Odpisy a optimalizace daňové povinnosti v daňovém přiznání za rok 2016

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme zabývat možnostmi daňové optimalizace v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 prostřednictvím správně zvolených postupů daňového odpisování hmotného majetku. Uvedeme si možnosti této daňové optimalizace jednak pro případ, kdy poplatník dosáhne vysoký základ daně z příjmů, a jednak pro případ, kdy poplatník má nízký základ daně z příjmů a chce uplatnit veškeré odpočty od základu daně a slevy na dani.

Odpisy a optimalizace daňové povinnosti v daňovém přiznání za rok 2016
Ing.
Ivan
Macháček
 
Poplatník má za zdaňovací období 2016 vysoký základ daně z příjmů
Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vysoký základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a ve zdaňovacím období roku 2016 pořídil nový hmotný majetek, který zařadil do svého obchodního majetku, může využít k daňové optimalizaci tří postupů daňového odpisování:
-
zrychlené odpisování nového hmotného majetku namísto rovnoměrného odpisování,
-
zvýšení odpisů v 1. roce rovnoměrného odpisování nového hmotného majetku,
-
zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování nového hmotného majetku.
 
Zrychlené odpisování nově pořízeného hmotného majetku
Při zařazení nově pořízeného hmotného majetku do užívání si poplatník může zvolit zcela dle svého rozhodnutí dva způsoby odpisování – rovnoměrné odpisování (podle § 31 ZDP) nebo zrychlené odpisování (podle § 32 ZDP).
Při rozhodování o zvolení příslušného způsobu odpisování bude hrát roli i výše zdanitelných příjmů a daňových výdajů v prvním roce pořízení hmotného majetku s ohledem na snahu minimalizovat svou daňovou povinnost.
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období, kdy pořídil nový hmotný majetek a tento zařadil do svého obchodního majetku, dosáhne vyššího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, je pro něho vhodné z důvodu daňové optimalizace v daňovém přiznání uplatnit u tohoto hmotného majetku zrychlené odpisování. Při zrychleném odpisování jsou totiž daňové odpisy v prvním roce výrazně vyšší než u odpisování rovnoměrným způsobem.
V následující tabulce si ukážeme úsporu na dani v 1. roce odpisování při uplatnění zrychleného odpisování oproti rovnoměrnému odpisování,
a to v případě, že se jedná o nový hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny, u kterého je využito zvýšení odpisů v 1. roce odpisování dle