Fond kulturních a sociálních potřeb - platba za rekreaci

Vydáno: 4 minuty čtení
Fond kulturních a sociálních potřeb - platba za rekreaci
Blažena
Petrlíková
Pracuji jako účetní v příspěvkové organizaci, jsem OSVČ a nejsem plátce DPH. Jaký je správný postup při platbě faktur za rekreaci. Na seminářích se vždy říkalo, že faktura se musí zaplatit celá a rozdíl mezi celou fa a příspěvkem na rekreaci se musí zaplatit ještě než pracovník vycestuje. Pracovník tuto částku ale nesmí poukázat na účet dříve než bude celá fa zaplacena, jinak by se jednalo o dar. Tento postup uvedla i kontrola z MHMP. Nyní jsem se dozvěděla (dotaz na toto téma zodpovídala ing. Hanzlová), že platba musí být poukázána dříve než organizace zaplatí fakturu. Co je tedy správně. Nikde jsem nenašla výklad, že to má být předem. Postup úhrady znám, ale kde najdu výklad k této problematice.
Odpověď:
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 3 odst. 1 uvádí, že příspěvková organizace (dále jen „PO“) sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu postupuje v souladu se schváleným rozpočtem. Z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) může příspěvková organizace čerpat pouze výdaje vymezené v § 4 až 14. Zaměstnanci se poskytuje plnění za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Z uvedeného lze nepřímo dovodit, že PO může rozpočtovat výdaje FKSP za rekreace zaměstnanců pouze v určité výši z celkové ceny poukazu. Zbývající část ceny musí uhradit dohodnutou formou zaměstnanec, kterému byl poukaz na rekreaci poskytnut. Výši příspěvku zaměstnavatele v poměru k částce, kterou mají hradit zaměstnanci, stanovuje buď kolektivní smlouva (pokud je v PO odborová organizace), nebo vnitřní předpis, jehož obsah odsouhlasuje zřizovatel.
Podle našeho názoru aby nedošlo k neoprávněnému čerpání peněžních prostředků z bankovního účtu FKSP při zaplacení celé částky fakturované dodavatelem rekreačního poukazu, měl by zaměstnanec uhradit povinnou část ceny poukazu na bankovní účet FKSP ještě před zaplacením faktury dodavateli, nebo ve stejný den, kdy byl poukaz dodavateli z účtu FKSP placen.
Obdobně by to mělo platit i v případě, že by zaměstnanec hradil povinnou část z ceny rekreačního poukazu na základě souhlasu uděleného zaměstnavateli, srážkou z platu. Pak by podle našeho názoru částka platu sražená zaměstnavatelem měla být z běžného účtu refundována na zvláštní bankovní účet FKSP ještě před úhradou faktury dodavateli poukazu nebo v tentýž den, kdy byla platba dodavateli z účtu FKSP poukázána.
Shora uvedená tvrzení vycházejí z obecného principu stanoveného v rozpočtových pravidlech. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, považuje za čerpání prostředků rozpočtu výdaj, tj. zaplacení. Pokud není rozpočtovými pravidly či jiným právním předpisem stanoveno jinak, platí princip čerpané = zaplacené, nezaplacené = nečerpané. V účetnictví PO zaúčtované náklady např. na provozní činnost neznamenají čerpání prostředků rozpočtu, s výjimkou pokladních operací, kdy je současně s náklady účtováno o zaplacení závazku k dodavateli.
Platí-li shora uvedená tvrzení, pak by byl v PO ideální postup v tomto pořadí:
1.
tvorba FKSP v periodách dle vyhlášky MD 52x/D 412
2.
přijatá faktura za rekreaci v ceně účtovaná dodavatelem MD 412/D 321
3.
a)
refundace rekreačního poukazu zaměstnancem ve výši povinné úhrady části ceny poukazu stanovené ve vnitřní směrnici (úhrada v hotovosti) MD 261. AÚ/D 412
b)
refundace rekreačního poukazu zaměstnancem ve výši povinné úhrady části ceny poukazu stanovené ve vnitřní směrnici srážkou ze mzdy MD 331/D 412 a současně převod refundované částky z pro vozního účtu na účet FKSP (pro zjednodušení vynechán účet 262-Peníze na cestě) MD 243/D 241
4.
úhrada celé ceny rekreačního poukazu bezhotovostním převodem na účet v bance dodavatele MD 321/D 243
Pro zjednodušení jsme též vynechali případné použití účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci. Zde uvedený způsob účtování nemusí být jediným řešením a v žádném případě nenahrazuje platné právní předpisy k účetnictví PO.