Transfery ÚSC od 1. 1. 2011 - Postupy účtování pro obce

Vydáno: 35 minut čtení

Ve finančním zpravodaji číslo 8 z roku 2010 vyšly České účetní standardy (dále jen „ČÚS“) pro některé vybrané účetní jednotky ve znění platném od 1. 1. 2011. Jedním z nich je i již dříve vydaný ČÚS č. 703 Transfery, který je však od 1. 1. 2011 v novém znění. Důležitými změnami v ČÚS č. 703 Trasfery od 1. 1. 2011 se bude zabývat tento článek.

Transfery ÚSC1) od 1. 1. 2011 - Postupy účtování pro obce
Ing.
Ivana
Schneiderová
č. osv. KAČR č. 1840
 
1. Přijaté transfery
Pro všechny
přijaté transfery
územních rozpočtů se bude používat jen účet
672
s novým názvem
Výnosy územních rozpočtů z transferů.
Pro rozlišení od koho je transfer přijímán (právní forma poskytovatele, nebo jeho zatřídění do skupiny) se bude využívat analytika. Jaké skupiny poskytovatelů bude třeba rozlišovat, se dovíme až společně s konsolidační vyhláškou.
 
2. Poskytnuté transfery
Pro všechny
poskytnuté transfery
územních rozpočtů je jen účet
572
s novým názvem
Náklady územních rozpočtů na transfery.
Pro rozlišení „komu“ bude transfer poskytován (právní forma příjemce, nebo jeho zatřídění do skupiny) se rovněž bude využívat analytika k účtu 572.
 
3. Nové názvy účtů pohledávek a závazků k transferům
Pohledávky za
ústředními
rozpočty: 346
Závazky k
ústředním
rozpočtům: 347
Pohledávky za
územními
rozpočty: 348
Závazky k
územním
rozpočtům: 349
Změnou názvu účtů se také změnilo obsahové vymezení položek účetní závěrky.
Nové obsahové vymezení
vyšlo
v novele vyhlášky č. 410/2009 Sb.
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 1. 2011, která má číslo , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Poznámka:
Pasáže v následujícím textu vyznačené kurzívou jsou citací příslušného předpisu.
 
Účet 346
B. II.16. Pohledávky za ústředními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Obsahově se tedy účet pohledávek 346 přiblížil definici ve vyhlášce č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), která se týká „ústředních rozpočtů“, a vlastně i tomu, v jakém obsahu byl účet vždy používán. Účet tedy použijeme při pohledávkách za státním rozpočtem (ministerstvy), státními fondy (SF2) dopravní infrastruktury, SF životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond, SF rozvoje bydlení, SF kultury, SF kinematografie), Národním fondem a za organizačními složkami státu. Obsah pohledávkového účtu 346 je širší než vymezení „ústředních rozpočtů“ ve vyhlášce o rozpočtové skladbě o příspěvkové organizace (dále jen „PO“) zřizované ústředními rozpočty. Systém byl takto zvolen kvůli snadnějšímu vylučování vzájemných vztahů při budoucích konsolidacích.
  
Účet 348
B. II.17. Pohledávky za územními rozpočty obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
I zde je obsah účtu 348 širší, než u vyhlášky o rozpočtové skladbě pojem územních rozpočtů, a to o vztah ke zřizovaným PO. A stejně jako u účtu 346 i zde byl systém na PO rozšířen kvůli snadnějšímu vylučování vzájemných vztahů při budoucích konsolidacích. Pro potřeby účetní jednotky je však vhodné si účet analyticky členit např. dle organizací nebo dle příjemců nebo jejich skupin (např. 572.x1 PO; 572.x2 podnikatelské subjekty apod.), a to již v roce 2011.
 
Účet 347
D. IV.21. Závazky k ústředním rozpočtům obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
Účet 347 tedy použijeme v případě zobrazení závazků k těm účetním jednotkám, které jsou vyjmenovány u pohledávkového účtu 346 (analogicky).
  
Účet 348
D. IV.22. Závazky k územním rozpočtům obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.
Jedná se tedy o závazky ke krajům, ostatním městům a obcím, dobrovolným svazk