Daň z přidané hodnoty u rekonstrukce budovy

Vydáno: 4 minuty čtení
Daň z přidané hodnoty u rekonstrukce budovy
Ing.
Zdeněk
Morávek
Jsme církevní organizace - od 1. 6. 2009 plátce DPH avšak v režimu pro neziskové organizace pouze pro aktivity ekonomické činnosti (u pronájmů bytů neuplatňujeme DPH). Žádám Vás o upřesnění sazby DPH pro jednotlivé stavební práce či celek: Na budově (obecně klášter), v katastru zapsaném jako budova s č. p. (typ budovy), objekt k bydlení (způsob využití). Budova je z převážné části využívána pro duchovní činnosti, z části jako muzeum církevního umění (nyní probíhající rekonstrukce) a z části pro bydlení. Pro část bydlení v souladu se zákony ČR včetně stavebního zákona jsme v období od 24. 7. 2008 do 31. 3. 2010 (data zdanitelného plnění) provedli stavební práce, a to: Stavební úpravy hl. vstupu do budovy, instalaci výtahu, opravili a vybudovali nové stropní konstrukce (souvisí s využitím pro bydlení), vybudovali 2 byty (v přízemí), provedli vestavbu do půdního prostoru s využitím pro bydlení (9 samostatných bytů, z toho jeden je nad 120 m2), instalovali zařízení do jednotlivých bytů (sociální zařízení, kuchyně apod.). Na práce byl vydán 2. 3. 2010 kolaudační souhlas s užíváním stavby. Zápis v katastru se nezměnil.
Odpověď:
Sazby daně upravuje § 47 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Obecně bude platit, že u stavebně montážních prací, oprav, rekonstrukcí atd. bude uplatněna základní sazba daně, s výjimkou § 48 a 48a ZDPH. Jak vyplývá z § 48 ZDPH, při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení. Rozhodující pro stanovení sazby daně bude, zda se v případě předmětné budovy jedná o bytový dům, protože potom může přicházet v úvahu uplatnění snížené sazby daně. Jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. z) ZDPH, bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Pokud je tedy budova v katastru nemovitostí zapsána jako objekt pro bydlení, rozhodující bude poměr podlahových ploch, tedy zda více než polovina odpovídá požadavkům na trvalé bydlení. Vzhledem k tomu, že v dotazu uvádíte, že budova je určena převážně pro duchovní činnost a jako muzeum, tyto podmínky pravděpodobně splněny nebudou a o bytový dům se nejedná. V takovém případě se uplatní snížená sazba daně pouze u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou k bydlení.
To tedy znamená, že u stavebních úprav hlavního vchodu do budovy a instalaci výtahu se uplatní základní sazba daně, domnívám se, že stejně tak by měla být základní sazba daně uplatněna i u stropních konstrukcí.
Půdní vestavba se v souladu s výkladem MFČR považuje za novou výstavbu, proto u bytů, které se považují za byty pro sociální bydlení ve smyslu § 48a odst. 5 ZDPH, se uplatní snížená sazba daně a u výstavby bytů, které tyto podmínky nesplňují, se uplatní základní sazba daně. Stejným způsobem bude postupováno také u instalace zařizovacích předmětů, které budou stavebně montážními pracemi zabudovány jako součást bytu. Při odpovědi vycházím z předpokladu, že byty splňují podmínky stanovené v § 4 odst. 1 písm. z) ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty