Daň z nemovitých věcí v roce 2017

Vydáno: 21 minut čtení

Opět se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), téměř každoročně novelizován, nedochází v této oblasti na zdaňovací období roku 2017 k legislativním změnám oproti roku 2016. Namísto obvyklého seznámení se s novelou zákona se proto budeme podrobněji věnovat povinnostem poplatníků daně z nemovitých věcí, souvisejícím s podáním daňového přiznání a placením daně, které jsou častým předmětem dotazů nebo chybování.

Daň z nemovitých věcí v roce 2017
Dr.
Jindřich
Klestil
Lhůta pro podání řádného nebo dílčího daňového přiznání na zdaňovací období roku 2017 je do 31. ledna 2017. Správce daně ji podle § 36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), může na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až o 3 měsíce, tj. do 30. dubna 2017. Této možnosti využijí zpravidla daňové subjekty s velkým počtem nemovitých věcí a častými změnami právních vztahů k nim, u nichž je zpracování daňových přiznání technicky i časově náročné.
 
Vznik povinnosti podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání
Daň z nemovitých věcí (do roku 2013 „daň z nemovitostí“) se vyměřuje na zdaňovací období, jímž je kalendářní rok, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Nepřihlíží se přitom ke změnám rozhodným pro stanovení daně, k nimž došlo v průběhu zdaňovacího období, to znamená, že se tyto změny zohlední až v daňovém přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny nastaly. Daň za zdaňovací období přiznává a platí vždy za celé zdaňovací obdobní ten, kdo je poplatníkem daně k 1. lednu zdaňovacího období, tj. příslušného kalendářního roku. Případné finanční vyrovnání za uhrazenou daň z nemovitých věcí mezi původním a novým vlastníkem nemovité věci, došlo-li ke změně vlastníka v průběhu roku, spadá do občanskoprávní oblasti a nelze je zohlednit v daňovém řízení.
Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal na některé z předcházejících zdaňovacích období a oproti poslední známé dani nedošlo ke změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, nebo došlo-li pouze ke změnám uvedeným v § 13a odst. 2 ZDNV, k nimž patří:
-
změny sazeb daně,
-
stanovení nebo změna koeficientů daně podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 ZDNV, nebo místního koefi