Zásada daňové neutrality u nedbalostního zapojení do podvodu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora EU ze dne 5. 10. 2016 EMaja EMarinova ET, C-576/15, ECLI:EU:C:2016:740, curia.europa.eu

Zásada daňové neutrality u nedbalostního zapojení do podvodu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Konečně je třeba zdůraznit, že nelze mít za to, že odepření nároku na odpočet za okolností, které jsou charakteristické pro existenci daňového úniku, jehož se dopustila osoba povinná k dani, která se domáhá tohoto nároku, je v rozporu se zásadou daňové neutrality, neboť této zásady se nemůže platně dovolávat osoba povinná k dani, která se úmyslně účastnila takového úniku a ohrozila fungování společného systému DPH.
Zásada daňové neutrality je úhelným kamenem daně z přidané hodnoty. Ta zaručuje, že pro daňový subjekt má být tato daň za všech okolností neutrální. Tzn., že daň zaplacená na vstupu musí být odečtena od daně na výstupu. Jednou z výjimek je zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. V případě vědomého zapojení platí, že se daňový subjekt této zásady dovolávat nemůže. Z citovaného rozsudku však vyplývá, že v případě toliko nedbalostního zapojení do podvodu již by tomu tak být nemuselo. Nejedná se přitom pouze o nepřesnost v překladu, jelikož ke stejnému závěru došel stejný soud např. ve věci C-285/09 (viz bod 54 rozsudku) či ve věci C-332/15 (viz bod 58 rozsudku). Současná hranice, kde jsou daňové subjekty činěny spoluodpovědnými za daňové povinnosti svých obchodních partnerů, by se tak ve světle citovaného rozsudku mohla mírně změnit ve prospěch těch daňových subjektů, které se staly součástí podvodu toliko z důvodu své nedbalosti.

Související dokumenty