ustanovení § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Z příslušného ustanovení vyplývá povinnost písemně zaměstnanci oznámit změnu skutečnosti uvedené v platovém výměru (v konkrétním případě změnu platového tarifu) a také podložit tuto změnu uvedením důvodu (v daném případě dosažením vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu). Se změnou platového výměru by měl být zaměstnanec seznámen nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti (v řešené situaci by tak bylo vhodné vydat zaměstnanci oznámení o změně platového výměru bez časové prodlevy).