Další novela zákona o spotřebních daních

Vydáno: 10 minut čtení

Dne 10. 6. 2016 byl ministrem financí, Andrejem Babišem, předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“).1) Návrh zákona má za cíl s účinností od 1. 7. 2016 rozšířit stávající daňové zvýhodnění minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, která v současné době zahrnuje pouze rostlinnou výrobu, i na minerální oleje spotřebované při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat (konkrétně chovu skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných a plemenných zvířat).

Další novela zákona o spotřebních daních
Mgr.
Vítězslav
Kozák
 
Obsah návrhu zákona
Cílem návrhu zákona je v souladu s již dříve schváleným nelegislativním materiálem Ministerstva zemědělství2) rozšířit stávající daňové zvýhodnění minerálních olejů (v praxi se jedná o motorovou naftu s podílem bioložky a čistou motorovou naftu) spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, která v současné době zahrnuje pouze výrobu rostlinnou, i na minerální oleje spotřebované při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. Výše nároku na vrácení spotřební daně bude u vybraných činností živočišné výroby a produkce zvířat stanovena ve stejné výši jako u rostlinné výroby. Tento nárok se bude vztahovat i na minerální oleje spotřebované od 1. 1. 2016 tak,3) aby podpora reagovala na aktuální problémy českého zemědělství. Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu tak má mít podle zákonodárce pozitivní efekt především na zlepšení nebo dosažení potravinové soběstačnosti v komoditách vepřové a drůbeží maso, zvýšení rentability výroby mléka či výroby hovězího masa, nárůstu počtu kusů některých druhů chovaných hospodářských zvířat a zvýšení ochrany přírody a ovzduší rozšířením pastvy hospodářských zvířat.
Nově má být formulován § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“ nebo „ZSD“), který má nově znít následovně:
(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí
a)
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo
propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,
b)
chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.“
V rámci systému vracení části spotřební daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, tak bude nově rozšířen okruh činností, na které lze daný nárok vztáhnout. Nově tedy bude možné nárok uplatnit i na vybrané činnosti v živočišné výrobě a produkci vyjmenovaných zvířat (chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných a plemenných zvířat). Stejně jako v případě rostlinné výroby si budou moci nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu uplatnit pouze osoby podnikající podle zákona č. 252/2007 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento nárok lze uplatnit v souladu s § 57 odst. 11 ZSD v daňovém přiznání do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento nárok vznikl. Výše nároku na vrácení spotřební daně je u vybraných činností živočišné výroby a produkci zvířat stanovena ve stejné výši jako u rostlinné výroby. Pro výše uvedené minerální oleje a směsi bude výše nároku na vrácení spotřební daně činit paušálně 4 380 Kč / 1 000 litrů.4)
 
Souladnost návrhu zákona s mezinárodními i evropskými závazky
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s mezinárodními požadavky [vyplývajícími jak ze Sdělení č. 209/1992 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících (dále jen „Úmluva“), tak z práva Evropské unie], neboť, jak konečně dovozuje i rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), je oblast daňových záležitosti doposud pevně v rukou jednotlivých členských států, když tvoří součást tzv. tvrdého jádra výsad veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a daňovým úřadem nadále převládá. Jednotlivým členským státům je přitom zároveň svěřena výhrada přijímat taková právní opatření (myšleno mimo jiné i právní regulaci), která považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní. Z uvedeného tak vcelku jednoznačně vyplývá, že aplikace Úmluvy je v daňové oblasti jen velmi omezená, resp. prakticky vyloučená. V tomto ohledu lze případné zájemce o hlubší problematiku upozornit či odkázat na rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 2001 ve věci Ferrazzini proti Itálii (stížnost č. 44759/98),5) v němž ESLP vyloučil aplikaci článku 6 Úmluvy na daňové spory, byť samozřejmě s určitými výjimkami. Za takovou určitou výjimku lze považovat například daňová řízení, v nichž dochází ke zvýšení vyměřené daně, neboť ESLP v rozsudku velkého senátu ze dne 23. 11. 2006 ve věci Jussila proti Finsku (stížnost č. 73053/01)6) dovodil, že právě kvůli odstrašující a represivní povaze institutu zvýšení daně lze tento institut daňového práva podřadit pod pojem trestní obvinění ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, kdy daňové penále má funkci paušalizované náhrady eventuální újmy, kterou může stát jako příjemce daně utrpět, není-li daň zaplacena řádně a včas a musí-li si kvůli tomuto výpadku daňových příjmů opatřit peníze jiným způsobem, přičemž právě s ohledem na základní funkci penále (paušalizovaná náhrada eventuální škody) je nelze chápat jako sankci za správní delikt či trestní obvinění ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
 
Závěrem
Z výše uvedeného je zřejmé, že návrh zákona netrpí závažnými vadami, pro které by jej nebylo možno shledat rozumným, potřebným, a tedy racionálním,7) proto lze očekávat, že úspěšně projde legislativním procesem a nabude účinnosti, čímž se tak stane další novelou již tolikrát novelizovaného zákona o spotřebních daních. Jedinou drobností, kterou zákonodárce bude muset v průběhu legislativního procesu upravit, je otázka nutnosti revize termínu nabytí účinnosti návrhu zákona, neboť je zřejmé, že k datu 1. 7. 2016 návrh zákona skutečně nestihne nabýt účinnosti,8) když ke dni 1. 10. 2016 je stále v Senátu, kde se čeká na jeho schválení. Po věcné i formální stránce však lze – v ostatním – návrh zákona přivítat.
1) Návrh zákona je veřejnosti dostupný online na internetových stránkách vlády České republiky, v online elektronickém informačním systému, tzv. eKLEP, který zpřístupňuje vládní dokumenty legislativní povahy, které jsou doposud v legislativním procesu, a to za účelem zajištění možnosti široké veřejnosti sledovat
životní cyklus
jednotlivých návrhů právních předpisů od jejich tvorby až po jejich konečné schválení, nebo naopak zamítnutí. Úřad vlády České republiky [online; cit. 28. 10. 2016]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA8WEBQHQ.Návrh zákona je rovněž dostupný na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 839. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online; cit 28. 10. 2016]. Dostupné na: .Aktuální stav legislativního procesu je u návrhu zákona takový, že návrh zákona prošel projednáváním v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a nyní je projednáván v Senátu.
2) Jednalo se o usnesení Vlády České republiky ze dne 7. prosince 2015, kterým vláda uložila ministrovi financí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat a předložit novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSD“), jejímž cílem má být vrátit část spotřební daně z minerálních olejů osobám využívající tyto oleje pro živočišnou výrobu, což bylo zadání, které našlo odraz právě ve stávajícím návrhu zákona. Usnesení je dostupné online na internetových stránkách Vlády České republiky. Vláda České republiky [online; cit. 28. 10. 2016]. Dostupné na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA57AUZ8U.
3) K tomu blíže viz přechodné ustanovení návrhu zákona, které stanoví, že nárok na vrácení daně, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 písm. b) ZSD, vzniká ze spotřeby minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) ZSD, spotřebovaných od 1. ledna 2016. Výše nároku na vrácení spotřební daně je tak stanovena ve stejné výši jako u rostlinné výroby, přičemž nárok bude možné vztáhnout i na minerální oleje spotřebované od 1. ledna 2016 tak, aby podpora reagovala na aktuální problémy českého zemědělství.
4) V podrobnostech lze odkázat na důvodovou zprávu k návrhu zákona, která je rovněž široké veřejnosti dostupná, a to na stejných místech, jak je uvedeno v poznámce pod čarou č. 1.
5) Rozsudek ESLP ze dne 12. července 2001 ve věci Ferrazzini proti Itálii (stížnost č. 44759/98). Evropský soud pro lidská práva [online; cit. 28. 10. 2016]. Dostupné na: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ferrazzini%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59589%22]}.
6) Rozsudek ESLP ze dne 23. listopadu 2006 ve věci Jussila proti Finsku (stížnost č. 73053/01). Evropský soud pro lidská práva [online; cit. 28. 10. 2016]. Dostupné na: .
7) K racionalitě vytvářené legislativy blíže viz např. KOZÁK, Vítězslav. Nad obsahem a formou skutečně racionální legislativy. In: VALDHANS, Jiří et al. (eds.).
DNY PRÁVA 2014.
Sborník příspěvků z mezinárodní odborné vědecké konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 178–187. ISBN 978-80-210-7901-4. Příspěvek dostupný online na internetových stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně [online; cit. 28. 10. 2016]. Dostupné na: či KOZÁK, Vítězslav. Povzdech nad současnými alternativními snahami Ministerstva spravedlnosti. In: JELÍNEK, Jiří et al. (eds.).
Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty).
Sborník z mezinárodní odborné vědecké konference Olomoucké právnické dny 2015 (květen 2015), trestní sekce. Praha: Leges, 2015, s. 125–135. ISBN 978-80-7502-109-0.
8) Ministerstvo financí sice původně plánovalo, že Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky navrhne, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, což však předkladatel nakonec ani nenavrhoval, a to nejenom proto, že se proti takovému neodůvodněnému postupu vyslovila Legislativní rada vlády, ale i proto, že poslanci, a to zejména ti opoziční, jsou při „protlačování“ vládních návrhů zákonů v prvním čtení “velmi opatrní“, což je však s ohledem na požadavky, které musejí být naplněny proto, aby byl návrh kteréhokoliv zákona schválen již v prvním čtení, zcela legitimní, a tedy žádoucí.