Jak zaúčtovat užívání cizí licence?

Vydáno: 2 minuty čtení
Jak zaúčtovat užívání cizí licence?
Ing.
Zdeněk
Morávek
Státní příspěvková organizace obdržela fakturu na cca 600 tis. Kč, kde je fakturováno za časově neomezené oprávnění k výkonu práva užít software (licence) umístěný na serveru poskytovatele. Měsíčně bude fakturováno nájemné cca 20 tis. Kč. Jak zaúčtovat částku 600 tis. Kč?
Odpověď:
V tomto případě by se mělo jednat o kategorii dlouhodobého nehmotného majetku, jak je vymezena v § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Není úplně zřejmé, zda se bude jednat o software nebo o ocenitelná práva, pokud je ale software umístěný na serveru poskytovatele a účetní jednotka tak má k němu pouze dálkový přístup prostřednictvím přístupu na tento server elektronickou cestou, považoval bych tento majetek za ocenitelné právo. Podmínkou pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění převyšující částku 60 tis. Kč, obě tyto podmínky jsou v tomto případě splněny. Ocenitelná práva se zaúčtují na účet 014, jinak se účtování nijak neliší od jiného účtování dlouhodobého majetku. Přijatá faktura bude zaúčtována zápisem MD 041/D 321, zařazení licence do majetku MD 014/D 041 a převod zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému majetku MD 416/D 401. Následně pak bude tento majetek účetně odpisován podle sestaveného odpisového plánu.