Inspirace pomůckami v Bulharsku

Vydáno: 2 minuty čtení
Aktuální judikatura
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Inspirace pomůckami v Bulharsku
Rozsudek soudního dvora EU ze dne 5. 10. 2016 EMaja EMarinova ET, C-576/15, ECLI:EU:C:2016:740,
curia
.europa.eu
K předpisům:
Podle všeho je cílem vnitrostátní právní úpravy dotčené ve věci v původním řízení stanovení základu daně, který se co nejvíce blíží skutečnému protiplnění obdrženému osobou povinnou k dani v případech, kdy není možné shromáždit objektivní údaje o datech zdanitelných plnění, o příjemcích těchto plnění, jakož i o zdanitelných příjmech osoby povinné k dani kvůli podvodnému jednání této osoby, a zejména kvůli nesplnění její povinnosti vést odpovídající účetnictví, přičemž umožňuje příslušným vnitrostátním orgánům rekonstruovat stav podle informací, kterými disponuje s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem.
Ne příliš často se stává, aby se evropské západní země mohly inspirovat zeměmi ležícími na východ od nich. Ve vztahu ke stanovení daně pomůckami v Bulharsku je to však pro Českou republiku právě tento případ. Jak totiž vyplývá z citovaného rozsudku, bulharské právo umožňuje něco, co prostý text daňového řádu ne. Tím je kombinace stanovení daně dokazováním a pomůckami. Správce daně je tak oprávněn vzít nezpochybněnou část účetnictví, a tuto doplnit odhadem daňové povinnosti tam, kde správnost účetnictví byla vyvrácena (případně účetnictví bylo neúplné). Takto zrekonstruovaný stav si pak ponechává relativní přesnost stanovení daně dokazování, kdy pouze bílá místa jsou nahrazena co možná nejlepším odhadem. Je třeba říci, že tento postup je plně v souladu s cílem správy daní. Je tak otázkou, zda by daňový řád nebylo možno za pomoci pokročilých interpretačních metod vyložit stejně, případně v tomto duchu vést zákonodárnou iniciativu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád