Lze snížit roční účetní odpisy hmotného majetku?

Vydáno: 4 minuty čtení
Lze snížit roční účetní odpisy hmotného majetku?
Ing.
Zdeněk
Morávek
Muzeum je příspěvková organizace zřízená městem, není plátce DPH a vede účetnictví. Pro rok 2010 poskytl zřizovatel na provoz méně prostředků, a již nyní v listopadu se organizace dostává do ztráty. Je možné neuplatnit část ročních účetní odpisů hmotného majetku (dále jen „HM“) - snížit roční účetní odpisy HM o 1/6 tak, aby roční účetní hospodářský výsledek byl „nula“? Všude se píše o možnosti přerušit daňové odpisování HM, účetní odpisování musí být zachováno.
V tomto případě se jedná o neuplatnění části ročních účetních odpisů - existuje tato možnost? Jak by se postupovalo v následujícím roce 2011? Organizace může pokrýt ztrátu z rezervního fondu, o toto však musí žádat zřizovatele a vidí to jako poslední možnost.
Odpověď:
Jak vyplývá z § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotky jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Odpisování majetku je pak blíže upraveno v § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“). Pravdou je to, že účetní odpisování, na rozdíl daňových odpisů, nelze přerušit, takovouto možnost účetní předpisy nedávají.
Další důležitá úprava je obsažena v § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace jsou také odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. To tedy znamená, že pokud by chtěla příspěvková organizace svůj odpisový plán změnit, v tomto případě snížit o 1/6, musí tuto změnu stejně schválit město jako zřizovatel. Jiným způsobem není možné změnu odpisového plánu provést, odpisový plán jako celek musí být schválen zřizovatelem.
Situace popsaná v dotaze je řešena v § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky.
Tímto účetním zápisem tedy zajistíte, že finančně nepokryté odpisy nezpůsobí zhoršený výsledek hospodaření a následně tuto skutečnost zdůvodníte v příloze účetní závěrky. Nicméně domnívám se, že jednání se zřizovatelem se v tomto případě stejně nevyhnete, protože pokud schválil určitý odpisový plán, měl by na něj poskytnout také jeho finanční krytí a pokud ne, měl by situaci odpovídajícím způsobem řešit, např. právě změnou odpisového plánu nebo odvodem do rozpočtu zřizovatele a následným započtením na poskytnutý příspěvek na provoz. To už ale záleží na konkrétní situaci a okolnostech, za kterých nejsou účetní odpisy finančně kryty, nebo za kterých dochází ke zhoršenému výsledku hospodaření již v průběhu účetního období.