Inventarizace od roku 2011 v praxi, 1. část

Vydáno: 40 minut čtení

V návaznosti na rozbor vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška č. 270/2010 Sb. “) předkládáme několik vzorů a metodiku k zajištění inventarizace v souladu s vyhláškou. Vzory jsou využitelné především u měst a obcí. Obsahem článku je Metodika provádění inventarizace. V dalších vydáních časopisu UNES Vám přineseme směrnice k inventarizaci a vzor inventarizační zprávy. Vzory jsou na metodiku návazné. Vzor plánu inventur nebude popisován, obsahově odpovídá příkazům k inventarizaci, které obce běžně zpracovávají.

Inventarizace od roku 2011 v praxi
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvědčení KAČR 1840
 
Metodika pro členy inventarizačních komisí a informační povinnosti
 
Postupy inventur a inventarizace
Obsah:
Fyzické inventury
1.
Inventura pozemků
2.
Inventura budov a staveb
3.
Inventura samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí
4.
Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku
5.
Inventura zásob
6.
Inventura pokladní hotovosti, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů
Dokladové inventury
7.
Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý
8.
Inventura pohledávek a závazků
9.
Ostatní majetek (časové rozlišení, nehmotný majetek, nedokončený majetek)
10.
Vlastní zdroje
11.
Rezervy
12.
Podrozvaha
 
Definice zbytného majetku
Za zbytný majetek se pro účely této metodiky považuje zejména majetek, který přesahuje potřeby příslušné obce, anebo majetek, na jehož ponechání přestal být veřejný zájem, v případě věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemohou sloužit svému účelu.
 
Přehled inventarizačních identifikátorů a vedení jejich seznamů
 +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ |       Typ majetku       |  Inventarizační položka   | Inventarizační identifikátor  |   Seznam inventarizačních   | |                   |    nebo seskupení     |                |     identifikátorů     | |                   |   (syntetický účet)     |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Hmotný majetek - dlouhodobý     | 031, 021, 022, 025, 029, 028  | Inventární číslo (dále jen   | Registr majetku         | | a drobný dlouhodobý         | a příslušné oprávky (081-088) | „inv. č.“) z registru majetku |                 | |                   | a opravné položky (161-168),  |                |                 | |                   | svěřený 903          |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Hmotný majetek - zásoby       | 111-139 a příslušné opravné  | Č. položky skladové evidence  | Skladová evidence        | |                   | položky (181-186)       |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Hmotný majetek - pod hranici DDHM1) | 902              | Č. položky evidence DDHM    | Evidenci DDHM pod hranicí,    | |                   |                | pod hranicí          | příp. registr majetku      | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Hmotný majetek - operativní     | OTE2)             | Č. položky OTE         | OTE               | | evidence - mimoúčetní        |                |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Nehmotný majetek - dlouhodobý    | 012-019 a příslušné oprávky  | Inv. č. z registru majetku   | Registr majetku         | | a drobný dlouhodobý         | (072-079) a opravné položky  |                |                 | |                   | (151-157)           |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Nehmotný majetek - pod hranici   | 901              | Č. položky evidence DDNM    | Evidenci DDNM pod hranicí,    | | DDNM3)               |                | pod hranicí příp.       | registr majetku         | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Nehmotný majetek - operativní    | OTE              | Č. položky OTE         | OTE               | | evidenci -mimoúčetní        |                |                |                 | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Dlouhodobý finanční majetek     | 061-069 a příslušné opravné  | Popis obsahu, analytické    | Příslušné soupisy dlouhodobého  | |                   | položky (171-177)       | členění            | finančního majetku, účtový    | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Finanční majetek          | 2xx              | Analytické členění       | Soupis analytik 2xx       | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Zúčtovací vztahy (pohledávky    | 311-395; 451-459; 462-469  | Číslo dokladu, analytické   | Číselné řady dokladů využité   | | a závazky)             | a příslušné účty oprávek    | členění, popis obsahu     | v běžném roce, účtový rozvrh,  | |                   | (191-199)           |                | popis obsahu           | +-------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+ | Vlastní zdroje           | 401-432            | Číslo dokladu (401, 406, 431, | Číselné řady dokladů využité   | |                   |                | 432), příp. analytické členění | v běžném roce, účtový rozvrh   | |                   |                | (405, 406) nebo popis obsahu  | s popisem analytik