Dohoda o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení
Dohoda o provedení práce
JUDr.
Marcela
Smutná
Dá se sjednat výpovědní doba u dohody o provedení práce?
Odpověď:
Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“) obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), je velmi stručná. Podle ustanovení § 77 se na práci konanou na základě dohod vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru s výjimkami zde výslovně uvedenými. Mimo jiné se na dohody nevztahují ustanovení o skončení pracovního poměru. Zrušení dohody o pracovní činnosti upravuje § 76 odst. 6 ZP. Pro dohodu o provedení práce žádná obdobná úprava neexistuje. Je věcí účastníků tohoto pracovněprávního vztahu, zda a jak upraví skončení dohody o provedení práce. Mohou tedy v této dohodě sjednat způsoby a podmínky jejího zrušení.
Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti se pro uzavření dohody o provedení práce nevyžaduje písemná forma. V zájmu právní jistoty obou stran právního vztahu je však vhodné, aby byla uzavřena písemně. Při uzavření dohody v ní může být sjednána možnost jejího zrušení výpovědí, měla by však být současně sjednána stejná výpovědní lhůta jak pro zrušení dohody ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Účastníci přitom mohou využít úpravu pro zrušení dohody o pracovní činnosti. Délka výpovědní lhůty však závisí na jejich ujednání, může být kratší i delší než 15 dnů, vždy by měla být stejná pro obě strany.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce