Stanovení ceny elektrické energie vzhledem k DPH při přefakturaci

Vydáno: 2 minuty čtení
Stanovení ceny elektrické energie vzhledem k DPH při přefakturaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Státní příspěvková organizace je plátce DPH. Odpočty jsou kráceny koeficientem 0,05. Při nákupu elektrické energie má organizace jedno odběrné místo, které je předmětem fakturace. Elektrická energie je dále poskytována nájemcům bytů a nebytových prostor, kterým jsou náklady přeúčtovány dle stavu na jednotlivých měřidlech. Z těchto plnění je odváděno DPH. Jde o to, zda při přeúčtování konečným odběratelům bude přidávána k průměrné ceně, která obsahuje veškeré náklady vč. DPH - vzhledem k nízkému odpočtu, i příslušná sazba DPH dle § 37 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), či dle odst. 2) tohoto paragrafu.
Odpověď:
Pokud uvádíte, že nájemcům přefakturováváte průměrnou cenu, která obsahuje veškeré náklady včetně DPH, potom by mělo být postupováno podle § 37 odst. 2 ZDPH, jedná se o úplatu za zdanitelné plnění, která je včetně daně. Způsob krácení nároku na odpočet, ať již podle § 72 odst. 4 nebo § 72 odst. 5 ZDPH, nemá na tuto skutečnost vliv, rozhodující je stanovení základu daně za poskytnuté zdanitelné plnění. Pokud je tedy prokazatelné, že DPH je v základu daně již obsažena, není důvod postupovat podle § 37 odst. 1 ZDPH.
Jenom pro úplnost je vhodné doplnit, že plátce má možnost využít ustanovení § 36 odst. 11 ZDPH a při splnění stanovených podmínek přefakturovanou částku nezahrnovat do základu daně. Jednou z podmínek ovšem je, že plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu, v tomto případě tedy u elektrické energie, neuplatní nárok na odpočet daně, tato podmínka ale zřejmě nebude v tomto případě splněna.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty