Daňové zatížení společníka společnosti s ručením omezeným vs. Živnostníka

Vydáno: 20 minut čtení

V České republice existují různé právní formy podnikání. Výběr vhodné právní formy podnikání závisí na mnoha činitelích, které jsou pro konkrétního podnikatele důležité, například jednoduchost založení, finanční náročnost, možnost účastnit se výběrových řízení, ručení za závazky atd. Při výběru vhodné právní formy je nutno zvažovat také účetní a daňové aspekty, které provází každou z forem podnikání. Daňové zatížení podnikání se jeví jako důležité kritérium při výběru vhodné právní formy. Je však nutno uvést, že pro každého podnikatele jsou důležité jiné faktory, jelikož každý člověk je individualitou s osobitými preferencemi a požadavky. V příspěvku bude zhodnocena právní forma fyzické osoby jako individuálního podnikatele podnikajícího na základě živnostenského oprávnění bez účasti další osoby a společnosti s ručeným omezeným, která je založena jedním zakladatelem. Daňovým zatížením se přitom rozumí daň z příjmů fyzických, příp. právnických, osob a také odvody na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Daňové zatížení společníka společnosti s ručením omezeným vs. Živnostníka
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Výběr právní formy podnikání s sebou může přinášet výhody, ale i mnohá úskalí. První analyzovanou formou podnikatelské činnosti v rámci předkládaného příspěvku je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která podniká bez spolupráce jiné osoby na svůj účet vlastním jménem. Takto definovaná forma podnikání je ovšem pouze pracovním názvem pro účely tohoto příspěvku, jelikož z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění jsou OSVČ i účastníci sdružení, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Podnikání individuálního podnikatele je jednou z nejjednodušších právních forem, což je její privátní výhodou. Tato právní forma je založena bezprostředně po rozhodnutí podnikatele bez časových průtahů na živnostenském úřadě při doložení splnění všeobecných podmínek. Na základě možnosti vyplnit Jednotný registrační formulář můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmů i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, dani z přidané hodnoty (DPH) nebo dani z příjmů za zaměstnance apod. Výraznou výhodou této formy podnikání je malá finanční náročnost vzniku. Mezi daňové výhody této formy patří možnost uplatnění výdajů procentem z dosažených příjmů, které jsou v České republice nastaveny pro poplatníky na velice příznivé úrovni. Výhoda takto uplatněných výdajů je spojena s nižší administrativní náročností, jelikož podnikatel zaznamenává pouze příjmy a pohledávky, které mu v rámci dané činnosti vznikly. Další výhodou je také například jednoduchost daňových kontrol finančními úřady (pokud jsou vůbec realizovány). Nevýhodou takto využívaných výdajů však může být naopak konflikt s finančními úřady z důvodu tzv. švarcsystému, kdy dochází k využívání osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění namísto vlastních zaměstnanců, přičemž se nejedná o standardní vztah dodavatele a odběratele, nýbrž tento vztah nahrazuje zaměstnavatele a zaměstnance. Důvodem je podstatně nižší zdanění ve srovnání se zaměstnaneckým poměrem. Stěžejní nevýhodou této právní formy je neomezené ručení za závazky celým majetkem podnikatele.
Společnost s ručením omezením je společností kapitálovou. V České republice je tato právní forma podnikání častou, a to kvůli omezenému ručení společníků za závazky společnosti (ručí za závazky pouze do výše nesplaceného vkladu). Hlavní nevýhodou této právní formy ve srovnání s OSVČ je její finanční náročnost skládající se převážně z odměny notáře za sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny), případně stanov, poplatků spojených s bankovním účtem pro složení základního kapitálu, složení základního kapitálu ve stanovené výši (od roku 2014 již může činit i pouze 1 Kč), poplatek za ohlášení živnosti a soudní poplatek za návrh na prvozápis do obchodního rejstříku. Další nevýhodou je administrativně náročnější chod společnosti spojený například s povinností vést účetnictví.
 
Příjmy společníků společnosti s ručením omezeným
Společníci, kteří pracují ve společnosti s ručením omezeným, mají možnost pobírat za svoji práci odměnu ve formě příjmů ze závislé činnosti. Dále mohou na základě rozhodnutí valné hromady získat příjem z kapitálového majetku formou výplaty podílu na zisku společnosti s ručením omezeným, a to i v případě, že ve společnosti nepracují. Příjmy v podobě podílů na zisku jsou vypláceny ze zisku po zdanění. Tato forma příjmů je zdaňována zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), jejíž výše je 15 %. Podíl na zisku zdaněný srážkovou daní plynoucí společníkovi, který je fyzickou osobou, se již u něho
dále nezdaňuje
a fyzická osoba jej neuvádí do svého daňového přiznání. Přijatý podíl na zisku u společ