Spotřební materiál v organizacích veřejného sektoru (OSS a ÚSC), 2. část

Vydáno: 25 minut čtení

Spotřební materiál představuje v i v organizacích veřejného sektoru položky aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány, a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci výrobků nebo služeb, které s přidanou hodnotou buď slouží organizaci samé, nebo mohou být určeny k dalšímu prodeji. Podstatou obou pojetí je, že dané aktivum bude dříve, nebo později spotřebováno.

Spotřební materiál v organizacích veřejného sektoru (OSS a ÚSC) - II.část
Mgr.
Pavel
Bláha
§ 33 a 37 vyhláška č. 410/2009 Sb.3) - viz Výkaz zisku a ztráty - Náklady a výnosy
Účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy a 60 - Výnosy z činnosti vyjadřují nákladové a výnosové promítnutí přímé spotřeby materiálu nebo zboží, jejich prodeje, nebo jejich vytvoření vlastní činností účetní jednotky (aktivace). Jedná se o následující účty a jejich promítnutí v konkrétních položkách Výkazu zisku a ztráty:
 +-----------------------+-------------------------------------------+------------------+ |   Číslo položky   |       Název položky        | Syntetický účet | | výkazu zisku a ztráty |     výkazu zisku a ztráty      |         | +-----------------------+-------------------------------------------+------------------+ | A.I.1.        | Spotřeba materiálu            |       501 | | A.I.4.        | Prodané zboží               |       504 | | A.I.22.        | Prodaný materiál             |       544 | | A.I.23.        | Manka a škody               |       547 | | B.I.1.        | Výnosy z prodeje vlastních výrobků    |       601 | | B.I.4.        | Výnosy z prodaného zboží         |       604 | | B.I.8.        | Jiné výnosy z vlastních výkonů      |       609 | | B.I.9.        | Změna stavu nedokončené výroby      |       611 | | B.I.10.        | Změna stavu polotovarů          |       612 | | B.I.11.        | Změna stavu výrobků            |       613 | | B.I.12.        | Změna stavu ostatních zásob        |       614 | | B.I.13.        | Aktivace materiálu a zboží        |       621 | | B.I.14.        | Aktivace vnitroorganizačních služeb    |       622 | | B.I.15.        | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku |       623 | | B.I.16.        | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  |       624 | | B.I.20.        | Výnosy z prodeje materiálu        |       644 | | B.I.25.        | Ostatní výnosy z činnosti         |       649 | +-----------------------+-------------------------------------------+------------------+
§ 57 Oceňování zásob vyhlášky č. 410/2009 Sb.
V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění zásob.
Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob:
 
Součástí pořizovací ceny zásob jsou:
*
Náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provize, clo a pojistné.
*
Z vnitropodnikových služeb
souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob
se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.
*
Náklady na úpravu skladovaného materiálu
nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.
 
Součástí pořizovací ceny zásob naopak nejsou:
*
Zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení.
 
Pozor na oceňování zásob vlastní výroby vlastními náklady:
*
Předpisy k účetnictví neupravují podrobnosti kalkulace vlastních nákladů vynaložených na výrobu zásob.
*
Proto je volba kalkulačních metod významnou součásti vnitřních předpisů účetní jednotky (dále jen „ÚJ“) o oceňování zásob [viz