Podjatost úřední osoby

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 15 Af 8/2014, www.nssoud.cz K předpisům: – § 77 odst. 1 písm. b) DŘ

Podjatost úřední osoby
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Správce daně v odvolacím řízení pověří k provádění úkonů uložených odvolacím orgánem podle § 115 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jiné úřední osoby než ty, které byly činné v prvním stupni.
(právní věta)
Pokud žalovaný uvedl, že zásada dvojinstančnosti nebyla porušena, neboť úřední osoby správce daně pouze prováděly jednotlivé úkony v rámci procesu dokazování, ale nepodílely se na hodnocení zjištěných skutečností ani nebyly jinak zapojeny do rozhodování odvolacího orgánu, pojímá vyloučení úředních osob podle § 77 odst. 1 písm. b) daňového řádu příliš úzce, neboť se vyloučení neomezuje jen na podíl na rozhodování, ale na veškeré úkony v odvolacím řízení. Uvedený zdánlivý rozpor mezi ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) a § 115 odst. 1 daňového řádu lze interpretovat tak, že správce daně v odvolacím řízení pověří k provádění úkonů uložených odvolacím orgánem správci daně jiné úřední osoby než ty, které byly činné v prvním stupni.
V odvolacím řízení velice často dochází k tomu, že odvolací orgán dožádá prvoinstančního správce daně o provedení konkrétních úkonů. Tyto úkony pak zpravidla činí úřední osoba, která se podílela na vydání rozhodnutí v prvním stupni. Jak vyplývá z citovaného rozsudku, tuto osobu je nutno v rámci dožádání považovat za osobu podjatou. Její vystupování v rámci dožádání odvolacího orgánu je tak nepřípustné. Dojde-li však k němu, pak je třeba dle citovaného rozsudku zjistit, zda výskyt podjaté úřední osoby v řízení měl konkrétní dopad na výsledek řízení. Pouze v takovémto případě je totiž nutné konstatovat, že výsledné rozhodnutí je nezákonné.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád