Cestovní náhrady - některé vybrané problémy ve školství

Vydáno: 16 minut čtení

Od roku 2007 je úprava cestovních náhrad obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Tímto zákonem došlo také ke zrušení zákona č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, který upravoval tuto oblast do konce roku 2006. V tomto příspěvku bych se chtěl zaměřit na některé vybrané problémy aplikace úpravy cestovních náhrad, a to zejména v oblasti školství.

Cestovní náhrady - některé vybrané problémy ve školství
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Cestovní náhrady jsou upraveny V praxi je již zažitá skutečnost, že pro účely cestovních náhrad
se zaměstnavatelé dělí na dvě skupiny,
a to zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv. veřejná či nezisková sféra) a ostatní zaměstnavatele. Školy a školská zařízení budou patřit mezi první skupinu zaměstnavatelů, kteří poskytují cestovní náhrady podle stejných principů a úpravy jako ostatní zaměstnavatelé, ovšem s některými odlišnostmi, které jsou upraveny v § 173 a násl. ZP. Odlišnosti spočívají zejména v omezení maximální výše cestovních náhrad, které mohou svým zaměstnancům poskytovat.
 
Dohoda o provedení práce
Cestovní náhrady lze poskytovat
nejenom
zaměstnancům v pracovním poměru,
ale také
zaměstnancům
vykonávající pro zaměstnavatele práci
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Podmínkou však je, že toto právo bylo v dohodě sjednáno a současně bylo sjednáno místo pravidelného pracoviště zaměstnance.
Z § 155 odst. 2 ZP pak vyplývá mírnější úprava pro zaměstnance na dohodu o provedení práce. Pokud má zaměstnanec podle této dohody vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště. V tomto případě tedy postačí sjednat nárok na cestovní náhrady, místo pravidelného pracoviště není podmínkou.
Příklad
Škola uzavřela se zaměstnancem dohodu o provedení práce na instruktorskou činnost na lyžařském výcviku. V dohodě byl sjednán nárok na cestovní náhrady, nebylo sjednáno pravidelné pracoviště.
Pokud se lyžařský výcvik koná v místě mimo obec bydliště zaměstnance, má nárok na cestovní náhrady, i když nebylo sjednáno místo pravidelného pracoviště.
V případě zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti by tento postup nebyl možný, sjednání místa pravidelného pracoviště je nutnou podmínkou.
 
Kdy jsou cestovní náhrady poskytovány
Cestovními výdaji,
za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady,
se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při
*
pracovní cestě,
kterou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce,
*
cestě mimo pravidelné pracoviště,
*
cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
*
přeložení; přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba,
*
přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
*
výkonu práce v zahraničí.
V praxi je samozřejmě nejčastější případ poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě. Její vymezení je obsaženo v § 42 odst. 1 ZP.
Aby se jednalo o pracovní cestu, za kterou je možné poskytnout cestovní náhrady, je nutné, aby byly současně splněny tyto podmínky:
*
účelem cesty musí být
výkon práce,
tedy výkon činnosti, který odpovídá druhu práce sjednaném v pracovní smlouvě,
*
musí se jednat
o cestu mimo sjednané místo výkonu práce,
které je sjednáno v pracovní smlouvě,
*
podmínkou pro vyslání zaměstnance na pracovní cestu je také dohoda se zaměstnancem, ale na rozdíl od předchozí právní úpravy se nevyžaduje písemná forma této dohody.
Příklad
Učitel základní školy v Ústí nad Labem jede se třídou na exkurzi do Prahy do Národního muzea.
Jedná se o pracovní cestu, dozor nad žáky na exkurzi je výkonem práce učitele, místo výkonu práce je Ústí nad Labem, cesta do Prahy proto bude cestou mimo sjednané místo výkonu práce.
Příklad
Učitel střední školy jede se svou třídou před koncem školního roku na třídní výlet.
V tomto případě zřejmě o pracovní cestu nepůjde, protože třídní výlet nebude s největší pravděpodobností součástí školního vzdělávacího programu, a proto u učitele nepůjde o výkon práce. Pokud by ale takovýto výlet jeho součástí byl, cestovní náhrady by poskytovány byly.
 
Maturitní komise
Řadu problémů a nejasností z pohledu cestovních náhrad přinášela také účast pedagogických pracovníků v maturitních komisích na jiných školách. Pokud škola vyslala svého pedagogického pracovníka jako předsedu maturitní komise na jinou školu, uplatňoval se výklad takový, že se nejedná o pracovní cestu, protože tento zaměstnanec nemá tuto činnost v pracovní náplni a nemůže se tedy jednat o pracovní cestu ani o cestu za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště. Z toho důvodu škola, která tohoto zaměstnance uvolnila k výkonu činnosti člena zkušební komise, nemůže tomuto zaměstnanci cestovní náhrady poskytnout. Postupovat je nutné podle § 184 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění (dále jen „školský zákon“), podle kterého je účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium v konzervatoři, absolutorium jiným úkonem v obecném zájmu, při němž náleží členům těchto komisí náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné. Poskytovatelem těchto náhrad je ale škola, ve které se zkoušky konají, nikoliv škola, jejích je příslušný pedagogický pracovník zaměstnancem.
Zavedení státních maturit přineslo určité změny i do této oblasti. Jednak byla zřízena funkce školního maturitního komisaře, činnost komisaře se neuskutečňuje v pracovně právním vztahu ke škole, kde se maturitní zkouška koná, ani k Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, který mu vyplácí příslušnou odměnu, ani se nejedná o jiný úkon v obecném zájmu. Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR by škola, jíž je komisař pedagogickým pracovníkem, vyslala komisaře na pracovní cestu a hradila mu tedy cestovní výdaje v souvislosti s touto pracovní cestou. Domnívám se, že je to poněkud v rozporu s výše uvedeným, ale jedná se o oficiální doporučení MŠMT ČR (http://www.msmt.cz/tatni-maturita/informace-msmt-k-odmenam-komi saruahodnotitelu-pisemnych), takže lze předpokládat, že tento postup nebude nijak rozporován.
Jinak tomu ale bude v případě předsedů zkušebních komisí, protože na ty se i nadále vztahuje ustanovení § 184 školského zákona, a i nadále by mělo platit, že v jejich případě se účast ve zkušební komisi považuje za úkon v obecném zájmu a stanovené náhrady poskytuje škola, ve které se zkoušky konají. Zásadním rozdílem je totiž ta skutečnost, že školní maturitní komisaři nejsou v § 184 školského zákona uvedeni, nejedná se o členy zkušební komise, a tak bylo nutné uvedenou situaci řešit odlišně výše uvedeným výkladem MŠMT ČR. Pravdou ale je, že praxe bývá poměrně rozmanitá a v žádném případě není postupováno jenom tak, jak je uvedeno výše, běžné se objevuje řešení, že předsedové zkušebních komisí jsou vysíláni na pracovní cestou tou školou, jejíž jsou zaměstnanci, objevují se případy různých refundací mezi školami apod. Osobně se ale domnívám, že správný je ten postup, který je popsán výše v textu, všechna jiná řešení naráží zejména na řadu právních nejasností vzájemných vztahů mezi oběma školami a příslušnými zaměstnanci.
 
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště
Je zřejmé, že pro určení, zda se jedná o pracovní cestu, za kterou přísluší zaměstnanci cestovní náhrady, bude významné
stanovení místa výkonu práce
v pracovní smlouvě, a to zejména v případech, kdy má škola nebo školské zařízení více odloučených pracovišť, více budov, součástí atd. V souladu s § 34 odst. 2 ZP platí, že pokud není v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.
Sjednání pravidelného pracoviště má velký význam z toho důvodu, že cesta mimo pravidelné pracoviště je rovněž cestou, za kterou se poskytují cestovní náhrady.
U škol a školských zařízení by se zpravidla nemuselo jednat o příliš složitou problematiku, ovšem nejasnosti se mohou objevit i u nich.
Příklad
Škola má kromě hlavní budovy, kde je vykonávána výuka, také školní jídelnu, která je ve stejné obci, ale nachází se mimo hlavní budovu. Údržbář je vyslán z hlavní budovy do budovy školní jídelny k zajištění opravy topení. K cestě do budovy školní jídelny použil údržbář městkou hromadnou dopravu. Otázkou je, zda mu náleží cestovní náhrady.
Rozhodující v tomto případě bude, jak bude v pracovní smlouvě stanoveno místo výkonu práce a pokud a jak bude sjednáno pravidelné pracoviště.
Pokud je pravidelné pracoviště sjednáno, musí tak být pouze písemně v pracovní smlouvě.
Pokud se tedy vrátíme k předchozímu příkladu, mohou nastat tyto základní varianty:
*
místo pravidelného pracoviště není sjednáno, vychází se tedy z místa výkonu práce
-
pokud je jako místo výkonu práce sjednána hlavní budova školy, je cesta do školní jídelny pracovní cestou se vznikem nároku na cestovní náhrady,
-
pokud jsou jako místo výkonu práce sjednána všechna pracoviště školy, případně celá obec, ve které se škola nachází, potom se o pracovní cestu nejedná,
*
je sjednáno místo pravidelného pracoviště s tím, že místo výkonu práce jsou všechna pracoviště, případně celá obec
-
místo pravidelného pracoviště je pouze hlavní budova školy, potom se při cestě do školní jídelny jedná o cestu mimo pravidelné pracoviště, za které náleží cestovní náhrady,
-
místa pravidelného pracoviště jsou obě pracoviště školy, tj. hlavní budova i jídelna, potom se o pracovní cesty nejedná a nejedná se ani o cestu mimo pravidelné pracoviště; cestovní náhrady potom nenáleží.
Pokud bychom měli shrnout
význam sjednání pravidelného pracoviště
vzhledem k uvedenému příkladu, potom se jedná o situaci, kdy je místo výkonu sjednáno jako všechna pracoviště školy, ale pravidelné pracoviště pouze jedno. Pokud by pravidelné pracoviště sjednáno nebylo, cestovní náhrady by nenáležely, při takovémto sjednání pravidelného pracoviště ale nárok na cestovní náhrady zaměstnanci vzniká, a to z titulu cesty mimo sjednané pracoviště.
Příklad
Školské zařízení (např. pedagogicko psychologická poradna) působí v rámci celého Ústeckého kraje. Vzhledem k této skutečnosti je jako místo výkonu práce sjednán Ústecký kraj, pravidelné pracoviště sjednáno není. Jak postupovat u zaměstnance, který má místo bydliště např. v Teplicích.
V tomto případě je nutné vycházet z toho, že pokud je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Předpokládejme, že v tomto případě bude za pravidelné pracoviště považováno místo bydliště, tedy Teplice. Pokud tedy bude vykonána cesta za účelem výkonu práce mimo Ústecký kraj, bude se jednat o pracovní cestu s nárokem na cestovní náhrady. Pokud bude vykonána cesta za účelem výkonu práce v rámci Ústeckého kraje mimo Teplice, bude se jednat o cestu mimo pravidelné pracoviště a cestovní náhrady náležejí taktéž. Pokud bude vykonána cesta za účelem výkonu práce v rámci Teplic, cestovní náhrady nenáleží.
Je nutné zdůraznit, že
cesty z místa bydliště nebo pobytu zaměstnance do místa výkonu práce
nebo pravidelného pracoviště jsou vždy považovány za soukromé cesty zaměstnance, za které mu cestovní náhrady nenáleží. Jedinou výjimkou je ustanovení § 163 odst. 6 ZP.
 
Podmínky pracovní cesty
Z praktického hlediska je významné ustanovení § 153 odst. 1 ZP, podle kterého
podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel.
ZP k tomu stanoví, že zaměstnavatel písemně určí předem zejména:
*
dobu a místo nástupu a ukončení cesty,
*
místo plnění pracovních úkolů,
*
způsob dopravy,
*
způsob ubytování, při určení těchto podmínek má přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance.
Znamená to tedy, že
před nástupem na pracovní cestu
má být vyplněn příslušný formulář či tiskopis, standardně
cestovní příkaz,
a na něm vyplnit a podpisem schválit tyto podmínky pracovní cesty.
Příklad
Střední škola vyslala svého učitele na školení. K dopravě použil své soukromé vozidlo. Po absolvování školení si učitel vyzvedl tiskopis cestovního příkazu a začal jej vyplňovat.
Tento postup je obecně chybný. Cestovní příkaz měl být částečně vyplněn ještě před zahájením pracovní cesty a měly na něm být vyplněny údaje ovlivňující poskytování a výši cestovních náhrad. V tomto konkrétním případě by mohl nastat problém s použitím soukromého vozidla zaměstnance, zaměstnavatel měl předem stanovit způsob dopravy, a tak případně umožnit použití soukromého vozidla.
Pokud ovšem zaměstnavatel žádný způsob dopravy prokazatelně neurčil, pak je na zaměstnanci, jaký způsob zvolí.
Zaměstnavatel by měl mít jasně stanovená pravidla, jak se má postupovat při schvalování pracovní cesty. Vhodné je upravit postup např. tak, že příslušný zaměstnanec si po schválení pracovní cesty vyzvedne formulář cestovního příkazu, vyplní základní údaje a předá jej k odsouhlasení příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn podmínky pracovní cesty stanovit. Ten doplní požadované údaje na cestovní příkaz a svým podpisem jej schválí.
Příklad
Mzdová účetní je vyslána na školení k novele platových předpisů. Podle organizační struktury a odpovídajícího vnitřního předpisu je vedoucím zaměstnancem pro mzdovou účetní ekonom školy, který je také oprávněn schvalovat jí pracovní cesty. Mzdová účetní si po předběžném schválení účasti na školení vyplní základní údaje do cestovního příkazu a předá jej ekonomovi k doplnění podmínek pracovní cesty.
Předpokládejme, že se jedná o jednodenní školení, rozhodnout je v tomto případě nutné zejména o způsobu dopravy. V návaznosti na to bude doplněno také místo a čas zahájení pracovní cesty a její ukončení.
Následně potom § 153 odst. 2 ZP stanoví, že pokud jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec. S tímto ustanovením ale je nutné zacházet opatrně, protože při nevhodné aplikaci by mohlo vést k řadě sporů, v úvahu může přicházet např. při krátkodobé cestě, kdy je použita MHD.
Co se týká
vyúčtování cestovních náhrad,
postup vychází zejména z ustanovení § 183 ZP.
Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů
po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu, pokud mu na pracovní cestu byla poskytnuta. Pokud se tedy zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak, má zaměstnanec na předložení vyúčtování 10 pracovních dní. V těchto je proto povinen vyplnit na cestovní příkaz odpovídající údaje týkající se průběhu pracovní cesty a doložit je příslušnými doklady. Současně je také povinen vrátit zbývající část zálohy, kterou případně v souvislosti s pracovní cestou nepoužil.
Pokud ale zaměstnanec právo na výplatu cestovních náhrad do 10 pracovních dnů neuplatní, neznamená to, že o toto právo přichází. Jak totiž vyplývá z úpravy § 329 ZP, může nárok na výplatu náhrad cestovních výdajů uplatnit nejpozději do 3 let po ukončení pracovní cesty. Nicméně nepředložení příslušných dokladů potřebných k vyúčtování ve stanovené lhůtě je porušením pracovních povinností zaměstnance, které může mít obdobné důsledky, jako jiná porušení povinností zaměstnance.
Zaměstnavatel je pak povinen do 10 pracovních dnů
ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Opět ZP umožňuje dohodnout se na jiné lhůtě než je uvedených 10 pracovních dní.
V tomto příspěvku jsem se věnoval jenom několika málo problematickým místům úpravy náhrad cestovních výdajů, zaměřil jsem se spíše na obecnou část této úpravy. V některém z dalších čísel se k této problematice můžeme vrátit a zabývat se některou další problémovou oblastí.