Nezisková organizace

Vydáno: 6 minut čtení
Nezisková organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Jak lze přesně rozpoznat, co v neziskové organizaci (občanské sdružení) patří k hlavní činnosti? Např. jestliže je ve stanovách určeno, že poslání je výuka a rozvoj nějaké konkrétního sportu či bojového umění (dále jsou v bodech určeny hlavní úkoly - zvyšování úrovně znalostí a schopností, zvyšování odborné způsobilosti učitelů, vytváří vhodné podmínky pro tréninky, zabezpečuje tvorbu a rozvoj svých vlastních materiálních a finančních zdrojů).
a)
Jak přesně musí být ve stanovách určeny příspěvky členů - nutná výše? Nebo stačí jen účel?
b)
Tyto členské příspěvky se uvádějí do výkazů zisků a ztrát a poté se odečtou v DPH nebo se neuvádějí?
c)
Pokud je ve stanovách, že členové výboru nemusí platit příspěvky, ale přesto je platí - je toto již zdanitelný příjem?
d)
Patří do příjmů z hlavní činnosti i příjem z pořádání stáží, ukázkových hodin apod.?
e)
Mohou členové dávat tomuto sdružení dary, které jsou osvobozeny od darovací daně?
Odpověď:
V případě občanských sdružení jsou základním dokumentem ke stanovení hlavní činnosti jednoznačně stanovy, čím pečlivěji a jednoznačněji jsou stanovy v tomto bodu zpracovány, o to jednodušší je potom posouzení z daňového i účetního pohledu.
a)
Předpokládám, že dotaz má souvislost s osvobozením těchto příspěvků od daně z příjmů právnických osob v souladu s § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Toto ustanovení jako podmínku pro osvobození stanoví pouze to, že se musí jednat o členské příspěvky podle stanov, jiná podmínka stanovena není. Rozhodující je tedy opět úprava ve stanovách a tomu odpovídající forma či výše členských příspěvků. Možností tak např. může být ve stanovách pouze stanovit, že členské příspěvky budou vybírány a jejich konkrétní výše bude stanovena samostatně pro každý rok např. na členské schůzi apod.
b)
Výkaz zisku a ztrát je účetní výkaz, který nemá s DPH prakticky žádnou souvislost. Členské příspěvky představují příjmy (výnosy) občanského sdružení, a proto budou součástí tohoto výkazu. Z pohledu DPH platí, že členské příspěvky nepředstavují úplatu za zdanitelné plnění, a nejsou proto předmětem DPH. Plnění, které nejsou předmětem daně, se do daňového přiznání k DPH vůbec neuvádějí.
c)
V tomto případě bude záležet na konkrétní úpravě stanov, ale obecně je možné konstatovat, že pokud stanovy neupravují povinnost členů výboru platit příspěvky, nebudou v případě jejich placení naplněny podmínky podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP, protože se nebude jednat o členské příspěvky podle stanov občanského sdružení. Potom by se jednalo o zdanitelný příjem.
d)
Jestliže ve stanovách je jako cíl sdružení uvedena výuka a rozvoj bojového umění či sportu, potom do hlavní činnosti podle mého názoru jednoznačně patří také pořádání stáží a ukázkových hodin. Příjmy z těchto akcí potom budou posuzovány jako příjmy z hlavní činnosti a z pohledu zdanění bude nutné postupováno v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů a § 18 odst. 6 ZDP.
e)
Osvobození od darovací daně je z pohledu občanských sdružení vymezeno zejména v § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Od darovací daně je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti. Pokud je bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely, nárok na osvobození zanikne. Za těchto podmínek tedy mohou členové sdružení dary poskytovat a tyto dary budou od daně darovací osvobozeny, musí se tedy jednat o dar na zabezpečování činnosti v oblasti tělovýchovy nebo sportu a tento dar musí být na tento účel také použit. I tyto dary je ale nutné uvést v daňovém přiznání k darovací dani, a to v termínu podle § 21 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, tj. do 30. ledna následujícího roku.
Ještě poznámku k případné možnosti uplatnění poskytnutých darů jako nezdanitelné částky u členů sdružení v souladu s § 15 odst. 1 ZDP. Protože se bude jednat o dar na účely sportovní a tělovýchovné, budou podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu splněny, je nutné ale upozornit na možnost aplikace institutu zneužití práva, jak je vymezen i v některých judikátech Nejvyššího správního soudu ČR, typicky sp. zn. 7 Afs 115/2004-47 ze dne 19. 1. 2006. Nepředpokládám ale, že by se jednalo o tento případ.
Doplňující otázka:
V dotazu byla chyba - u bodu B měla být uvedena daň z příjmu právnických osob - pak tedy b) Tyto členské příspěvky se uvádějí do výkazů zisků a ztrát a poté se odečtou v DPPO nebo se do výkazu neuvádějí?
Odpověď:
Ano, je to tak, pokud se jedná o členské příspěvky, které splňují podmínky osvobození podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP, jedná se o příjmy které budou součástí příjmů ve výkazu zisku a ztrát a v daňovém přiznání budou tyto příjmy vyloučeny ze základu daně na řádku č. 110 jako příjmy osvobozené od daně.