Náklady na vedení běžného účtu z daňového hlediska

Vydáno: 13 minut čtení

V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat problematikou nákladů na vedení běžného účtu, a to zejména z pohledu daně z příjmů. Promítnout bych do příspěvku chtěl také poznatky z poslední judikatury zabývající se touto otázkou.

Náklady na vedení běžného účtu z daňového hlediska
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Je pravdou, že otázka daňové uznatelnosti nákladů na vedení běžného účtu není v případě neziskových poplatníků dosud jednoznačně vyjasněna. Příslušná právní úprava smlouvy o běžném účtu je obsažena v § 708 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“). Z § 714 odst. 1 ObchZ vyplývá, že pokud smlouva o běžném účtu nestanoví něco jiného, platí banka majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků na účtu úroky. Z § 710 odst. 4 ObchZ potom na druhou stranu vyplývá, že bance náleží za poskytované služby úplata, a pokud nejsou výše úplaty ani způsob jejího stanovení sjednány ve smlouvě o běžném účtu, je majitel účtu povinen platit úplatu obvyklou v době provedení služby. V praxi se nejčastěji děje odkazem na sazebník příslušné banky, kde jsou poplatky konkrétně stanoveny.
Přijaté úroky jsou z pohledu daně z příjmů právnických osob u neziskových poplatníků příjmem, který není předmětem daně,
a to v souladu s