Darovaný dlouhodobý majetek u zájmové organizace

Vydáno: 3 minuty čtení
Darovaný dlouhodobý majetek u zájmové organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na Tělocvičnou jednotu Sokol byly bezplatně převedeny od obce tenisové kurty v hodnotě cca 4 mil. Kč. Jak správně zaúčtovat přijetí tohoto daru? Bylo provedeno zaúčtování na účet MD 021, stavby a na straně D byl vytvořen účet 911001-Fond dlouhodobého majetku. Je toto možné? Má se takový darovaný majetek účetně odepisovat a jak, protože pokud bude použit účet 551 bude to zvyšovat náklady i když s pořízením žádné nevznikly. Je možné tento majetek odepisovat v souvztažnosti MD 911001/D 081, kdy se budou tvořit oprávky k darovaným kurtům, a se tím vytvářet reálnou hodnotu kurtů na fondu dlouhodobého majetku (účetní odpisový plán byl vytvořen na dobu 30 let).
Odpověď:
Jak vyplývá z bodu 4.1.2. Českého účetního standatrdu (dále jen „ČÚS“) č. 413, bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek určený pro vlastní činnost účetní jednotky, se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 90 - Vlastní jmění. Z toho důvodu se domnívám, že použití účtu 911001 není zcela správné, i když úprava bodu 4.2.1. ČÚS č. 413 to podle mého názoru úplně nevylučuje. Přesto bych volil účtování přes účtovou skupinu 90. Tenisové kurty nejspíše představují stavbu, takže odpovídajícím účtem bude účet 021-Stavby.
Jak vyplývá z § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 38 a 39 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, majetek získaný bezúplatně patří také mezi majetek, který se účetně odpisuje, skutečnost, že majetek byl nabyt bezúplatně, nemá na toto vliv. Tento majetek bude tedy odpisován v souladu s odpisovým plánem do nákladů na příslušný nákladový účet účtové skupiny 55.
Jenom pro úplnost doplním, že v souladu s § 27 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je hmotným majetkem vyloučeným z daňového odpisování hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Vzhledem k úpravě § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tak bude daňové odpisování s největší pravděpodobností vyloučeno.
A na úplný závěr je ještě vhodné uvést, že za určitých okolností mohou být tenisové kurty i součástí pozemku a nebude se jednat o samostatnou stavbu. Tomu by samozřejmě odpovídalo i zaúčtování a odpisování, pozemky se účetně ani daňové neodpisují. V tomto případě bude záležet na konkrétní podobě tohoto sportoviště a na jeho stavebních a funkčních parametrech. Správné rozlišení pozemku a stavby bývá často velmi složitou otázkou.