Jindřich Klestil

  • Článek
Blíží se 31. 1. 2019, termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. Přestože u této daně nedochází oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, chceme při této příležitosti připomenout povinnosti poplatníků daně a upřesnit či doplnit některé již dříve publikované informace.
Vydáno: 08. 01. 2019
  • Článek
Blíží se termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018. Tento příspěvek má, kromě každoročního připomenutí povinností spojených s podáním daňového přiznání, informovat o novele č. 225/2017 Sb. zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 338/1992 Sb. “), účinné od 1. 1. 2018, a také na příkladu ukázat postup výpočtu daně v zatím málo obvyklém případě částečně dokončené zdanitelné stavby podle § 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb.
Vydáno: 15. 01. 2018
  • Článek
Opět se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), téměř každoročně novelizován, nedochází v této oblasti na zdaňovací období roku 2017 k legislativním změnám oproti roku 2016. Namísto obvyklého seznámení se s novelou zákona se proto budeme podrobněji věnovat povinnostem poplatníků daně z nemovitých věcí, souvisejícím s podáním daňového přiznání a placením daně, které jsou častým předmětem dotazů nebo chybování.
Vydáno: 24. 01. 2017
  • Článek
Následující příklad je zaměřen na aktuální problematiku stanovení daně ze staveb a jednotek u polyfunkčních budov s prostory pronajímanými k různým účelům. Uváděné údaje jsou fiktivní.
Vydáno: 20. 11. 2014
  • Článek
S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník “), dochází od 1.1.2014 zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření“), také k řadě změn zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, a to mimo jiné i ke změně jeho názvu. Počínaje rokem 2014 půjde o zákon o dani z nemovitých věcí (dále jen „zákon“). Účelem této informace není poskytnout podrobný výčet všech změn a možných situací, který by se neobešel bez citace většiny ustanovení zákona, ale především umožnit základní orientaci v nejdůležitějších změnách, pomoci pochopit základní dopady novely a zároveň upozornit na povinnosti, které mohou v některých případech poplatníkům vzniknout.
Vydáno: 12. 12. 2013
  • Článek
Opět se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, a proto je, jako každoročně, vhodné tuto povinnost připomenout a zejména upozornit na novinky, k nimž u této daně od 1. ledna 2013 dochází. Lhůta pro podání řádného nebo dílčího daňového přiznání na rok 2013 je do 31. 1. 2013. Výjimku tvoří případy, kdy správce daně lhůtu prodloužil, anebo vznikne-li povinnost podat daňové přiznání v pozdějším termínu podle ustanovení § 13a odst. 10 nebo 11 zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“).
Vydáno: 13. 12. 2012
  • Článek
I když se úvodem sluší připomenout, že historicky byl katastr nemovitostí založen právě pro potřeby zdanění pozemků, nebudeme zde uvádět obecné informace ani historické údaje o vývoji katastru nemovitostí, které jsou snadno dostupné, např. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Smyslem tohoto příspěvku je informovat o významu katastru pro daň z nemovitostí a o využití údajů katastru při vyplňování daňového přiznání. Upozorníme také na specifika některých druhů nemovitostí, u nichž se údaje uvádějí jinak, než jak jsou evidovány v katastru nemovitostí.
Vydáno: 24. 05. 2012
  • Článek
Současná právní úprava, tj. zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), nevychází při stanovení daně z hodnoty konkrétních nemovitostí, a proto pro odlišení specifik určitých druhů nemovitostí nebo lokalit, v nichž se nacházejí, slouží několik koeficientů. Některé z nich mohou obce stanovit, měnit anebo rušit obecně závaznými vyhláškami, a tak mohou v zákonem stanoveném rozmezí také ovlivnit výši výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na jejich území.
Vydáno: 22. 03. 2012
  • Článek
Vzhledem k blížícímu se termínu podání přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 je vhodné připomenout s tím související povinnosti poplatníků a upozornit na změny u této daně oproti předchozímu roku.
Vydáno: 19. 12. 2011
  • Článek
Spolu se zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, který nabývá účinnosti 1. 1. 2011, byl přijat také zákon č. 281/2009 Sb. , jímž byl, rovněž s účinností od 1. 1. 2011, novelizován i zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“). Chci zde proto upozornit na hlavní změny, k nimž dochází u daně z nemovitostí ve zdaňovacím období roku 2011.
Vydáno: 07. 01. 2011