Účtování příspěvku ZPS

Vydáno: 4 minuty čtení
Účtování příspěvku ZPS
Ing.
Martin
Děrgel
Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením (nad 50 %), splňujeme tak podmínku pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním pojištění od úřadu práce (dále jen „ÚP“). O tento příspěvek např. za IV. čtvrtletí 2010 žádáme v lednu 2011. Od úřadu práce obdržíme rozhodnutí o poskytnutí příspěvku v únoru 2011. V únoru peníze od úřadu práce obdržíme.
*
Na jaké účty se účtují jednotlivé kroky tohoto postupu a do jakého období?
*
Mzdové náklady máme účtovány nákladově v roce 2010, bude se účtovat o výnosu z příspěvku také do roku 2010?
*
Jsou výnosy daňovými výnosy (nejsou osvobozeny od daně) a mzdové náklady jsou daňovými náklady?
S finančním úřadem máme spor.
Odpověď:
Základní účetní i daňovou zásadou je, že náklady a výnosy patří do toho účetního (zdaňovacího) období, s kterým věcně a časově souvisejí, kdy dojde k reálné úhradě/inkasu není podstatné. Výjimkou by byl příspěvek (
dotace
), která by nebyla nároková, u něj by se z důvodu zásady účetní opatrnosti muselo účtovat až do období jeho definitivního přiznání (zpravidla na základě nějakého rozhodnutí). V dotazovaném případě se ale jedná o nárokový příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se při splnění stanovených podmínek poskytuje žadateli automaticky. Výslovně se zde uvádí, že příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance v pracovním poměru, až do výše 8 000 Kč. Jedná se tedy jednoznačně o časově přiřaditelný výnos týkající se období, za které se mzdové náklady částečně nahrazují. Proto standardně podléhá režimu časového rozlišení.
Jak bylo předesláno, nic na tom nemění skutečnost, že se příspěvek poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Tato okolnost bude účetně vyjádřena zapojením účtu příjmy příštích účetních období. Samotný příspěvek lze podle mne zařadit do účetní kategorie „dotace ze státního rozpočtu“.
Možné účtování je například následující:
*
V roce 2010:
-
Mzdové náklady na zaměstnance se ZPS za IV. Q 2010 MD 521, 524/D 331, 336
-
Nárok na příspěvek od ÚP za IV. Q 2010 (účetní výnos roku 2010) MD 385/D 648
*
V roce 2011:
-
Žádost o příspěvek od ÚP za IV. Q 2010 do konce ledna 2011 (vznik pohledávky) MD 346/D 385
-
Přijetí příslušného příspěvku od ÚP MD 221/D 346
V případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob je příjem získaný ve formě plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Pokud je tazatel (zaměstnavatel) fyzickou osobou, musí z důvodu osvobození příspěvku od úřadu práce od daně z příjmů vyloučit z daňových výdajů (nákladů) související (nahrazované) mzdové náklady ve výši příspěvku [viz § 25 odst. 1 písm. i) ZDP].
Naproti tomu u osob právnických žádné takovéto osvobození od daně z příjmů nenajdeme. Takže výnos z titulu zmíněného příspěvku od ÚP zůstává jako zdanitelný v základu daně z příjmů jeho příjemce. Proto zde není třeba řešit vyloučení nákladů souvisejících s osvobozeným příjmem, a tudíž veškeré mzdové náklady vynaložené na příslušné zaměstnance se změněnou pracovní schopností zůstávají standardně daňově účinné.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů