Transfer "EU Peníze školám" a pořízení počítačové učebny

Vydáno: 3 minuty čtení
Transfer „EU Peníze školám“ a pořízení počítačové učebny
Ing.
Zdeněk
Morávek
Základní škola je příspěvková organizace zřízená obcí. Byl jí poskytnut neinvestiční transfer z Evropských fondů v projektu „peníze do škol“.
Může tyto finanční prostředky použít na vybavení počítačové učebny novými počítači, tak aby se nejednalo o investici? V původní učebně již existuje počítačová síť se serverem a ty včetně počítačů byly dříve účtovány samostatně - každý PC má své inventární číslo, neúčtovalo se jako investice - a následně byly propojeny do sítě (dříve projekt Internet do škol). Nyní by se jednalo o výměnu počítačů (budou mít jiné parametry) a ty by se účtovaly opět samostatně každý PC s novým inventárním číslem jako nové pořízení drobný dlouhodobý hmotný majetek. Lze takto účtovat nebo je nutné (přestože rozvody již existují) účtovat jako celek, což by bylo nad 40 000 Kč a tudíž investice?
Odpověď:
Účetní předpisy nestanoví pro tyto případy jednoznačný postup, jak by měla účetní jednotka majetek zařadit. V souladu s § 14 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“), patří do dlouhodobého hmotného majetku samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které představují soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technickoekonomickým určením. Podmínkou je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku převyšující částku 40 000 Kč. Jestliže se jedná o takovýto majetek a doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek. Soubor majetku není účetními předpisy nijak speciálně definován, ale musí se jednat o soubor majetku se samostatným technicko-ekonomickým určením, přičemž tento majetek slouží jednotnému účelu. Z § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. potom ještě vyplývá, že soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením.
§ 71 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. dále stanoví, že tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.
Počítačová sestava je již sama o sobě vlastně souborem movitých věcí (samotný PC - case, monitor, klávesnice, myš), i když v praxi se spíše považuje za samostatnou movitou věc. Vytvoření souboru movitých věcí je plně v kompetenci účetní jednotky, pokud lze jednotlivé movité věci považovat za samostatné, tj. pokud jsou samostatně funkční plnící odpovídající funkce, a pokud jejich samostatné zařazení má logické opodstatnění a je zdůvodnitelné. V tomto případě je tedy pouze na zvážení účetní jednotky, zda zařadí PC samostatně, či zda z nich vytvoří soubor movitých věcí v podobě počítačové sítě. Při tomto zvažování bude samozřejmě zásadní zohlednění podmínek projektu, tedy skutečnost, že byl poskytnut neinvestiční transfer.