Občanské sdružení - plnění od pojišťovny

Vydáno: 3 minuty čtení
Občanské sdružení - plnění od pojišťovny
Ing.
Zdeněk
Morávek
Občanské sdružení (sportovní klub) neplátce DPH vede jednoduché účetnictví. Dosud nevznikla povinnost registrace k daním z příjmů a podání daňového přiznání - sdružení nemělo příjmy, které by byly předmětem této daně. V majetku klubu je osobní automobil, na nějž bude v souvislosti se škodnou událostí poskytnuto peněžní plnění od pojišťovny.
1)
Jedná se pro sdružení o zdanitelný příjem?
2)
Pokud ano, v jaké lhůtě je nutné provést registraci k daním z příjmů?
3)
Jaké výdaje je možné daňově započíst na uvedený příjem od pojišťovny - jen faktury za opravu vzniklé škody nebo i ostatní výdaje související s provozem vozidla nebo i jiné režijní výdaje související s provozem sdružení?
4)
Je nutné podávat přiznání k daním z příjmů i v dalších letech, i když nevzniknou další příjmy podléhající daním z příjmů nebo v souladu s § 38m, odst. 7a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), sdružení přiznání nepodá, jen oznámí správci daně, že nevznikly příjmy podrobené dani (je toto oznámení povinné)?
Odpověď:
Při posuzování tohoto případu je nutné vycházet ze specifické úpravy zdanění tzv. neziskových poplatníků, tedy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Občanská sdružení mezi tyto subjekty patří, je tedy nutné vycházet zejména z § 18 ZDP. Rozhodující bude správné posouzení zdanění příjmů z tzv. hlavní činnosti, tedy činností vyplývajících ze stanov občanského sdružení.
Pokud je předmětný automobil používán výhradně k činnostem, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně, potom by i tento příjem ve formě pojistného plnění od pojišťovny měl být součástí této hlavní činnosti a posuzován v jejím režimu. Pojistné plnění nelze považovat za jednotlivý druh činnosti ani za jednotlivou činnost v rámci téhož druhu činnosti ve smyslu § 18 odst. 6 ZDP.
Pokud je tedy hlavní činnost, případně jednotlivý druh činnosti, ke kterému se automobil používá, daňově ztrátový ve smyslu § 18 odst. 4 písm. a) ZDP, není ani příjem z pojistného plnění přijatý v rámci této činnosti předmětem daně. Podle informací uvedených v dotaze tomu tak bude, a proto by se mělo jednat o příjem, který předmětem daně není. Daňově uznatelné potom samozřejmě nejsou ani související náklady.
Pokud občanské sdružení nemá žádné zdanitelné příjmy, není v souladu s § 38m odst. 7 písm. a) ZDP povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tato podmínka se vztahuje a posuzuje vždy pro konkrétní zdaňovací období, příjmy v předchozích zdaňovacích obdobích na toto posouzení nemají žádný vliv. Povinnost oznámit správci daně, že poplatník nemá žádné zdanitelné příjmy a tedy nepodává daňové přiznání, žádný právní předpis neupravuje. Jedná se spíše o zaběhnutou praxi z důvodu předcházení možných nejasností na straně správce daně, proto lze toto oznámení jenom doporučit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů