Odměny z dotací - přímých nákladů a z fondu kulturních a sociálních potřeb

Vydáno: 4 minuty čtení
Odměny z dotací - přímých nákladů a z fondu kulturních a sociálních potřeb
Ing.
Zdeněk
Morávek
Škola je příspěvková organizace zřízená krajem. Při výročích například 50 let věku, první odchod do důchodu apod. vyplácíme svým zaměstnancům peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb. Můžeme při těchto příležitostech vyplácet i odměny zaměstnancům ze státního rozpočtu - z dotací od kraje? Jakým způsobem by se to provádělo, jak by se to vykazovalo ve statistických výkazech? Případně další pokyny.
Odpověď:
Domnívám se, že takový postup možný není. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), sice v § 224 odst. 2 umožňuje tyto odměny poskytovat, ale nejedná se o součást platu, protože podle § 134 ZP lze odměnu jako součást platu poskytovat pouze za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Další omezení je nutné vidět v § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá, že finanční prostředky ze státního rozpočtu lze použít pouze na platy a náhrady platu, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné.
Je tedy možné uzavřít, že takovéto odměny vyplácet lze, ovšem z jiných zdrojů než je
dotace
na přímé náklady od zřizovatele poskytnutá transferem ze státního rozpočtu. Takto by i tyto odměny byly následně vykázány ve statistických výkazech.
Doplňující otázka:
Velmi Vám děkuji za odpověď, ale z kraje mi mezi odpovědí od Vás přišel dopis, podle kterého odměny při výročích např. 50 let věku a odchod do důchodu mohou být vypláceny z přímých nákladů. Ve statistikách P1-04 jsou uvedeny normálně na řádku 0112 odměny, ale tyto odměny nesmí být započítávány do průměrné mzdy zaměstnance.
Odpověď:
Bohužel, i nadále se domnívám, že výše uvedená předchozí odpověď je správná. ZP v § 122 až § 137 jasně definuje, co je složkou platu a odměny z titulu výročí a odchodu do důchodu to nejsou. A na to potom navazuje zmiňované ustanovení § 160 školského zákona, které stanoví, na jaké účely je možné finanční prostředky ze státního rozpočtu použít. Domnívám se, že se jedná o určitou legislativní nepřesnost, která se překlenuje výkladem, což by odpovídalo i tomu, že v zaslané odpovědi MPSV je uvedeno, že při příští novele rozpočtové skladby bude odpovídajícím způsobem upravena náplň položky 5011. Nicméně pokud je výklad MPSV a následně i zřizovatele takový, že použití přímých nákladů na tyto odměny je možné, není důvod se tomuto postupu bránit a obávat se jej. Nic to ale nemění na situaci, že vzhledem k současnému znění souvisejících právních předpisů je tento postup poněkud sporný a také je nutné připomenout, že závazné výklady právních předpisů přísluší pouze soudům.